Lag- och kulturutskottets betänkande 14/2014-2015

Lagtingsår: 2013-2014

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 14/2014-2015

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2015-05-29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Ny landskapslagstiftning om åländsk hembygdsrätt

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 16/2013-2014

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 2

Utskottets synpunkter 2

Allmän motivering. 2

Detaljmotivering. 3

Hembygdsrättlagen. 3

Förfarandelagen. 3

Ärendets behandling. 4

Utskottets förslag. 4

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår en grundläggande revidering av landskapslagstiftningen om åländsk hembygdsrätt med mer detaljerade bestämmelser om förvärv och förlust av hembygdsrätt. Enligt förslaget ersätts den gällande landskapslagen om åländsk hembygdsrätt med två landskapslagar. Landskapsregeringen föreslår att en ny landskapslag om åländsk hembygdsrätt (hembygdsrättslagen) antas med kvalificerad majoritet i lagtinget och att en ny landskapslag om hembygdsrättsförfaranden (förfarandelagen) antas i vanlig lagstiftningsordning. Hembygdsrättslagen kompletterar självstyrelselagens grunder för förvärv och förlust av åländsk hembygdsrätt medan förfarandelagen är av mer administrativ karaktär.

     Av tydlighetsskäl särskiljs olika typer av flyttning och boendetid. Tiden då sökanden ”utan avbrott har haft sitt egentliga bo och hemvist i landskapet” benämns ”pågående hemvistperiod”. Den som flyttar för att studera anses inte stadigvarande utflyttad, utan femårsperioden för förlust av hembygdsrätt inleds först efter att studierna avslutats eller senast efter fem års frånvaro. Stadigvarande återflyttning krävs för att avbryta frånvarotiden. Förfarandelagen innehåller bestämmelser om ansökan, utredning av tillfredsställande kunskaper i svenska och vägande skäl som kan föranleda avslag samt om hembygdsrättsregistrets förhållande till befolkningsdatasystemet. Som ett led i förlustförfarandet införs en skyldighet för landskapsregeringen att informera utflyttade om förestående förlust och om individuell prövning av utflyttningsdag.

     Lagarna avses träda i kraft den 1 juli 2015 eller vid den tidpunkt som landskapsregeringen bestämmer. Alla som har hembygdsrätt när lagen träder i kraft kommer enligt övergångsbestämmelserna att omfattas av det nya förlustförfarandet. Ingen utflyttad förlorar sin hembygdsrätt under det första året från ikraftträdandet.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget antar förslaget till landskapslag om åländsk hembygdsrätt i en ny språkdräkt samt landskapslagen om hembygdsrättsförfaranden med vissa mindre ändringar. Några egentliga materiella förändringar föreslås inte.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Allmänt om lagförslagen

 

Utskottet anser att en ny landskapslagstiftning om åländsk hembygdsrätt är angelägen. Hembygdsrätten är central i självstyrelsesystemet och det är viktigt att de regler som gäller för hembygdsrätten är lagfästa på ett tydligt och transparent sätt bland annat mot bakgrund av bestämmelserna i 21 § självstyrelselagen enligt vilka bestämmelser om grunderna för individens rättigheter och skyldigheter ska utfärdas genom landskapslag. Det är därför viktigt att sådant som tidigare varit reglerat genom exempelvis principbeslut nu slås fast i lag.

     Landskapsregeringen föreslår att lagtinget ska anta en ny landskapslag om åländsk hembygdsrätt. Lagen föreslås tillhöra det fåtal landskapslagar som antas med kvalificerad majoritet till vilka i övrigt hör lagtingsordningen, landskapslagen om Ålands landskapsregering, landskapslagen om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd samt landskapslagen om rösträtt och valbarhet i kommunalval för personer som saknar åländsk hembygdsrätt. Utskottet delar landskapsregeringens bedömning att landskapslagen om hembygdsrätt bör vara en lag som antas med kvalificerad majoritet.

     Landskapsregeringens lagförslag är omfattande med genomarbetade motiveringar och det ger en god och samlad beskrivning av bakgrunden till hembygdsrättsinstitutet.

 

Lättförståelig lagtext

 

Utskottet anser att det är angeläget att en lag som tillhör de konstitutionella landskapslagarna och som dessutom är en lag som intresserar medborgarna ska vara så tydlig och lättförståelig som möjligt. Därför har utskottet undantagsvis genomarbetat lagförslaget och föreslår språkliga förändringar av landskapslagen om åländsk hembygdsrätt eftersom det är fråga om en lag som antas med kvalificerad majoritet. I fråga om förfarandelagen föreslås däremot avsevärt färre språkliga förändringar trots att utskottet anser att även den lagen kunde vara enklare formulerad. Det är viktigt att allmänheten kan ta del av och förstå lagstiftningen.

     Utskottet föreslår att på motsvarande sätt som i lagtingsordningen ska ”Åland” genomgående användas i lagen istället för ”landskapet”. Någon materiell ändring avses inte.

    

Information om förestående förlust

 

Utskottet välkomnar förslaget att landskapsregeringen ska skicka ut ett meddelande tidigast ett år och senast sex månader före den förestående förlustdagen till dem som riskerar att förlora sin hembygdsrätt. Enligt utskottets mening vore det till fördel om det samtidigt kunde skickas information som kan vara till nytta för den som överväger möjligheten att flytta tillbaka till Åland.

 

Koppling till EU-medborgarskapet

 

De föreslagna lagarna syftar till att komplettera självstyrelselagens bestämmelser om förvärv och förlust av hembygdsrätt och i lagförslaget berörs inte närmare frågan om kravet på finskt medborgarskap i självstyrelselagen. Utskottet vill dock ta tillfället i akt att med tanke på det förestående fortsatta arbetet i Ålandskommittén ge sitt stöd till den från åländsk sida länge framhållna tanken på att öppna möjligheten till hembygdsrätt även för dem som enligt artikel 20 fördraget om Europeiska unionens funktionssätt har ett unionsmedborgarskap.

 

Anvisningar för tillämpningen

 

Eftersom det är viktigt att de som önskar information om hembygdsrätten ska få den på ett lättfattligt sätt, uppmanar utskottet landskapsregeringen att utfärda anvisningar för tillämpningen av lagarna samt att på hemsidan enkelt förklara vad som gäller i fråga om såväl hembygdsrätt som jordförvärv.

 

Detaljmotivering

 

Hembygdsrättlagen

 

Trots att utskottet har gjort vissa förändringar i lagtexten avses inte några materiella ändringar varför de detaljmotiveringar som finns i lagförslaget i tillämpliga delar ska gälla även för motsvarande bestämmelser i denna lag.

 

4 § Utskottet anser att språkkunskapsvillkoret måste vara uppfyllt för att hembygdsrätt ska kunna beviljas efter tre års hemvist.

 

6 § Paragrafen motsvarar till sitt innehåll 6 § i lagförslaget. Utskottet konstaterar dock att sista meningen i 6 § 2 mom. i lagförslaget inte tillför något nytt till lagtexten och att det därför kan utgå. Av 1 mom. framgår nämligen att det skall finnas ”betydande och långvarig” anknytning genom bl.a. ”boende”. Vid prövningen ska landskapsregeringen alltså fästa vikt även vid tidigare hemvistperioder och den pågående hemvistperiodens hela längd.

 

Förfarandelagen

 

3 § Utskottet föreslår att det i en ansökan inte måste anges vilket modersmål som sökandens föräldrar har och konstaterar att även om man inte måste ange föräldrarnas modersmål kan den sökande enligt punkt 3 vid behov även ge annan information om hur sökanden förvärvat sina kunskaper i svenska. En sådan omständighet kan exempelvis vara att ena föräldern har talat svenska med sökanden.  

 

4 § Bestämmelsen motsvarar 5 § 2 mom. i landskapsregeringens förslag till landskapslag om åländsk hembygdsrätt.

 

22 § Enligt utskottets mening bör ett meddelande om en förestående förlust av hembygdsrätt kunna delges elektroniskt. Utskottet konstaterar att delgivning enligt förvaltningslagens 50 § får verkställas elektroniskt.

 

25 § Enligt lagförslaget ska landskapsregeringen upprätthålla hembygdsrättsregistret för att säkerställa att hembygdsrättsinnehavarnas rättigheter kan tillgodoses. Utskottet omfattar målet och föreslår inte någon ändring av lagtexten men anser att ett av syftena med ett hembygdsrättsregistret borde vara att de som har eller har haft hembygdsrätt ska få tillgång till information om sig själva. Enligt utskottets mening bör en ökad grad av självbetjäning vara målet så att medborgarna ska själva ska kunna logga in sig för att få information om sina egna ärenden.

 

28 § Ändringen är av språklig natur.

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 10 september 2014 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande över lagförslaget.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Wille Valve, lagberedaren Anna Ritamäki-Sjöstrand, chefsjuristen Sören Silverström, tidigare lagberedningschefen Christer Jansson, specialrådgivaren Julia Lindholm, kommissionstjänstemannen Andreas Dahlén, representanten för Ålands vänner i Helsingfors Jarl Kåhre (per telefon), professor Markku Suksi (per telefon), ordföranden för Ålands studerandeförening i Helsingfors Henrik Storå (per telefon) och VD:n för Ålands Näringsliv Anders Ekström.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Katrin Sjögren, viceordföranden Göte Winé, samt ledamöterna Harry Jansson, Axel Jonsson, Gun-Mari Lindholm, Roger Slotte och Åke Mattsson.

     Ordföranden Katrin Sjögren har fogat en reservation till betänkandet. Utskottet har beslutat att betänkandet presenteras av viceordföranden Göte Winé.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar de i lagförslaget ingående lagarna i följande lydelser:

 

1.       

L A N D S K A P S L A G
om åländsk hembygdsrätt

I enlighet med lagtingets beslut, tillkommet i den ordning 35 § lagtingsordningen (uteslutning) anger, föreskrivs:

 

1 kap.
Allmänna bestämmelser

 

1 §

Lagens innehåll

Denna lag kompletterar självstyrelselagens 7 § om förvärv av hembygdsrätt på ansökan och 8 § om förlust av hembygdsrätt

      I landskapslagen om hembygdsrättsförfaranden (f ö r f a r a n d e l a g e n) bestäms om registrering av hembygdsrättsinnehav samt om förfarandena vid förvärv och förlust av hembygdsrätt (uteslutning).

 

2 kap.
Beviljande av hembygdsrätt av särskilda skäl

 

2 §

K a p i t l e t s   i n n e h å l l

I detta kapitel finns bestämmelser om när en sökande (uteslutning) av särskilda skäl kan beviljas hembygdsrätt i enlighet med 7 § 3 mom. självstyrelselagen.

 

 

3 §

D e f i n i t i o n e r

I detta kapitel avses med 

1) en hemvistperiod en boendeperiod under vilken sökanden utan avbrott har haft sitt egentliga bo och hemvist på Åland,

2) den pågående hemvistperioden sökandens nuvarande hemvistperiod från och med den senaste inflyttningen till Åland, (uteslutning)

3) en tidigare hemvistperiod en hemvistperiod som sökanden avbrutit,

4) h e m v i s t v i l l k o r e t kravet i 7 § 2 mom. 2 punkten självstyrelselagen på att sökanden utan avbrott har haft sitt egentliga bo och hemvist på Åland under minst fem års tid och

5) s p r å k k u n s k a p s vi l l k o r e t  kravet i 7 § 2 mom. 3 punkten självstyrelselagen på att sökanden har tillfredsställande kunskaper i svenska.

 

4 §

Hembygdsrätt efter tre års hemvist

Den som inte uppfyller hemvistvillkoret ska på ansökan beviljas hembygdsrätt om

     1) den sökande uppfyller övriga villkor för hembygdsrätt,

     2) den pågående hemvistperioden har varat minst tre år och

     3) sökanden har ytterligare anknytning till Åland på grund av att

     a) sökanden tidigare har haft hembygdsrätt,

     b) sökanden har en tidigare hemvistperiod som varade minst fem år,

     c) sökanden har tidigare hemvistperioder som sammanlagt varade minst sju år eller

     d) minst en av sökandens föräldrar har eller har haft hembygdsrätt eller har, före den 1 januari 1952, under minst fem års tid varit mantalsskriven på Åland.

     ( 2 mom. utesluts.)

 

5 §

Hembygdsrätt direkt efter återflyttning

Den som har återflyttat till Åland och som inte uppfyller hemvistvillkoret ska på ansökan beviljas hembygdsrätt direkt efter återflyttningen om sökanden

     1) uppfyller övriga villkor för hembygdsrätt,

2) efter den senaste inflyttningen har visat sin avsikt att stanna på Åland och

     3) har en tidigare hemvistperiod som varade eller tidigare hemvist­perioder som sammanlagt varade minst

     a) tio år om sökanden tidigare har haft hembygdsrätt eller

     b) tolv år om sökanden inte tidigare har haft hembygdsrätt.

     I förfarandelagen bestäms hur sökanden ska styrka sin avsikt enligt 1 mom. 2 punkten.

 

6 §

Undantag från hemvistvillkoret efter särskild prövning

Landskapsregeringen kan, i fråga om en sökande som inte uppfyller självstyrelselagens hemvistvillkor eller villkoren i 4 eller 5 §, utgående från en helhetsbedömning av sökandens anknytning till Åland bevilja sökanden hembygdsrätt (uteslutning) om

     1) den sökande uppfyller övriga villkor för hembygdsrätt,

     2) sökanden är bosatt på Åland och den pågående hemvistperioden har varat minst ett år och

     3) anknytningen till Åland är betydande och långvarig på grund av familjeband, boende, försörjning eller andra långsiktiga åtaganden som knyter sökanden till Åland.

     (2 mom. utesluts.)

 

7 §

Undantag från språkkunskapsvillkoret

En sökande som uppfyller övriga villkor för hembygdsrätt förutom språkkunskapsvillkoret och som inte förmår påvisa tillfredsställande kunskaper i svenska på grund av hälsotillstånd, en hörsel-, syn- eller talskada, särskilda inlärningssvårigheter eller motsvarande omständigheter kan beviljas hembygdsrätt på ansökan.

     (2 – 3 mom. lika som lagförslaget.)

 

 

3 kap.
Förlust av hembygdsrätt

 

8 §

Förlust efter utflyttning

Den som stadigvarande utflyttat från Åland förlorar sin hembygdsrätt efter fem år om inte frånvarotiden därförinnan avbrutits genom stadigvarande återflyttning till Åland.

   (2 mom. lika som lagförslaget.)

 

4 kap.
Särskilda bestämmelser

 

9 – 10 §§

     (Lika som lagförslaget.)

 

 

  

________________

 

 

 

 

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om
hembygdsrättsförfaranden

 

     (Lika som i lagförslaget.)

 

1 kap.
Allmänna bestämmelser

 

1 §

Lagens innehåll

     I denna lag finns bestämmelser om registrering av hembygdsrättsinnehav samt om förfarandena vid förvärv och förlust av åländsk hembygdsrätt enligt självstyrelselagen (uteslutning) och landskapslagen ( : ) om åländsk hembygdsrätt (hembygdsrättslagen).

 

2 kap.
Ansökan om hembygdsrätt

 

2 §

Formulär för ansökan om hembygdsrätt

     ( 1 mom. lika som i lagförslaget)

     Formuläret ska vara utformat så att följande uppgifter framkommer:

     1) fullständigt namn och eventuellt tidigare namn,

     2) personbeteckning,

     3) medborgarskap,

     4) adress och övriga kontaktuppgifter,

     5) senaste inflyttningsdag till Åland,

     6) information om kunskaper i svenska enligt 3 § 2 mom.,            

     7) uppgift om sysselsättning såsom yrke, arbetsplats eller studieplats,

     8) uppgifterna i 1-5 punkten för de av sökandens barn som är under 18 år och bosatta på Åland,

     9) i tillämpliga fall utredning rörande sådana i 2 kap. hembygdsrättslagen angivna grunder som åberopas för beviljande av hembygdsrätt trots självstyrelselagens hemvistvillkor och språkkunskapsvillkor,

     10) vid behov övriga uppgifter till stöd för ansökan,

     11) datering,

     12) underskrift eller annan identifiering, och

     13) en förteckning över bilagor till ansökan.

     ( 3 mom. lika som i lagförslaget)

 

 

 

3 §

Hur kunskaper i svenska påvisas och redovisas

     (1 mom. lika som i lagförslaget.)

     Sökanden ska med anledning av kravet på tillfredsställande kunskaper i svenska i ansökan ange:

     1) sitt modersmål (uteslutning),

     2) om sökanden genomgått utbildning på svenska, information om utbildningen och

     3) vid behov även annan information om hur sökanden förvärvat sina kunskaper i svenska samt en egen bedömning av språkkunskapsnivån.

     (3 mom. lika som i lagförslaget.)

      I 7 § hembygdsrättslagen finns bestämmelser om undantag från språkkunskapsvillkoret.

 

4 §

Övrig dokumentation till stöd för ansökan

     För att uppfylla kravet i 5 § 1 mom. 2 punkten i hembygdsrättslagen ska sökanden i ansökan förklara sin avsikt att stanna på Åland. Har sökandens pågående hemvistperiod varat en kortare tid än tre månader ska avsikten dessutom styrkas med dokument om anställning eller andra långsiktiga åtaganden som knyter sökanden till Åland.

     (2 - 3 mom. lika som i lagförslaget.)

 

5 §

 

     (Lika som i lagförslaget.)

 

 

3 kap.
Stadigvarande utflyttning och återflyttning

 

6 – 7 §§

     (Lika som i lagförslaget.)

 

 

8 §

Stadigvarande återflyttning

     Stadigvarande återflyttad för avbrytande av frånvarotiden enligt 8 § hembygdsrättslagen är den som enligt befolkningsdatasystemet åter under sex månaders tid utan avbrott har haft hemkommun på Åland.

 

4 kap.
Registerförfarande vid utflyttning och förlust

 

9 – 12 §§

     (Lika som i lagförslaget.)

 

5 kap.
Utflyttningsdag på grund av lag

 

13 – 14 §§

     (Lika som i lagförslaget.)

 

6 kap.
Utflyttningsdag efter individuell prövning

 

15- 16 §§

     (Lika som i lagförslaget.)

 

17 §

Boendebaserad utflyttningsdag enligt egentligt bo och hemvist

     Den som enligt befolkningsdatasystemet utflyttat från Åland, men som därefter, trots att anteckning i befolkningsdatasystemet saknas, åter under en period omfattande minst sex månader har haft sitt egentliga bo och hemvist på Åland och först därefter stadigvarande utflyttat kan få sin senare utflyttning fastställd av landskapsregeringen efter individuell prövning.

     Den boendebaserade utflyttningsdagen som landskapsregeringen fastställer efter prövning av egentligt bo och hemvist är den dag från och med vilken hembygdsrättsinnehavaren faktiskt har sitt egentliga bo och hemvist utanför Åland.

 

 

18 §

Begäran om individuell prövning enligt egentligt bo och hemvist

     I en begäran om individuell prövning av utflyttningsdag enligt egentligt bo och hemvist ska ingå hembygdsrättsinnehavarens redogörelse för sitt boende enligt 2 mom., dokumentation som styrker uppgifterna om boendeperioden på Åland samt fullständigt namn, personbeteckning, nuvarande adress och eventuella övriga kontaktuppgifter, datering samt underskrift eller annan identifiering.

     I redogörelsen ska följande information ingå:

     1) orsaken till att den folkbokförda utflyttningsdagen inte korrekt anger när innehavarens egentliga bo och hemvist på Åland faktiskt upphörde,

     2) vilken dag som korrekt anger tidpunkten för innehavarens senaste stadigvarande utflyttning från Åland,

     3) under vilken boendeperiod omfattande minst sex månader efter den folkbokförda utflyttningsdagen som innehavaren hade sitt egentliga bo och hemvist på Åland samt på vilken eller vilka adresser innehavaren var bosatt under denna tid,

     4) till vilken adress utanför Åland innehavaren flyttade samt eventuella övriga adresser där innehavaren därefter varit bosatt, samt

     5) familjeförhållanden, försörjning och andra motsvarande omständigheter som påverkat boendet.

 

 

19 – 21 §§

     (Lika som i lagförslaget.)

 

 

7 kap.
Information till hembygdsrättsinnehavare utanför Å l a n d

 

22 §

Information om förestående förlust

     Tidigast ett år och senast sex månader före den förestående förlustdagen ska landskapsregeringen skicka ett meddelande om förestående förlust av hembygdsrätt till hembygdsrättsinnehavarens folkbokförda adress utanför Åland.

     ( 2 mom. lika som i lagförslaget.)

 

23 §

Meddelande om förestående förlust av hembygdsrätt

     I ett meddelande om förestående förlust av hembygdsrätt ska ingå information om

     1) den folkbokförda utflyttningsdag samt i tillämpliga fall även den studiestödsbaserade utflyttningsdagen,

     2) den förestående förlustdagen,

     3) att hembygdsrättsinnehavaren inte förlorar sin hembygdsrätt den förestående förlustdagen om han eller hon därförinnan enligt 8 § stadigvarande återflyttar,

     4) hur hembygdsrättsinnehavaren ska förfara för att få en återflyttning registrerad i befolkningsdatasystemet,

     5) individuell prövning av utflyttningsdag enligt 6 kap., och

     6) gällande bestämmelser för hur den som förlorat sin hembygdsrätt efter återflyttning till Åland på ansökan kan återfå sin hembygdsrätt.

 

 

 

8 kap.
Hembygdsrättsregistret

 

25 – 27 §§

     (Lika som i lagförslaget.)

 

28 §

Registrering av hembygdsrätt som förvärvats på grund av lag

     (1 mom. lika som i lagförslaget.)

     Den dag då barnet förvärvat hembygdsrätt ska registreras som hembygdsrättsdag. I anslutning till hembygdsrättsdagen ska det framgå om hembygdsrätten förvärvats

     1) på grund av endera föräldern eller båda föräldrarnas hembygdsrätt, samt om den förvärvats

     2) vid födseln, den dag då adoption fastställdes, inflyttningsdagen, dagen då finskt medborgarskap förvärvades eller dagen då fadern, modern eller båda föräldrarna förvärvade hembygdsrätt.

 

    

 

29 - 34 §§

     (Lika som i lagförslaget.)

 

9 kap.
Särskilda bestämmelser

 

35 -37 §§

     (Lika som i lagförslaget.)

 

__________________

 

 

 

Mariehamn den 29 maj 2015

 

 

Ordförande

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson

 

 

 


Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Katrin Sjögren

2015-05-29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot lag- och kulturutskottets betänkande nr 12/2014-2015 gällande ny landskapslagstiftning om åländsk hembygdsrätt

 

Jag reserverar mig mot utskottets förslag att anta förslagen till hembygdsrättslag och förfarandelag.

     Uppbyggnaden av lagarna har varit problematisk och det föreslagna systemet kommer att leda till utökad byråkrati och ökade administrativa kostnader. Utskottet har dessutom fått lov att göra omfattande lagberedning, också med hjälp av inköpt resurs, för att förbättra användarvänligheten. Det är olyckligt eftersom ett utskott inte kan ha samma helhetssyn i förhållande till andra lagar som lagberedningen och inte heller har lagtingets utskott resurser att ägna sig åt lagberedning.

     Jag har föreslagit ett enklare system där alla ålänningar som flyttar från Åland får behålla hembygdsrätten upp till åtta år. På så sätt behövs inga kostnadsdrivande system för att skilja gruppen studerande ålänningar från andra ålänningar. Genom att behandla alla ålänningar på samma sätt uppstår inte heller problem när det gäller likabehandlingsprincipen. På så sätt undviks också problematisk gränsdragning mellan olika grupper som valt att bosätta sig på annan ort för att utbilda sig och öka sin kompetens.

     Ålänningar som ger sig ut i världen för att skaffa sig kompetens och erfarenhet ska känna att de är välkomna hem igen oberoende av vad syftet med bortavaron varit.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att lagtinget ska förkasta de båda lagförslagen.

 

 

                                           

 

Mariehamn den 29 maj 2015

 

 

Katrin Sjögren