Lag- och kulturutskottets betänkande 15/2019-2020

Tillhör ärendet: Privata säkerhetstjänster
Lagtingsår: 2019-2020

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 15/2019-2020

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2020-08-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Privata säkerhetstjänster

·      Landskapsregeringens lagförslag LF 29/2019-2020

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om tillämpning på Åland av Finlands lag om privata säkerhetstjänster. Konsekvensen av förslaget är att regleringen av privata säkerhetstjänster blir tydligare.

     Genom den föreslagna landskapslagen görs riksbestämmelser gällande bl.a. väktare, ordningsvakter samt utförare av säkerhetsskyddsuppgifter tillämpliga på Åland. Ordningsvaktsverksamheten föreslås, med vissa undantag, bli tillståndspliktig. Även den säkerhetsskyddande verksamheten blir enligt förslaget tillståndspliktig till vissa delar. Förslaget innebär ingen ändring vad gäller tillståndsplikten för bevakningsrörelser, utan tillståndsplikten kvarstår för att få bedriva den typen av verksamhet. Den föreslagna lagen innebär att bestämmelser om s.k. näringstillstånd för säkerhetsbranschen införs i landskapslagstiftningen. Tillståndet är enligt förslaget gemensamt för alla näringar inom den privata säkerhetsbranschen, dvs. de som redan omfattas av tillståndsplikt samt de som föreslås bli tillståndspliktiga. Dessutom innebär förslaget att väktarnas och ordningsvakternas befogenheter preciseras.

    

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget antar lagförslagen utan ändringar.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att lagförslaget belyser problemet med s.k. blandade behörighetsområden där den enklaste lösningen oftast är att den åländska lagstiftningen anpassas till den finska. Förändringarna i rikslagstiftningen inom området för privata säkerhetstjänster har lett till en problematisk situation för Ålands del i och med att riksdags- och lagtingslagarna inte mallar med varandra. Enligt lagförslaget resulterar de oklara gränsdragningar som ett icke-enhetligt regelverk ger upphov till, i tillämpningssvårigheter för polisen.

     Landskapsregeringen bedömer enligt lagförslaget att Finlands säkerhetstjänstlag är tydlig och välstrukturerad och höjer rättssäkerhetsnivån. Om lagen, med beaktande av åländska särförhållanden, görs tillämplig också på Åland blir det lättare för polisen och aktörerna inom säkerhetsbranschen att samarbeta och sköta säkerhetsuppgifter, vilket skapar trygghet för företagare och enskilda medborgare. Medborgarna ska kunna lita på att t.ex. ordningsvakter utför sina uppgifter korrekt under ansvar och med klar vetskap om sina rättigheter och befogenheter samt skyldigheter.

     Utskottet välkomnar de språkkrav för de på Åland verksamma säkerhetstjänsterna vilket föreslås i lagförslagets 3 § och föreslår att lagtinget antar lagförslaget oförändrat. I samband med ärendets behandling har det dock framkommit att den väktarutbildning som kommer att krävas i och med att den finska lagen görs tillämplig på Åland, inte numera ges på svenska. Utskottet finner detta allvarligt och uppmanar landskapsregeringen att se över möjligheterna till svenskspråkig utbildning vilket kan få kostnadseffekter.   

     Utskottet uppmanar landskapsregeringen att fatta beslutet om dagen för lagens ikraftträdande i samråd med Ålands polismyndighet.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 24 juni 2020 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört vicelantrådet Harry Jansson, polismästaren Johan Pawli, juristen Camilla Hägglund-Palmqvist och VD:n för Alandia Security Tommy Eriksson.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Rainer Juslin, ledamöterna Annette Bergbo, Jessy Eckerman, Robert Mansén, Marcus Måtar och Mika Nordberg samt ersättaren Gyrid Högman.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslagen i oförändrade lydelser.

 

 

Mariehamn den 28 augusti 2020

 

 

Ordförande

 

 

Rainer Juslin

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson