Lag- och kulturutskottets betänkande 15/2022-2023

Tillhör ärendet: Enmansmyndigheter
Lagtingsår: 2022-2023

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 15/2022-2023

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2023-08-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Enmansmyndigheter

·      Landskapsregeringens lagförslag LF 30/2022-2023

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår vissa ändringar i landskapslagstiftningen varigenom uppdraget för Ålands ombudsmannamyndighet utökas till att omfatta nuvarande Upphandlingsinspektionens uppdrag samt att landskapsregeringens verksamhet utökas till att omfatta även nuvarande Lotteriinspektionens uppdrag.

     Förslaget innebär att landskapslagen om Ålands ombudsmannamyndighet, landskapslagen om Lotteriinspektionen och landskapslagen om Upphandlingsinspektionen ändras. Bestämmelserna om den nuvarande Upphandlingsinspektionens uppdrag flyttas till landskapslagen om Ålands ombudsmannamyndighet varvid landskapslagen om Upphandlingsinspektionen upphävs och Upphandlingsinspektionen upphör att vara en egen myndighet. Landskapslagen om Lotteriinspektionen föreslås upphävd och Lotteriinspektionen upphör att vara en egen myndighet medan myndighetens uppgifter överförs till landskapsregeringen. Namnet Ålands ombudsmannamyndighet kvarstår.

     Utöver ändringarna i ovannämnda lagar föreslås ändringar i landskapslagen om lotterier varigenom hänvisningar till Lotteriinspektionen föreslås ersatta med hänvisningar till landskapsregeringen i de i landskapslagen berörda bestämmelserna. På samma sätt föreslås motsvarande ändringar i landskapslagen om tillämpning på Åland av rikslagar om offentlig upphandling.

     Tanken är de föreslagna ändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2024 varför lagtinget bör behandla lagförslaget i sådan ordning att ändringarna blir gällande från och med nämnda tidpunkt.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget antar lagförslagen utan ändringar.

 

 

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet välkomnar lagförslaget som förefaller väl berett och förankrat. Den hittills splittrade organisationen har enligt vad utskottet fått erfara inneburit en viss rättsosäkerhet samt vissa nackdelar för såväl arbetsgivare som anställda. Även landskapsrevisionen har påtalat nackdelarna med de nuvarande enmansmyndigheterna.  I de utredningar som föregått lagförslaget ansågs de främsta fördelarna med den nu föreslagna samordningen vara att organisationen blir mindre sårbar samt mer effektiv. Utskottet konstaterar även att en samordning av enmansmyndigheterna bidrar till en ökad kontinuitet och stabilitet i organisationen.

     Utskottet bedömer att den omfattande beredning som föregått lagförslaget jämte förankringen i organisationen samt ett synssätt att myndigheten och inte personen innehar uppdraget, tillsammans skapar goda förutsättningar för en lyckad implementering av lagstiftningen under förutsättning att tillräckliga resurser tillförs för genomförandet av uppdraget.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 31 maj 2023 begärt lag- och kulturutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört myndighetschefen för Ålands ombudsmannamyndighet Johanna Fogelström-Duns, konsumentrådgivare och tf myndighetschefen för upphandlingsinspektionen Tuomas Nymark, lagberedaren Mathias Lundqvist, juristen Rasmus Lindqvist och chefen för Lotteriinspektionen Annelie Karlberg.  

     I ärendets avgörande behandling deltog ordförande Rainer Juslin, vice ordföranden Jan Salmén (delvis), ledamöterna Jessy Eckerman, Liz Mattsson, Marcus Måtar, Mika Nordberg (delvis) och Alfons Röblom samt ersättaren Gyrid Högman (delvis).

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslagen utan ändringar.

 

 

 

Mariehamn den 31 augusti 2023

 

 

Ordförande

 

 

Rainer Juslin

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson