Lag- och kulturutskottets betänkande 15/2021-2022

Lagtingsår: 2021-2022

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 15/2021-2022

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2022-09-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag och kulturutskottets betänkande

Förtidsröstning för väljare utanför Åland

·      Landskapsregeringens lagförslag LF 23/2021-2022

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår en ändring av vallagen för Åland gällande förtidsröstning utanför Åland. Enligt förslaget ska det inte anordnas någon förtidsröstning via internet i lagtingsvalet. Samtidigt föreslås att förfarandet vid förtidsröstningen per brev förenklas genom att distributionen av brevröstningshandlingar centraliseras hos landskapsregeringen, i stället för att som hittills skötas av de kommunala centralvalnämnderna. Dessutom förtydligas regelverket.

     Utöver att förtidsröstningen per brev förenklas införs genom förslaget en möjlighet att förtidsrösta vid ett allmänt förtidsröstningsställe utanför Åland i både lagtings- och kommunalvalet. Den ska heller inte vara begränsad till väljare som är bosatta utanför Åland, utan gälla alla som av någon anledning vistas utanför Åland. Avsikten är att förtidsröstning ska anordnas på platser där det finns ett större antal åländska väljare. Vid valet 2023 är intentionen att allmänna förtidsröstningsställen ska finnas i Helsingfors, Stockholm, Oslo, Köpenhamn och Bryssel.

     Enligt lagförslaget ska landskapsregeringen ansvara för förtidsröstningen utanför Åland. Den föreslagna lagstiftningen är utformad så att förtidsröstningen antingen kan anordnas i egen regi eller genom att överföra förvaltningsuppgifterna till riksmyndigheterna genom en överenskommelseförordning. Om landskapsregeringen anordnar förtidsröstningen själv kan det ske i samarbete med utrikesministeriet, till exempel genom att använda lokaler vid finska beskickningar.

     Slutligen föreslås också att möjligheten att ordna förtidsröstning via internet vid kommunala folkomröstningar stryks ur landskapslagen om förfarandet vid rådgivande kommunala folkomröstningar.

     Den ändrade lagstiftningen föreslås bli tillämpad från och med lagtings- och kommunalvalet 2023, och bör således träda i kraft så snart som möjligt.

 

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget antar de föreslagna lagarna.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Allmänt om lagförslaget

 

Landskapsregeringen föreslår en ändring av vallagen så att det inte i dagsläget ska anordnas någon förtidsröstning via internet i lagtingsvalet. I stället föreslås att en möjlighet att förtidsrösta vid ett allmänt förtidsröstningsställe utanför Åland införs och förfarandet vid förtidsröstningen per brev föreslås förenklas.

 

Förtidsröstning via internet

 

Utskottet konstaterar att lagtinget i januari 2019 antog en ny vallag för Åland där den enskilt största förändringen var att en möjlighet att ordna förtidsröstning via internet infördes. Utskottet hade då inga invändningar mot att internetröstning för en begränsad väljargrupp införs på försök men ansåg med tanke på framtiden att det noga bör övervägas om nyttan av röstning via internet överväger riskerna. Landskapsregeringens avsikt var då att det efter valet 2019 ska göras en ordentlig utvärdering av röstningen via internet och att utvärderingen ska ligga till grund för beslut inför lagtings- och kommunalvalet 2023. 

     Utskottet ställer sig principiellt positivt till att genom förtidsröstning via internet göra det möjligt för väljare som befinner sig utanför Åland att avlägga sin röst. Erfarenheterna från år 2019, då förtidsröstningen via internet ställdes in strax innan den skulle inledas, visar dock på svårigheten att möta de högt ställda kraven på bland annat datasäkerhet, väljarintegritet och verifierbarhet. Utskottet konstaterar därför att det i dagsläget är ändamålsenligt att avvakta med internetröstning i lagtingsvalet och att tiden kan vara mogen att införa internetröstning när utvecklingen i de omkringliggande länderna har nått så långt att positiva erfarenheter kan påvisas framför allt i Norden.

 

Allmänna förtidsröstningsställen utanför Åland

 

För att öka möjligheten till förtidsröstning utanför Åland införs genom lagförslaget en möjlighet att förtidsrösta vid ett allmänt förtidsröstningsställe utanför Åland. Enligt förslaget ska möjligheten gälla förtidsröstning i både lagtings- och kommunalvalet och den ska omfatta alla som av någon anledning vistas utanför Åland. Avsikten är att förtidsröstning ska anordnas på platser där det finns ett större antal åländska väljare. Vid valet 2023 är landskapsregeringens intention att allmänna förtidsröstningsställen ska finnas i Helsingfors, Stockholm, Oslo, Köpenhamn och Bryssel.

     Lagförslaget är utformat så att röstningen på allmänna förtidsröstningsställen utanför Åland antingen anordnas i egen regi eller genom att uppgifter överförs till riksmyndigheterna genom en överenskommelseförordning. Enligt vad utskottet fått erfara kommer förtidsröstningen att skötas av landskapsregeringens egen personal som jobbar i Mariehamn, Helsingfors och Bryssel men mestadels i lokaler vid finska beskickningar. 

     Enligt lagförslaget har landskapsregeringen utrett möjligheten att utrikesministeriet skulle bistå landskapsmyndigheterna i samband med åländska val. Utskottet konstaterar att val till lagtinget och till de åländska kommunerna enligt självstyrelselagen hör till lagtingets behörighet. Självstyrelselagens huvudregel om fördelningen av förvaltningsbehörigheten på Åland mellan de åländska och de statliga myndigheterna är att förvaltningsbehörigheten följer lagstiftningsbehörigheten. Lagtinget kan alltså enligt huvudregeln inte genom lagstiftning påföra statliga myndigheter nya förvaltningsuppgifter och riksdagen kan på motsvarande sätt inte ålägga åländska myndigheter att sköta förvaltning.  Enligt praxis har det dock accepterats en avvikelse från huvudregeln då det varit fråga om att lagtinget på statliga myndigheter lagt uppgifter som motsvarar sådana uppgifter som de redan sköter i övriga landet enligt riksdagslag. Lagtingets beslut har då ansetts ha tillkommit för vinnande av enhetlighet och överskådlighet.

     Som ovan nämndes kommer förtidsröstningen att skötas av landskapsregeringens egen personal men mestadels i lokaler vid finska beskickningar vilket är en praktisk lösning. Enligt utskottets mening bör landskapsregeringen dock fortsätta diskussionerna med utrikesministeriet med sikte på att i en kommande vallag ta in bestämmelser om att finska beskickningar får uppgiften att ombesörja åländska val på motsvarande sätt som val som ordnas med stöd av riksdagslag. Även grundlagens likabehandlingsprincip samt dess 14 § 4 mom. om att det allmänna ska främja den enskildes möjligheter att delta i samhällelig verksamhet och att påverka beslut som gäller honom eller henne själv torde vara argument för att utrikesministeriet skulle främja möjligheten att vid landets beskickningar rösta också i val till det andra parlamentet i landet.

     Utskottet välkomnar den ökade möjligheten till förtidsröstning. Enligt utskottets mening bör landskapsregeringen i väntan på möjligheten att anordna förtidsröstning vid beskickningar se över möjligheten att utöka antalet förtidsröstningsställen så att förtidsröstning hösten 2023 även kan ordnas exempelvis i Uppsala, Åbo och London.                 

 

 

Detaljmotivering

 

54 § Valsedlar 

Till paragrafens 3 mom. fogas en bestämmelse om att landskapsregeringen vid behov också ska skicka valsedlar till förtidsröstningsställen utanför Åland. Eftersom förtidsröstningen utanför Åland till stora delar kommer att skötas av för ändamålet utsänd personal som kan ta valsedlarna med sig använda termen ”vid behov” i den föreslagna bestämmelsen.

 

61 § Granskning av förtidsröstningshandlingarna

 

Landskapsregeringen föreslår att 61 § 1 mom. 6 punkten och 2 mom. upphävs. Bestämmelsen i 2 mom. tillkom ursprungligen för att införandet av förtidsröstning via internet gjorde det möjligt att rösta flera gånger, det vill säga både via internet och på ett förtidsröstningsställe. Med anledning av att förtidsröstning via internet inte kommer att anordnas behövs inte någon prioritetsordning.

     Eftersom lagen inte ger en väljare någon möjlighet att ändra sin röst ska den först inkomna rösten räknas. Med först inkommen avses den röst som först antecknas av den kommunala centralvalnämnden i vallängden enligt det förfarande som anges i 62 §. Om rösträttsregistret är i bruk ska den notering som först görs i registret räknas. Övriga röster ska lämnas obeaktade. Det är även värt att notera att det enligt 119 § vallagen och 14 kap. 3 § i strafflagen (FFS 39/1889) är straffbart att rösta eller försöka rösta mer än en gång.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 7 september 2022 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört vicelantrådet Harry Jansson, lagberedaren Diana Lönngren och rättssakkunnige Rasmus Lindqvist. 

     I ärendets avgörande behandling deltog ordförande Rainer Juslin, viceordföranden Jan Salmén, ledamöterna Annette Bergbo, Jessy Eckerman, Liz Mattsson, Marcus Måtar och Mika Nordberg.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslagen i oförändrade lydelser.               

 

 

 

Mariehamn den 13 september 2022

 

 

Ordförande

 

 

Rainer Juslin

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson