Lag- och kulturutskottets betänkande 18/2018-2019

Lagtingsår: 2018-2019

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 18/2018-2019

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2019-06-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag och kulturutskottets betänkande

Medieavgift och finansiering av public service

·       Landskapsregeringens lagförslag LF 19/2018-2019

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Allmän motivering. 1

Detaljmotivering. 3

1. Landskapslag om medieavgift 3

2. Landskapslag om ändring av landskapslagen om radio- och televisionsverksamhet 4

7. Landskapslag om ändring av 56 § 1 mom. räddningslagen för landskapet Åland  4

Ärendets behandling. 5

Utskottets förslag. 5

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om medieavgift. För att trygga finansieringen av public service föreslår landskapsregeringen att den nuvarande tv-avgiften ersätts med en medieavgift. I landskapslagen finns bestämmelser om att de medel som uppburits ska användas för finansieringen av den allmännyttiga verksamheten vid Ålands Radio och Tv Ab. I landskapslagen föreskrivs om bolagets allmännyttiga uppdrag i vilket också ingår att till allmänheten förmedla meddelanden som varnar för farliga händelser. Landskapslagen om medieavgift föranleder följdändringar i ett antal landskapslagar. Avsikten är att den föreslagna lagstiftningen ska träda i kraft så snart som möjligt och att medieavgiften uppbärs första gången vid beskattningen för skatteåret 2020.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslagen antas med några tekniska ändringar, bland annat föreslås en senareläggning av lagförslagens ikraftträdande. Ändringarna föranleds av ett utlåtande från Skatteförvaltningen.

 

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Allmänt om public service

 

Utskottet värnar public service och konstaterar att medborgarnas tillgång till opartisk och mångsidig information är extra angelägen som motvikt till det ökande informationsflödet i sociala medier.

     Eftersom det är viktigt att public service är oberoende i förhållande till både politiska och kommersiella krafter måste finansieringen av public service ordnas så att producentens oberoende tryggas. 

 

Public service på Åland

 

Efter att behörigheten över rundradio- och televisionsverksamheten överfördes till Åland den 1 januari 1993 genom den nya självstyrelselagens ikraftträdande startade den process som ledde till bildandet av landskapsägda Ålands radio och tv Ab (ÅRTV).

     Bolagets allmännyttiga uppdrag framgår av dess bolagsordning och den allmännyttiga verksamheten ska särskilt främja demokratin genom att tillhandahålla ett mångsidigt utbud av fakta, åsikter och diskussion i samhällsfrågor, värna om yttrande- och åsiktsfriheten, vara kritiskt granskande och följa principen om fri och obunden journalistik, främja insikterna i och förståelsen för de grundläggande principerna för självstyrelsen, utvecklandet av kulturlivet, stärkandet av samhörighetskänslan hos befolkningen och fördjupandet av den samhällspolitiska debatten och demokratin, främja programutbudets allmänbildande karaktär och stöda studieverksamheten samt förmedla myndighetsmeddelanden.

     Utskottet understryker att bolaget kan utföra sitt uppdrag dels genom egen produktion, dels genom inköp av extern produktion. I dagsläget produceras programinnehållet närmast uteslutande internt. Utskottet anser därför att bolaget med fördel kan involvera externa producenter i syfte att bredda programutbudet samt öka samverkan med andra aktörer.

 

Dagens finansieringssystem

 

Enligt landskapslagen om radio- och televisionsverksamhet ska en innehavare av en televisionsmottagare anmäla sitt innehav till landskapsregeringen. En anmälan ska göras innan televisionsmottagaren börjar användas. För innehav av en anordning som huvudsakligen är avsedd att användas som televisionsmottagare betalas en årlig avgift i enlighet med vad landskapsregeringen närmare bestämmer. 

     Landskapsregeringen uppbär avgiften efter att en anmälan om innehav av en tv-mottagare har kommit in till landskapsregeringen. Enligt det senaste beslutet om tv-avgift är storleken på tv-avgiften 55 euro för tre månader och 110 euro för sex månader. Enligt landskapslagen kan landskapsregeringen förordna särskilda kontrollanter för att övervaka att anmälningsskyldigheten verkställs. 

     De medel som flutit in vid uppbörden av tv-avgiften tas upp i landskapets budget och i budgeten för 2019 var nettoinkomsten från uppbörden 2 013 000 euro. Ur medlen utgår ersättning till SVT, UR, SR, Sveriges TV 4 och vissa upphovsrättsorganisationer, för återutsändning på Åland enligt ett avtal med landskapsregeringen. De årliga ersättningarna för samtliga upphovsrätts- och licensavgifter har uppgått till ca 358 000 euro.

     I dagsläget finns det inte några bestämmelser i lag, om att tv-avgiften ska användas för finansiering av public service utan landskapslagen innehåller en allmän skrivning om att medlen ska användas för att främja radio- och televisionsverksamhet. Trots det har de influtna medlen i praktiken använts för att finansiera åländsk public service.

 

Lagförslagens mål

 

Målet med lagförslagen är att reformera finansieringen av åländsk public service. Bakgrunden är att tv:n inte är lika central i hushållet som tidigare och både teknologin och mediekonsumtionen har förändrats. Det har skett en förflyttning till mediekonsumtion via internet, särskilt i de yngre åldersgrupperna.

     Utskottet delar landskapsregeringens bedömning att då internet i allt större utsträckning ersätter traditionell mottagning som plattform för radio- och tv-konsumtion har tv-avgiftsfinansiering i många avseenden blivit både föråldrad och oändamålsenlig.

 

Lagstiftningsbehörigheten

 

Enligt 20 punkten i 18 § i självstyrelselagen har lagtinget lagstiftningsbehörighet i fråga om rätt att utöva rundradio- och televisionsverksamhet på Åland. Lagtinget har enligt 18 § 5 punkten också behörighet över landskapet tillkommande tilläggsskatt på inkomst och grunderna för avgifter till landskapet. Enligt 27 § 36 punkten i självstyrelselagen har riket lagstiftningsbehörighet i fråga om övriga skatter och avgifter som inte nämns i 18 § 5 punkten.    

     När rundradioskatten infördes i Finland berördes frågan om Ålands ställning i regeringens proposition (RP 28/2012 rd). I propositionen konstaterades att det för Ålands del inte är motiverat att i samband med ändringen av finansieringen av Rundradion Ab ändra på nuläget varför den nya lagen inte tillämpas på personer, företag eller samfund vars hemkommun är på Åland. I propositionen konstateras även att man genom en vanlig lag inte kan ändra på eller kringgå landskapets lagstiftningsbehörighet enligt självstyrelselagen.

     Utskottet konstaterar att enligt förslaget ska gällande tv-avgift ersättas av en medieavgift. Klassificeringen av medieavgiften som en skatt eller avgift kan enligt lagförslaget vara av viss betydelse vid bedömningen av behörigheten enligt självstyrelselagen eftersom lagtinget har en odelad behörighet att lagstifta om grunderna för avgifter till landskapet medan lagstiftningsbehörigheten gällande skatter är delad mellan lagtinget och riksdagen.

     Landskapsregeringen anför i lagförslaget att en avgift i konstitutionell mening är en ersättning eller ett vederlag för förmåner eller tjänster som det allmänna har givit den betalningsskyldige. I detta fall skulle de som betalar en särskild skatt som motprestation få tillgång till den public service som ÅRTV tillhandahåller.

     Landskapsregeringen konstaterar samtidigt att uppbörden också skulle omfatta personer som varken använder en viss slags apparat eller ens konsumerar public service. Om avgiften därmed är att betrakta som en skatt konstateras att enligt 18 § 5 punkten i självstyrelselagen har lagtinget lagstiftningsbehörighet gällande "landskapet tillkommande tilläggsskatt på inkomst och tillfällig extra inkomstskatt, landskapet tillkommande närings- och nöjesskatter, grunderna för avgifter till landskapet, kommunerna tillkommande skatter". Denna typ av skatt skulle enligt utskottets mening i så fall utgöra ett typexempel på en tilläggsskatt som uppbärs för att finansiera en verksamhet på ett område som klart faller inom lagtingets lagstiftningsbehörighet.

     Sammanfattningsvis anser utskottet liksom landskapsregeringen att uppbörden av medel för dessa syften i vilket fall som helst faller inom landskapets behörighet eftersom det antingen rör sig om en avgift eller en tilläggsskatt på inkomst enligt 18 § 5 punkten i självstyrelselagen. 

 

Detaljmotivering

 

1. Landskapslag om medieavgift

 

2 § Medieavgift för personer. Utskottet föreslår en precisering av paragrafens första moment så att det tydligt framgår att inkomsten ska bestämmas på basis av statsbeskattningen. Beloppen av nettovärvsinkomsten kan nämligen vara olika i statsbeskattningen och i åländsk kommunalbeskattning. Till exempel kan maximibeloppet av avdrag för arbetsbostad vara större i statsbeskattningen än i åländsk kommunalbeskattning.

     I 2 mom. föreslås en bestämmelse om att binda den årliga medieavgiften för fysiska personer vid ett levnadskostnadsindex. Det ska ske en årlig justering av medieavgiften. Årtalet i den föreslagna bestämmelsen behöver justeras med anledning av att medieavgiften ska bäras upp första gången vid beskattningen för skatteåret 2021. Ändringen är teknisk till sin natur.

 

4 § Uppbörden av medieavgift. Utskottet föreslår några förtydligande kompletteringar av bestämmelsen om uppbörden av medieavgiften så att det av paragrafen framgår hur avgiften ska redovisas. Förslaget är tillkommet efter det att Skatteförvaltningen i ett yttrande till landskapsregeringen har föreslagit vissa ändringar.

     Avsikten med förslaget är att förenkla beskattningsförfarandet då samfunds medieavgift uppbärs genom att samfunds medieavgift ska hållas isär från samfunds inkomstskatt.

 

7 § Ikraftträdande. Eftersom medieavgiften inte kan bäras upp första gången redan 2020 utan först 2021 föreslår utskottet att andra moment ändras. Vidare föreslår utskottet mot bakgrund av Skatteförvaltningen yttrande att ett tredje moment fogas till paragrafen med en ikraftträdelsebestämmelse enligt vilken förskottsuppbörd av medieavgift för samfund inte ska verkställas för betalning av den medieavgift som ska betalas 2021. Medieavgiften för samfund ska för 2021 istället betalas vid den slutliga beskattningen.

 

2. Landskapslag om ändring av landskapslagen om radio- och televisionsverksamhet

 

Ikraftträdelsebestämmelsen. Eftersom införandet av medieavgiften ska ske samtidigt som tv-avgiften avslutas behöver årtalen i 2–4 mom. justeras ett år framåt.

 

7. Landskapslag om ändring av 56 § 1 mom. räddningslagen för landskapet Åland

 

56 § Uppgifter. Utskottet föreslår att 56 § i räddningslagen ändras så att det tydligt framgår att Ålands Radio och Tv Ab ska förmedla meddelandena till allmänheten efter beslut av polisens eller räddningsväsendets operativa ledning eller en myndighet som enligt en annan lag har skyldighet att i brådskande situationer varna allmänheten. Paragrafen beskriver Ålands Polismyndighets uppgifter gällande central alarmeringsförvaltning, i praktiken de uppgifter som ankommer på Landskapsalarmcentralen som är den enhet inom Ålands polismyndighet som handhar alarmering. De myndigheter som i första hand har behov och ansvar för att varna allmänheten är Ålands polismyndighet och räddningsmyndigheterna. I rikslagstiftning gällande skydd mot strålning och befolkningsskydd ankommer det även på andra myndigheter att varna befolkningen i dessa situationer. Ändringen görs för att skapa smidiga strukturer för hur meddelanden för att varna allmänheten utfärdas och kodifierar det sätt på vilket uppgiften sköts idag.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 10 april 2019 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Mika Nordberg, avdelningschefen Yvonne Österlund, lagberedaren Sören Silverström, ÅRTV:s styrelseordförande Mia Hanström (per telefon) och VD Agneta Sundström, redaktionschefen Camilla Karlsson-Hendersson och personalrepresentant Ove Sjöblom från ÅRTV, företagaren Fredrik Karlström samt licensgranskaren Lars Markkula.

     I ärendets avgörande behandling deltog viceordföranden Roger Eriksson, ledamöterna Johan Ehn, Bert Häggblom, Mikael Staffas och Tony Wikström (delvis) samt ersättaren Axel Jonsson.

     Ledamoten Bert Häggblom och ersättaren Axel Jonsson har inte omfattat utskottets betänkande och fogar en skriftlig reservation till betänkandet.

     Utskottet beslöt att betänkandet presenteras av viceordföranden Roger Eriksson.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslag 1, 2 och 7 i nedanstående lydelse och

 

att lagtinget antar lagförslag 3 till 6 i oförändrad lydelse.

 

 

1.

 

L A N D S K A P S L A G
om
medieavgift

 

     (Ingressen lika som i lagförslaget)

 

1 §

     (Lika som i lagförslaget)

 

2 §

Medieavgift för personer

     Den som är allmänt skattskyldig enligt inkomstskattelagen (FFS 1535/1992), har sin hemkommun på Åland och som senast under skatteåret har fyllt 18 år ska betala en årlig medieavgift på 110 euro om inkomsten för skatteåret överstiger 14 000 euro. Inkomsten bestäms som summan av nettoförvärvsinkomsten och nettokapitalinkomsten för skatteåret vid statsbeskattningen enligt inkomstskattelagen eller av summan av en högre arbetsinkomst som fastställts enligt lagen om pension för företagare (FFS 1272/2006) eller lagen om pension för lantbruksföretagare (FFS 1280/2006).

     Landskapsregeringen fattar beslut senast i oktober varje år om att i enlighet med förändringen i levnadskostnadsindex (oktober 1951=100) justera det i 1 mom. avsedda eurobeloppet så att det justerade beloppet uppbärs följande skatteår. Det i 1 mom. avsedda beloppet om 110 euro motsvarar poängtalet för levnadskostnadsindexet (1951:10=100) för januari 2020. Den årliga förändringen beräknas enligt poängtalet för levnadskostnadsindexet för januari innevarande år och för januari föregående år. Eurobeloppet justeras första gången inför skatteåret 2022. Det justerade beloppet avrundas till närmaste hela euro. Landskapsregeringen ska senast under november månad justeringsåret offentliggöra det indexjusterade eurobeloppet i Ålands författningssamling.

     (3 mom. lika som i lagförslaget.)

 

     (Lika som i lagförslaget)

 

4 §

Uppbörden av medieavgift

     Medieavgift ska bestämmas och debiteras i samband med verkställandet av inkomstbeskattningen i enlighet med vad som föreskrivs i lagen om beskattningsförfarande (FFS 1558/1995). Medieavgift för samfund påförs dock separat från samfunds inkomstskatt.  

     För uppbörden av medieavgiften ska gälla det som föreskrivs om rundradioskatten i lagen om förskottsuppbörd (FFS 1118/1996) och lagen om skatteuppbörd (FFS 11/2018). Förskottsbetalning för medieavgift för samfund verkställs dock separat från samfundsskatt och på medieavgift för samfund tillämpas inte vad som föreskrivs om skatter som ska uppbäras gemensamt. Medieavgiften ska redovisas till landskapet som en från övriga skatter separat rat. I övrigt ska vid redovisning av medieavgift gälla det som föreskrivs i lagen om skatteredovisning (FFS 532/1998).

     (3 och 4 mom. lika som i lagförslaget.)

 

 

5 – 6 §§

     (Lika som i lagförslaget)

 

7 §

Ikraftträdande

     (1 mom. lika som i lagförslaget)

     Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för skatteåret 2021.

     Förskottsuppbörd verkställs inte för betalning av sådan medieavgift för samfund som debiterats för skatteåret 2021.

 

__________________

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen

om radio- och televisionsverksamhet

 

     (Ingressen lika som i lagförslaget.)

 

1 och 24 §§

     (Lika som i lagförslaget)

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsens 1 mom. lika som i lagförslaget.)

     Innan lagen träder i kraft har landskapsregeringen rätt att ta ut alla televisionsavgifter som gäller tiden före ikraftträdandet, så att de förfaller till betalning senast den 31 december 2020.

Vid indrivning av sådana televisionsavgifter som inte är betalda vid ikraftträdandet av denna lag, ska fram till den 1 januari 2026 de bestämmelser tillämpas som gällde vid ikraftträdandet. Landskapsregeringen ska inte driva in televisionsavgifter efter detta datum.

     Landskapsregeringen ska betala tillbaka televisionsavgifter som har betalats för tiden efter 31 december 2020.

     (5 mom. lika som i lagförslaget.)

 

 

__________________

 

7.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 56 § 1 mom. räddningslagen för landskapet Åland

 

     (Ingressen lika som i lagförslaget)

 

56 §

Uppgifter

     Ålands polismyndighet ska vid alla tidpunkter på dygnet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     5) efter beslut av polisens eller räddningsväsendets operativa ledning eller en myndighet som enligt en annan lag har skyldighet att i brådskande situationer varna allmänheten, utan dröjsmål utfärda sådana meddelanden och skicka dessa till Ålands Radio och Tv Ab som förmedlar meddelandena till allmänheten.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i lagförslaget)

 

__________________

 

 

 

Mariehamn den 11 juni 2019

 

 

Vice ordförande

 

 

Roger Eriksson

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson

 

 

 


Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Axel Jonsson m.fl.

2019-06-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot lag- och kulturutskottets betänkande nr 18/2018-2019 gällande medieavgift och finansiering av public service

 

För det första anser inte undertecknade att lagtinget bör belasta ålänningarna med nya skatter. Regeringens förslag innebär såväl utökad skattebyråkrati samt nya uppbördskostnader.

 

För det andra innebär lagförslaget vissa tveksamma förskjutningar i fråga om vilka grupper som belastas i finansieringen. Rederierna står idag för uppskattningsvis 220 000 euro, eller en närmare tiondel, av intäkterna från dagens TV-avgift. Eftersom lagförslaget innebär att företag föreslås betala som mest 3000 euro per år innebär detta en radikal sänkning av rederiernas bidrag. Detta innebär att övriga skattebetalare får stå för en större del av finansieringen, vilket undertecknade inte kan omfatta. Särskilt Ålands många småföretagare drabbas oskäligt då de dels får betala en medieavgift såsom privatperson, dels kan få betala medieavgift för sin rörelse oavsett dess användning av radio eller TV.

 

För det tredje föreslår regeringen, av någon outgrundlig anledning, att Finlands levnadskostnadsindex ska ligga till grund för framtida justering av de medel som vigs åt allmännyttig radio- och televisionsverksamhet.

 

Undertecknade anser sammantaget att den allmännyttiga radio- och televisionsverksamheten bör finansieras med de budgetmedel som tillkommer Åland enligt självstyrelselagen, utan att nya avgifter inrättas. Det förslagna stadgandet i lag att ett årligt anslag ska upptas för verksamheten kan med fördel bibehållas för att trygga en politiskt oberoende finansiering. Ett tillägg måste dock göras för att beräkna anslagets storlek. Undertecknade föreslår att det per folkbokförd ålänning fastställs ett belopp om 80 euro, såsom underlag för anslagets beräkning. Mediebeloppet justeras sedan årligen i enlighet med utvecklingen av det åländska konsumentprisindex (KPI) som ges ut månatligen av ÅSUB. De årliga kostnaderna för återutsändningen av tv-kanaler på Åland avdras slutligen före anslaget för radio- och televisionsverksamheten slås fast i budgeten.

 

Antalet ålänningar uppgick det första kvartalet år 2019 till 29 838 personer. 80 euro per ålänning ger således en summa om 2 387 000 euro. Kostnaden för återutsändning budgeterades för år 2019 till 358 000. Eftersom uppbörden och dess kostnader föreslås utgå återstår uppskattningsvis 2 029 000 euro till Ålands Radio och TV Ab:s verksamhet.

 

För att ge finansieringssystemet den starka och oberoende status som eftersträvas i lagförslaget föreslås att lagen antas med kvalificerad majoritet, i enlighet med 35 § lagtingsordningen, vilket innebär att lagen framöver kan ändras enbart i samma ordning.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

 

att lagtinget antar det andra och det sjunde lagförslaget i oförändrad lydelse

 

att lagtinget förkastar det tredje, fjärde, femte och det sjätte lagförslaget

 

att lagtinget antar det första lagförslaget med följande ändringar:

 

 

L A N D S K A P S L A G
om
mediefinansiering

 

I enlighet med lagtingets beslut, tillkommet i den ordning som anges i 35 § i lagtingsordningen (2011:97) för Åland, föreskrivs:

 

1 – 4 § §

     (Paragraferna utgår i sin helhet).

 

1 § (lagförslagets 5 §)

Årligt anslag i Ålands budget

     I Ålands budget tas upp ett årligt anslag för allmännyttig radio- och televisionsverksamhet. Anslagets storlek bestäms genom att antalet fysiska personer som hade sin hemkommun på Åland vid utgången av föregående kalenderår multipliceras med ett mediebelopp till en produkt, från vilken avräknas kostnaderna för avtal om återutsändningen av tv-kanaler på Åland. Mediebeloppet för år 2020 är 80 euro. 

     Landskapsregeringen fattar beslut senast i oktober varje år om att i enlighet med den årliga förändringen i Ålands konsumentprisindex justera det i 1 mom. avsedda mediebeloppet så att det justerade beloppet tillämpas för följande budgetår.

 

2 §

     (Lika som i betänkandets 6 §).

 

3 § (lagförslagets 7 §)

Ikraftträdande

     (Lika som lagförslagets 7 § 1 mom.)

     (uteslutning).

 

 

 

 

Mariehamn den 11 juni 2019

 

 

Axel Jonsson

 

 

Bert Häggblom