Lag- och kulturutskottets betänkande 19/2022-2023

Lagtingsår: 2022-2023

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 19/2022-2023

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2023-09-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Konungariket Sveriges regering om internationell taxitrafik på väg samt överenskommelsen mellan Finland och Sverige om ändring av överenskommelsen

om internationell taxitrafik på väg

·      Republikens presidents framställning RP 6/2022-2023

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Republikens presidents förslag. 1

Landskapsregeringens utlåtande. 1

Utskottets synpunkter 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att Ålands lagting ger sitt bifall till lagarna träder i kraft på Åland till de delar överenskommelserna faller inom landskapets behörighet.

 

Landskapsregeringens utlåtande

 

Ärendet gäller lagen om godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen mellan Finland och Sverige om internationell taxitrafik på väg samt överenskommelsen om ändring av överenskommelsen.

     Syftet med överenskommelsen är att minska byråkratin för taxiåkare i Tornedalsregionen. Eftersom överenskommelsen inte uttryckligen är begränsad till Tornedalen är den även tillämplig på taxiresor mellan Sverige och Åland. År 2019 ägde en ändring av överenskommelsen rum och landskapsregeringen lämnade ett utlåtande där det konstaterades att den ursprungliga överenskommelsen inte tillställts Ålands lagting för godkännande.

     Gällande den praktiska effekten av överenskommelsen konstaterar landskapsregeringen att enstaka fall av taxiresor från Sverige till Åland har förekommit.

     I den senaste ändringen av överenskommelsen har artikel 9 fått en mer allmän skrivning, så att även Ålands landskapsregering anses vara behörig myndighet vad gäller utfärdandet av taxitillstånd. I artikel 10 i överenskommelsen framgår att de behöriga myndigheterna, vilket omfattar bl.a. Ålands landskapsregering, ska upprätta en blandad kommitté för att behandla frågor i samband med tillämpningen av överenskommelsen.

     Implementeringen av överenskommelsen kan innebära att lagstiftningsåtgärder behöver vidtas.

     Landskapsregering ser positivt på att byråkrati samt gränshinder minskas för näringsidkare och konstaterar att inga hinder föreligger mot att bifalla att överenskommelsen träder i kraft på Åland.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet delar landskapsregeringens inställning i sakfrågan och konstaterar med tillfredsställelse att samtycke begärs till både den ursprungliga överenskommelsen, alltså överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Konungariket Sveriges regering om internationell taxitrafik på väg, och till de nu aktuella ändringarna. Förfaringssättet är enligt utskottets mening exemplariskt och samma förfarande bör tillämpas i alla fall där lagtingets bifall till ursprungskonventioner inte har inhämtats.

     Utskottet föreslår därför att lagtinget ger sitt samtycke till de båda lagarna om ikraftträdande.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 6 september 2023 begärt lag- och kulturutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört vicelantrådet Harry Jansson.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Rainer Juslin, vice ordförande Jan Salmèn samt ledamöterna Jessy Eckerman, Liz Mattsson, Marcus Måtar, Mika Nordberg och Alfons Röblom.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagarna träder i kraft på Åland till de delar överenskommelserna faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den 12 september 2023

 

 

Ordförande

 

 

Rainer Juslin

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson