Lag- och kulturutskottets betänkande 2/2019-2020

Lagtingsår: 2019-2020

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 2/2019-2020

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2019-12-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag och kulturutskottets betänkande

Republikens presidents framställning till Ålands lagting om regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av det strategiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Japan, å andra sidan

·       Republikens presidents framställning RP 2/2019-2020

 

INNEHÅLL

Republikens presidents förslag. 1

Landskapsregeringens yttrande. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft på Åland till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet.

 

 

Landskapsregeringens yttrande

 

Landskapsregeringen konstaterar att bestämmelserna i avtalet huvudsakligen är av en generell karaktär och främst innehåller allmängiltiga åtaganden om uppmuntran till dialog och fördjupat samarbete mellan avtalsparterna. Avtalet innehåller inte bestämmelser som står i strid med självstyrelselagen eller annan landskapslagstiftning. Landskapsregeringen ser inga hinder för att lagtinget ger sitt bifall till det strategiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Japan, å andra sidan.

 

Utskottets synpunkter

 

Partnerskapsavtalet är till sin karaktär ett så kallat blandavtal, där bestämmelserna som ingår dels hör till medlemsstaternas, dels till EU:s behörighet. Avtalet syftar till att övergripande öka samarbetet mellan EU och Japan, och omfattar utöver det politiska, ekonomiska och sektorbaserade samarbetet även samarbete för att lösa regionala och globala utmaningar. Avtalet omfattar inte det handelsekonomiska området.

Utskottet konstaterar att landskapsregeringen under beredningsskedet påpekat att kravet på Ålands lagtings bifall var olyckligt formulerat i utkastet till regeringens proposition, då det ur propositionen framgick att lagtingets bifall bör inhämtas. Landskapsregeringen framförde i utlåtandet en önskan om att propositionstexten till denna del ändras för att bättre återspegla kravet i självstyrelselagen på att Ålands lagtings bifall ska inhämtas om ett fördrag som Finland ingår innehåller en bestämmelse i en fråga som hör till landskapets behörighet. Landskapsregeringen noterar att formuleringen därefter har ändrats i propositionen vilket utskottet välkomnar.

Landskapsregeringen ser enligt sitt yttrande inga hinder för att lagtinget ger sitt bifall till det strategiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Japan, å andra sidan varför utskottet föreslår att lagtinget ska ge det begärda bifallet.

 

 

Ärendets behandling

 

     Lagtinget har den 4 december 2019 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande i ärendet.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Rainer Juslin, viceordföranden Robert Mansén samt ledamöterna Fredrik Karlström, Liz Mattsson, Marcus Måtar och Alfons Röblom.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger det begärda bifallet till att lagen träder i kraft på Åland till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 10 december 2019

 

 

Ordförande

 

 

Rainer Juslin

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson