Lag- och kulturutskottets betänkande 2/2020-2021

Lagtingsår: 2019-2020

Ladda ner Word-dokument

BakgrundLSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 2/2020-2021

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2020-11-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Republikens presidents framställning till Ålands lagting om statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M323 enligt kapitel 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)

Republikens presidents framställning nr 16/2019-2020

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Republikens presidents förslag. 1

Landskapsregeringens yttrande. 1

Utskottets synpunkter 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 3

 

Sammanfattning

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens presidents föreslår att Ålands lagting ger sitt bifall till att förordningen träder i kraft på Åland till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet.

 

Landskapsregeringens ställningstagande

 

Landskapsregeringen konstaterar att tilläggsavtalet till ADR förutsätter att en säkerhetsnivå som motsvarar ADR-bestämmelserna bibehålls. Landskapsregeringen ser därför inget hinder mot att lagtinget ger sitt bifall till att den förordning som sätter tilläggsavtalet i kraft i Finland träder i kraft också på Åland till de delar det faller inom landskapets behörighet.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet har inga invändningar i ärendet och föreslår därför att lagtinget ger det begärda bifallet till tillägsavtalet till den europeiska överenskommelsen om transport av farligt gods i vägtrafik. Tilläggsavtalet tillåter avvikelser från de förpackningsinstruktioner som gäller för transport av kobolthydroxid, som kan orsaka allvarlig förgiftning hos människor och djur. Villkoren för avvikelserna är utformade så att den säkerhetsnivå som gäller enligt ADR bestämmelserna bibehålls. Avtalet är avsett att fungera som en kortvarig lösning i avvaktan på permanenta ADR-föreskrifter.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 11 november 2020 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande i ärendet.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Rainer Juslin, viceordföranden Roger Höglund samt ledamöterna Annette Bergbo, Jessy Eckerman och Robert Mansén.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger det begärda bifallet.

__________________

 

 

Mariehamn den 19 november 2020

 

 

Ordförande

 

 

Rainer Juslin

 

 

Sekreterare

 

Susanne Eriksson