Medieavgift och finansiering av public service

Lagförslag LF 19/2018-2019 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om medieavgift. För att trygga finansieringen av public service föreslår landskapsregeringen att den nuvarande tv-avgiften ersätts med en medieavgift. I landskapslagen finns bestämmelser om att de medel som uppburits ska användas för finansieringen av den allmännyttiga verksamheten vid Ålands Radio och Tv Ab. I landskapslagen föreskrivs om bolagets allmännyttiga uppdrag i vilket också ingår att till allmänheten förmedla meddelanden som varnar för farliga händelser. Landskapslagen om medieavgift föranleder följdändringar i ett antal landskapslagar. Avsikten är att den föreslagna lagstiftningen ska träda i kraft så snart som möjligt och att medieavgiften uppbärs första gången vid beskattningen för skatteåret 2020.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter