Lag- och kulturutskottets betänkande 17/2017-2018

Lagtingsår: 2017-2018

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 17/2017-2018

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2018-09-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottetts betänkande

Godkännande av Ålands lagting om lagen om ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Australien, å andra sidan

·       Republikens presidents framställning RP 4/2017-2018

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Republikens presidents förslag. 1

Landskapsregeringens yttrande. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft på Åland till de delar ramavtalet faller inom landskapets behörighet.

 

Landskapsregeringens yttrande

 

Landskapsregeringen konstaterar i sitt yttrande över framställningen att ramavtalet ska tillämpas, å ena sidan, på Australiens territorium, och å andra sidan, på de territorier där fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är tillämpliga, i enlighet med de villkor som fastställs i fördragen. Bestämmelserna i protokoll 2 om Åland i bilagan till fördraget om Finlands anslutning till Europeiska unionen (FördrS 103/1994) skulle således vara tillämpliga på ramavtalet med Australien, i de fall avtalsbestämmelserna i fråga kunde innebära bindande rättigheter eller skyldigheter av betydelse för Ålands särställning. Landskapsregeringen har dock av utrikesministeriet informerats om att bestämmelserna i protokoll 2 inte aktualiseras i samband med detta avtal, eftersom avtalsbestämmelserna endast syftar till att främja utbytet av information och bibehålla dialogen parterna emellan, och således inte berättigar företag från Australien att fritt utöva näringsverksamhet inom EU.

     Landskapsregeringen konstaterar avslutningsvis att avtalet inte innehåller bestämmelser som står i strid med självstyrelselagen eller annan landskapslagstiftning. Landskapsregeringen ser inga hinder för att lagtinget ger sitt bifall till ramavtalet mellan EU, dess medlemsstater och Australien.

 

 

Utskottets förslag

 

Utskottet, som konstaterar att lagtinget redan gett sitt bifall till ett antal liknande ramavtal som utgör grunden för alla kommande sektorsavtal mellan parterna, föreslår att lagtinget ger det begärda bifallet.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 5 september 2018 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande i ärendet.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Harry Jansson, viceordföranden Roger Eriksson, ledamöterna Johan Ehn, Brage Eklund, Bert Häggblom, Mikael Staffas och Tony Wikström.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft på Åland till de delar ramavtalet faller inom landskapets behörighet.

 

 

Mariehamn den 7 september 2018

 

 

Ordförande

 

 

Harry Jansson

 

 

Sekreterare

 

Susanne Eriksson