Lag- och kulturutskottets betänkande 19/2018-2019

Lagtingsår: 2017-2018

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 19/2018-2019

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2019-08-27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Republikens presidents framställning till Ålands lagting med anledning av regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 § i självstyrelselagen för Åland

·       Republikens presidents framställning RP 7/2017-2018

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Republikens presidents förslag

 

Till riksdagen har den 20 september 2018 överlämnats regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 30 § i självstyrelselagen för Åland.

Enligt 69 § i självstyrelselagen kan lagen inte ändras annat än genom överensstämmande beslut av riksdagen och lagtinget. Besluten ska i riksdagen fattas i grundlagsordning och i lagtinget med en majoritet om minst två tredjedelar av de angivna rösterna.

     I propositionen föreslås att riksdagen behandlar lagförslaget i brådskande ordning på det sätt som avses i 73 § 2 mom. i grundlagen.

     Regeringens proposition överlämnas till lagtinget för att behandlas i den ordning som anges i 69 § i självstyrelselagen för Åland.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget ger det begärda samtycket.

 

Utskottets synpunkter

 

I propositionen föreslås att självstyrelselagen ändras så att överföringen av konsumentrådgivningsuppgifterna från magistraten till Konkurrens- och konsumentverket beaktas.

     Den föreslagna ändringen är av närmast lagteknisk karaktär. Konsumentskyddet faller inom rikets lagstiftningsbehörighet enligt 27 § 10 punkten i självstyrelselagen men enligt lagens 30 § 11 punkt ska de uppgifter som enligt lagstiftningen om konsumentrådgivning ankommer på magistraterna på Åland skötas av landskapsmyndigheterna i enlighet med avtal mellan landskapet och staten. I enighet med ett beslut av finansministeriet har dock konsumentrådgivningsuppgifterna överförs till Konkurrens- och konsumentverket från ingången av 2019 varför statsrådet gjort bedömningen att en ändring av självstyrelselagen är nödvändig för att det ska finnas en laglig grund för de överföringar som sker från staten till landskapsregeringen i enlighet med avtalet.

 

     Ikraftträdelsebestämmelsen i den föreslagna lagen är öppen men lagen var ursprungligen avsedd att träda i kraft den 1 januari 2019 då konsumentrådgivningsuppgifterna överfördes till Konkurrens- och konsumentverket. Betalningen från staten till landskapsregeringen har under året skötts genom ett temporärt arrangemang utan lagstöd.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 19 november 2018 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört lantrådet Katrin Sjögren samt lagstiftningsrådet Janina Groop-Bondestam (per telefon).

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Harry Jansson, viceordföranden Roger Eriksson, ledamöterna Johan Ehn, Bert Häggblom, Mikael Staffas och Tony Wikström samt ersättaren Axel Jonsson.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget för sin del godkänner förslaget till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland i den lydelse det har enligt regeringens proposition nr 135/2018 rd.

__________________

 

 

Mariehamn den 27 augusti 2019

 

 

Ordförande

 

 

Harry Jansson

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson