Privata säkerhetstjänster

Lagförslag LF 29/2019-2020 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om till-lämpning på Åland av Finlands lag om privata säkerhetstjänster. Kon-sekvensen av förslaget är att regleringen av privata säkerhetstjänster blir tydligare.
Genom den föreslagna landskapslagen tillämpliggörs riksbestämmelser gällande bl.a. väktare, ordningsvakter samt utförare av säkerhetsskyddsuppgifter. Ordningsvaktsverksamheten föreslås, med vissa undantag, bli tillståndspliktig. Även den säkerhetsskyddande verksamheten blir enligt förslaget tillståndspliktig till vissa delar. Förslaget inne-bär ingen ändring vad gäller tillståndsplikten för bevakningsrörelser, utan tillståndsplikten kvarstår för att få bedriva den typen av verksam-het. Den föreslagna lagen innebär att bestämmelser om s.k. näringstillstånd för säkerhetsbranschen införs i landskapslagstiftningen. Tillståndet är enligt förslaget gemensamt för alla näringar inom den privata säkerhetsbranschen, dvs. de som redan omfattas av tillståndsplikt samt de som föreslås bli tillståndspliktiga. Den särskilda auktorisationen av bevakningsföretag slopas enligt förslaget. De materiella bestämmelserna om näringstillstånd för säkerhetsbranschen motsvarar dock i huvud-sak de nuvarande bestämmelserna om auktorisation av bevakningsföretag. Dessutom innebär förslaget att väktarnas och ordningsvakternas befogenheter preciseras. Bland annat får en väktare under vissa förut-sättningar frige en person som gripits på grund av brott.
Lagförslaget innebär även att landskapslagen (2010:29) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privata säkerhetstjänster samt landskapslagen (2010:28) om ordningsvakter upphävs. Lagförslaget innehåller även ett antal mindre lagtekniska följdändringar i ordnings-lagen för landskapet Åland och landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om sammankomster.


Åtgärder