Lag- och kulturutskottets betänkande 2/2023-2024

Lagtingsår: 2023-2024

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 2/2023-2024

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2024-03-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Godkännande av förslaget till lag om Internationella arbetsorganisationens konvention om avskaffande av våld och trakasserier i arbetslivet

·       Landskapsregeringens svar RP 2/2023-2024-s

·       Republikens presidents framställning RP 2/2023-2024

 

INNEHÅLL

Republikens presidents förslag. 1

Landskapsregeringens utlåtande. 1

Utskottets synpunkter 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att Ålands lagting ger sitt bifall sitt bifall till att lagen träder i kraft på Åland till de delar konventionen faller inom landskapets behörighet

 

Landskapsregeringens utlåtande

 

Landskapsregeringen konstaterar att ILOs konvention nr 190 om avskaffande av våld och trakasserier i arbetslivet antogs sommaren 2019 vid Internationella arbetsorganisationens arbetskonferens. Konventionen trädde i kraft internationellt den 25 juni 2021.

     För Finlands del träder konventionen i kraft tolv månader efter den dag då dess ratifikation har registrerats. Den lag som ingår i propositionen avses träda i kraft samtidigt som konventionen träder i kraft för Finland. Utkastet till regeringsproposition var ute på remiss våren 2020.  Ålands landskapsregering hade i sitt yttrande inget att anmärka på propositionen.

     Syftet med konventionen är att skydda arbetstagare och andra personer i arbetslivet mot våld och trakasserier. Konventionen innehåller bestämmelser om centrala principer, skydd och förebyggande, efterlevnad och rättsmedel samt vägledning, utbildning och åtgärder för att höja medvetenheten. Konventionen omfattar förutom arbetstagare också andra personer som arbetar, oavsett avtalsrättslig status, personer som yrkesutbildar sig, volontärer och arbetssökande samt personer med skyldigheter och ansvar som arbetsgivare. Begreppet våld och trakasserier inbegriper könsbaserat våld och könsbaserade trakasserier, vilka i sin tur inbegriper sexuella trakasserier. 

     Landskapsregeringen konstaterar att konventionen innehåller bestämmelser som enligt 18 § 2 och 4 punkten i självstyrelselagen faller inom landskapets behörighet såsom frågor om bl.a. landskapsregeringen och underlydande myndigheter och inrättningar, landskapets tjänstemän, disciplinär bestraffning av landskapets tjänstemän samt kommunernas tjänsteinnehavare och disciplinär bestraffning av kommunernas tjänsteinnehavare. Konventionens tillämpningsområde omfattar de tjänstemän som avses i dessa punkter. Dessutom innehåller konventionen bestämmelser om social- och hälsovård. Enligt 18 § 12 och 13 punkten i självstyrelselagen för Åland har landskapet lagstiftningsbehörighet i fråga om hälso- och sjukvård samt socialvård. Därför ska lagtinget ge sitt bifall till en sådan i 59 § 1 mom. i självstyrelselagen för Åland avsedd författning genom vilken internationella konventionsbestämmelser sätts i kraft, för att de bestämmelser som hör till Ålands behörighet ska träda i kraft också i landskapet Åland. 

     Landskapsregeringen understöder målsättningen med och sakinnehållet i konventionen och konstaterar avslutningsvis att genomförandet av konventionen i landskapet inte kommer att föranleda lagändringar.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet välkomnar konventionen och understöder i likhet med landskapsregeringen målsättningen med och sakinnehållet i konventionen. Även om genomförandet av konventionen i landskapet inte förutsätter lagändringar anser utskottet det angeläget att intentionerna i konventionen efterlevs i praktiken och konstaterar att arbetsgivaren här har ett stort ansvar för att ingen anställd i sitt arbete ska utsättas för våld eller trakasserier.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 11 mars 2024 begärt lag- och kulturutskottets yttrande i ärendet.

     I ärendets avgörande behandling deltog vice ordförande Sandra Listherby, ledamöterna Anders Holmberg, Peter Lindbäck, Johan Lindström och Henrik Löthman.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft på Åland till de delar konventionen faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den 19 mars 2024

 

 

Ordförande

 

 

Sandra Listherby

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson