Lag- och kulturutskottets betänkande 14/2021-2022

Lagtingsår: 2021-2022

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 14/2021-2022

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2022-09-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Republikens presidents framställning om lagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Singapore, å andra sidan

·      Republikens presidents framställning nr 6/2021-2022

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Republikens presidents förslag. 1

Landskapsregeringens utlåtanden. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att Ålands lagting ger sitt bifall till att lagen träder i kraft på Åland till de delar avtalet om investeringsskydd faller inom landskapets behörighet.

 

Landskapsregeringens utlåtanden

 

Landskapsregeringen påtalar att det i avtalet ingår bestämmelser som har beröringspunkter med protokoll 2 i Finlands anslutningsavtal med EU men konstaterar samtidigt att de till självstyrelsen centralt kopplade reglerna som gäller för beviljande av jordförvärv och näringsrätt inte påverkas inom ramen för avtalet.

     Landskapsregeringen ser inget hinder mot att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft också på Åland till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet. Landskapsregeringens bedömning är att lagstiftningsåtgärder inte är nödvändiga.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget ger det begärda bifallet.

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 15 juni 2022 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande i ärendet.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Rainer Juslin samt ledamöterna Annette Bergbo, Jessy Eckerman, Liz Mattsson, Marcus Måtar och Mika Nordberg.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger det begärda bifallet till att lagen träder i kraft på Åland till de delar avtalet om investeringsskydd faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den 1 september 2022

 

 

Ordförande

 

 

Rainer Juslin

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson