Förtidsröstning för väljare utanför Åland

Lagförslag LF 23/2021-2022 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår en ändring av vallagen för Åland med avse-ende på bestämmelserna om förtidsröstning utanför Åland. Enligt förslaget ska det inte anordnas någon förtidsröstning via internet i lagtingsvalet. Samtidigt föreslås att förfarandet vid förtidsröstningen per brev förenklas genom att distributionen av brevröstningshandlingar centraliseras hos landskapsregeringen, i stället för att som hittills skötas av de kommunala centralvalnämnderna. Dessutom förtydligas regelverket.
Utöver att förtidsröstningen per brev förenklas införs genom förslaget en möjlighet att förtidsrösta vid ett allmänt förtidsröstningsställe utanför Åland. Enligt förslaget ska den möjligheten gälla förtidsröstning i både lagtings- och kommunalvalet. Den ska heller inte vara begränsad till väljare som är bosatta utanför Åland, utan gälla alla som av någon anledning vistas utanför Åland. Avsikten är att förtidsröstning ska anordnas på platser där det finns ett större antal åländska väljare. Vid valet 2023 är intentionen att allmänna förtidsröstningsställen ska finnas i Helsingfors, Stockholm, Oslo, Köpenhamn och Bryssel.
Enligt lagförslaget ska landskapsregeringen ansvara för förtidsröstningen utanför Åland. Den föreslagna lagstiftningen är utformad så att förtids-röstningen antingen kan anordnas i egen regi eller genom att överföra förvaltningsuppgifterna till riksmyndigheterna genom en överenskommelse-förordning. Om landskapsregeringen anordnar förtidsröstningen själv kan det ske i samarbete med utrikesministeriet, till exempel genom att använda lokaler vid finska beskickningar.
Slutligen föreslås också att möjligheten att ordna förtidsröstning via in-ternet vid kommunala folkomröstningar stryks ur landskapslagen om förfarandet vid rådgivande kommunala folkomröstningar.
Den ändrade lagstiftningen föreslås bli tillämpad från och med lagtings- och kommunalvalet 2023, och bör således träda i kraft så snart som möjligt.


Åtgärder