Lag- och kulturutskottets betänkande 16/2022-2023

Lagtingsår: 2022-2023

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 16/2022-2023

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2023-09-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Behörig myndighet enligt dataförvaltningsakten

·      Landskapsregeringens lagförslag LF 41/2022-2023

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att mindre tillägg görs i landskapslagen om vidareutnyttjande av information från landskaps- och kommunalförvaltningen. Genom lagändringen utses landskapsregeringen till behörigt organ enligt artikel 7 i dataförvaltningsakten med uppgift att bistå landskaps- och kommunala myndigheter då dessa tillåter vidareutnyttjande av vissa kategorier av information.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget antar lagförslaget med några mindre tekniska ändringar av ingressen.

 

Utskottets synpunkter

 

Europaparlamentet och rådet har antagit en förordning om europeisk dataförvaltning som ska tillämpas från och med den 24 september 2023. EU-förordningen har ett samband direktivet om öppna data och vidareutnyttjade av information från den offentliga sektorn, som på Åland implementerats genom landskapslagen om vidareutnyttjande av information från landskaps- och kommunalförvaltningen och landskapslagen om vidareutnyttjande av information från vissa offentliga företag.

     Ärendet aktualiserar frågan om kravet i EU:s rättsakter på en ansvarig myndighet. I artikel 8 i förordningen finns bestämmelser om en gemensam informationspunkt som ska fungera som ett gränssnitt för dem som vill vidareutnyttja data. Enligt förordningen kan endast en informationspunkt utses per medlemsstat, varför Finlands informationspunkt enligt landskapsregeringens lagförslag, kommer att omfatta även Åland. Frågan regleras i 59 b § i självstyrelselagen enigt vilken riket ska utse förvaltningsmyndighet även för Åland i fall som detta men när myndigheten fattar beslut som annars skulle höra till lagtingets behörighet ska beslutet fattas i enlighet med landskapets ståndpunkt. I fråga om informationspunkterna är detta en helt acceptabel lösning medan det i fråga om vissa andra politikområden är viktigt med bevakningen av kommande rättsakter så att stora förvaltnings-behörighetsområden inte överför till riket.  Enligt utskottets mening kan landskapsregeringen då hänvisa till artikel 4 i Lissabonfördraget om att ”Unionen ska respektera medlemsstaternas likhet inför fördragen samt deras nationella identitet, som kommer till uttryck i deras politiska och konstitutionella grundstrukturer, inbegripet det lokala och regionala självstyret”.

     Utskottet konstaterar att möjligheten till vidareutnyttjande av information från offentlig sektor kan leda till innovation och teknisk utveckling samt skapa nya digitala tjänster och produkter men att data från den offentliga sektorn som inte är offentliga, såsom företagshemligheter, immateriella rättigheter samt personuppgifter, måste skyddas vilket förslaget tar sikte på. Utskottet välkomnar därför det materiella innehållet i förslaget och föreslår att lagtinget antar lagförslaget.

    

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 8 september 2023 begärt lag- och kulturutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört vicelantrådet Harry Jansson.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Rainer Juslin, vice ordförande Jan Salmèn samt ledamöterna Jessy Eckerman, Liz Mattsson, Marcus Måtar, Mika Nordberg och Alfons Röblom.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i följande lydelse:

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om vidareutnyttjande av information från landskaps- och kommunalförvaltningen

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 2 § 1 mom. och 4 § landskapslagen (2021:165) om vidareutnyttjande av information från landskaps- och kommunalförvaltningen samt

     fogas till lagen en ny 2a § som följer:

 

2 §

Tillämpningsområde

     Denna lag tillämpas på information som är offentlig i enlighet med offentlighetslagen (2021:79) för Åland och med beaktande av vad som föreskrivs om skydd för personuppgifter i dataskyddslagstiftningen. I 2a § finns särskilda bestämmelser om vidareutnyttjande av vissa kategorier av information som inte är offentlig. Lagen gäller för information som innehas av myndigheter enligt 4 § i offentlighetslagen för Åland.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

2a §

Vidareutnyttjande av vissa kategorier av icke offentlig information

     I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/868 av den 30 maj 2022 om europeisk dataförvaltning och om ändring av förordning (EU) 2018/1724 (dataförvaltningsakten) finns bestämmelser som ska tillämpas vid vidareutnyttjandet av vissa kategorier av sekretessbelagd information som kan lämnas ut med stöd av offentlighetslagen för Åland. Dessa bestämmelser ska tillämpas i stället för denna lag på de kategorier av information som omfattas av dataförvaltningsakten.

     Gällande sökande av ändring i ett beslut om begäran om vidareutnyttjande kan ändring sökas genom besvär i enlighet med bestämmelserna i 25 § i självstyrelselagen för Åland.

     Vid tillämpningen av dataförvaltningsakten är Ålands landskapsregering det i artikel 7 avsedda organet som bistår vid vidareutnyttjande av skyddade data.

4 §

Tillgängliggörande av information för vidareutnyttjande

     Offentlig information som avses i 2 § kan tillgängliggöras för vidareutnyttjande på myndighetens eget initiativ, enligt skyldighet i någon annan lag eller efter en begäran om vidareutnyttjande enligt 6 §.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

 

 

Mariehamn den 12 september 2023

 

 

Ordförande

 

 

Rainer Juslin

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson