Genomförande av det ändrade direktivet om användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter

Lagförslag LF 38/2022-2023 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

För att genomföra det ändrade direktivet om användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg föreslår landskapsregeringen att ett tillägg görs i landskapslagen om besiktning och registrering av fordon. Bestämmelsen ger en innehavare av trafiktillstånd för godstrafik rätt att an-vända ett utlandsregistrerat fordon för godstransporter på Åland under en månad utan att registrera fordonet här. För att förhindra missbruk av bestämmelserna om utlandsregistrerade fordon införs samtidigt en straffbestämmelse i trafikbrottslagen för Åland som gäller innehavaren av trafik-tillståndet. Om denne uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att an-mäla ett utlandsregistrerat fordon till Fordonsmyndigheten eller underlåter att registrera fordonet efter att ha använt det i 30 dagar kan tillståndshavaren dömas till böter. Föraren av fordonet kan påföras en avgift för trafik-förseelse om han eller hon inte kan visa upp de handlingar som enligt den nya bestämmelsen i landskapslagen om besiktning och registrering av for-don ska finnas i fordonet under färd.
Ändringarna i direktivet skulle ha varit genomförda senast den 6 augusti 2023 så de föreslagna ändringarna bör därför träda i kraft så snart som möjligt.


Åtgärder