Lag- och kulturutskottets betänkande 18/2022-2023

Lagtingsår: 2022-2023

Ladda ner Word-dokument

 

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 18/2022-2023

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2023-09-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Godkännande och sättande i kraft av ändringar i bilagan till konventionen om underlättande av internationell sjöfart

·      Republikens presidents framställning RP 4/2022-2023

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Republikens presidents förslag. 1

Landskapsregeringens utlåtande. 1

Utskottets synpunkter 2

Ärendets behandling. 3

Utskottets förslag. 3

 

 

Sammanfattning

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att Ålands lagting ger sitt bifall till att statsrådets förordning träder i kraft på Åland till de delar konventionen faller inom landskapets behörighet.

 

Landskapsregeringens utlåtande

 

Inom Internationella sjöfartsorganisationen IMO ingicks år 1965 en konvention om underlättande av internationell sjöfart, den s.k. FAL-konventionen. Finland anslöt sig till konventionen den 2 juni 1967 men lagtinget har inte godkänt konventionen.

     Konventionen har ändrats några gånger genom beslut av IMO:s kommitté för underlättande av sjöfart. De nu aktuella konventionsändringarna gäller nästan uteslutande handelssjöfarten och hör till rikets lagstiftningsbehörighet enligt självstyrelselagen men bestämmelserna om de lokala myndigheternas skyldighet att tillhandahålla brådskande sjukvård för fartygspersonal hör till Ålands lagstiftningsbehörighet.

     Syftet med ändringarna är att främja den globala digitaliseringen inom sjöfarten genom att stärka det elektroniska informationsutbytet. Ändringen förutsätter att myndigheterna inrättar, underhåller och använder system för elektroniskt informationsutbyte för uppgifter i samband med hamnbesök, så att samma uppgifter behöver lämnas endast en gång via en gemensam kontaktpunkt för sjöfarten.

     När det gäller bestämmelser om sjukvård till akut sjuk fartygspersonal bedömer landskapsregeringen att befintliga åländska bestämmelser redan omfattar kraven, framför allt genom 43 § i landskapslagen om hälso- och sjukvård (alla har rätt till akut sjukvård oavsett hemort) och till viss del även i landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård.

     Ändringarna i konventionen väntas inte ha betydande direkta konsekvenser för Finland och Åland, även om de globalt sett effektiviserar förutsättningarna för handelssjöfarten. När det gäller hamnbesök i Finland är elektroniskt informationsutbyte rådande praxis, korruption har inte varit något problem och hälsosäkerheten vid hamnbesök har kunnat säkerställas. Finlands lagstiftning stöder redan elektroniskt informationsutbyte, hälsosäkerhet och bekämpning av korruption.

     Ändringarna träder i kraft internationellt genom ett så kallat förfarande för tyst medgivande, så att ändringarna anses ha blivit godkända den 1 oktober 2023, om inte 1/3 av parterna i konventionen har motsatt sig ändringarna före det. Om ändringarna anses ha blivit godkända träder de i kraft internationellt den 1 januari 2024. Ändringarna är av teknisk natur och kräver inte riksdagens samtycke.

     Landskapsregeringens bedömning är att lagstiftningsåtgärder inte är nödvändiga. 

     Landskapsregeringen ser inget hinder mot att lagtinget ger sitt bifall till att den lag som sätter ändringarna i konventionen i kraft i Finland träder i kraft också på Åland till de delar det faller inom landskapets behörighet.

     I ett kompletterande yttrande till lagtinget berör landskapsregeringen även ursprungskonventionen samt upprepar avslutningsvis att landskapsregeringen inte ser något hinder mot att lagtinget ger sitt bifall till godkännande och sättande i kraft av ändringar i bilagan till konventionen om underlättande av internationell sjöfart.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar i likhet med landskapsregeringen att frågan om lagtingets bifall till FAL-konventionen och dess nu ändrade bilaga är snarlik frågan från år 2013 om lagtingets bifall till FN-konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ESK-konventionen) samt dess fakultativa protokoll. Lagtinget gav då på eget initiativ bifall till ursprungskonventionen i samband med att bifall lämnades till det fakultativa protokollet. Landskapsregeringen anser att det vore konsekvent om lagtinget även i den nu aktuella frågan om FAL-konventionen följde den praxis som lagtinget tidigare skapat, och på eget initiativ ger sitt bifall även till den ursprungliga FAL-konventionen i samband med att bifall lämnas till ändringen av bilagan till FAL-konventionen.

   Enligt utskottets mening borde lagtinget i princip inte ge sitt samtycke till ändringar av sådana konventioner som lagtinget inte har givit sitt bifall till. Problemet då lagtingets samtycke inte har inhämtats till en ursprungskonvention bör i första hand lösas så att samtycke inbegärs både till ursprungs- och ändringkonventionen, vilket nyligen skett i fråga om en överenskommelse mellan Finlands regering och Sveriges regering om internationell taxitrafik på väg (RP 6/2022-2023), eller i andra hand så att lagtinget på eget initiativ ger bifall till ursprungskonventionen i samband med behandlingen av ändringskonventionen. I båda fallen bör lagtingets samtycke till den ursprungliga konventionen publiceras i fördragsserien i enlighet med tidigare praxis.

   Landskapsregeringen ser i sina yttranden inget hinder mot att lagtinget ger sitt bifall till godkännande och sättande i kraft av ändringar i bilagan till konventionen om underlättande av internationell sjöfart. Utskottet har vid behandlingen av ärendet erfarit att det inte heller torde föreligga några hinder i sak mot att lagtinget på samma sätt som vid ESK-konventionen samtidigt ger sitt bifall till ursprungskonventionen. Utskottet föreslår därför att lagtinget ger sitt bifall till att konventionen om underlättande av internationell sjöfart (FördrS 27/1967) träder i kraft i landskapet till de delar konventionen faller inom landskapets behörighet samt till att Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringarna i bilagan till konventionen om underlättande av internationell sjöfart träder i kraft på Åland till de delar konventionen faller inom landskapets behörighet.

     Utskottet uppmanar landskapsregeringen att föra diskussioner med berört ministerium om publicering i fördragsserien av lagtingets bifall till ursprungskonventionen.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 6 september 2023 begärt lag- och kulturutskottets yttrande i ärendet.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Rainer Juslin, vice ordförande Jan Salmèn samt ledamöterna Jessy Eckerman, Liz Mattsson, Marcus Måtar, Mika Nordberg och Alfons Röblom.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att konventionen om underlättande av internationell sjöfart (FördrS 27/1967) träder i kraft i landskapet till de delar konventionen faller inom landskapets behörighet

samt till att Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringarna i bilagan till konventionen om underlättande av internationell sjöfart träder i kraft på Åland till de delar konventionen faller inom landskapets behörighet.

 

 

 

Mariehamn den 12 september 2023

 

 

Ordförande

 

 

Rainer Juslin

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson