Lag- och kulturutskottets betänkande 17/2022-2023

Lagtingsår: 2022-2023

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 17/2022-2023

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2023-09-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Genomförande av det ändrade direktivet om användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter

·      Landskapsregeringens lagförslag LF 38/2022-2023

 

INNEHÅLL

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

 

Landskapsregeringens förslag

 

För att genomföra det ändrade direktivet om användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg föreslår landskapsregeringen att ett tillägg görs i landskapslagen om besiktning och registrering av fordon. Bestämmelsen ger en innehavare av trafiktillstånd för godstrafik rätt att använda ett utlandsregistrerat fordon för godstransporter på Åland under en månad utan att registrera fordonet här. För att förhindra missbruk av bestämmelserna om utlandsregistrerade fordon införs samtidigt en straffbestämmelse i trafikbrottslagen för Åland som gäller innehavaren av trafiktillståndet. Om denne uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att anmäla ett utlandsregistrerat fordon till Fordonsmyndigheten eller underlåter att registrera fordonet efter att ha använt det i 30 dagar kan tillståndshavaren dömas till böter. Föraren av fordonet kan påföras en avgift för trafikförseelse om han eller hon inte kan visa upp de handlingar som enligt den nya bestämmelsen i landskapslagen om besiktning och registrering av fordon ska finnas i fordonet under färd.

     Ändringarna i direktivet skulle ha varit genomförda senast den 6 augusti 2023 så de föreslagna ändringarna bör därför träda i kraft så snart som möjligt.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att det föreligger behov av att införa ett undantag från registreringsskyldighet för tillfällig användning av fordon hyrda utan förare för godstrafik på väg, till följd av ett EU-direktiv från 2006. Landskapsregeringen föreslår därför att en ny paragraf införs i landskapslagen om besiktning och registrering av fordon som ger en innehavare av trafiktillstånd för godstrafik möjlighet att hyra utländska godsfordon utan förare under en begränsad tid för användning på Åland. Det handlar enbart om företag som har trafiktillstånd varför lagförslaget gäller tillståndspliktig trafik. Gods är ett vitt begrepp men det kan vara värt att notera att det finns annan lagstiftning som reglerar hur man får transportera exempelvis levande djur och farligt gods.

     Utskottet konstaterar att lagförslaget torde vara till fördel för såväl trafikidkarna som deras kunder och föreslår därför att lagförslaget antas utan ändringar.

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 6 september 2023 begärt lag- och kulturutskottets yttrande i ärendet.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Rainer Juslin, vice ordförande Jan Salmèn samt ledamöterna Jessy Eckerman, Liz Mattsson, Marcus Måtar, Mika Nordberg och Alfons Röblom.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i oförändrad lydelse.

 

 

 

Mariehamn den 12 september 2023

 

 

Ordförande

 

 

Rainer Juslin

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson