Enmansmyndigheter

Lagförslag LF 30/2022-2023 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår vissa ändringar i landskapslagstiftningen varigenom uppdraget för Ålands ombudsmannamyndighet utökas till att omfatta nuvarande Upphandlingsinspektionens uppdrag samt att landskapsregeringens verksamhet utökas till att omfatta även nuvarande Lotteriinspektionens uppdrag.
Förslaget innebär närmare att landskapslagen om Ålands ombudsmannamyndighet, landskapslagen om Lotteriinspektionen och landskapslagen om Upphandlingsinspektionen ändras. De relevanta bestämmelserna om den nuvarande Upphandlingsinspektionens uppdrag flyttas till landskaps-lagen om Ålands ombudsmannamyndighet varvid landskapslagen om Upphandlingsinspektionen upphävs och Upphandlingsinspektionen upphör att vara en egen myndighet. Landskapslagen om Lotteriinspektionen före-slås upphävd varigenom Lotteriinspektionen upphör att vara en egen myndighet och myndighetens uppgifter överförs i stället till landskapsregeringen. Namnet Ålands ombudsmannamyndighet kvarstår.
Utöver ändringarna i ovannämnda lagar föreslås ändringar i landskaps-lagen om lotterier varigenom hänvisningar till Lotteriinspektionen föreslås ersatta med hänvisningar till landskapsregeringen i de i landskapslagen be-rörda bestämmelserna. På samma sätt föreslås motsvarande ändringar i landskapslagen om tillämpning på Åland av rikslagar om offentlig upp-handling.
Tanken är de föreslagna ändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2024 varför lagtinget bör behandla lagförslaget i sådan ordning att änd-ringarna blir gällande från och med nämnda tidpunkt.


Åtgärder