Lag- och kulturutskottets betänkande 20/2018-2019

Lagtingsår: 2018-2019

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 20/2018-2019

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2019-09-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Ledningsfunktionen för den allmänna förvaltningen

·       Landskapsregeringens lagförslag LF 26/2018-2019

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 2

Utskottets synpunkter 2

Ärendets behandling. 4

Utskottets förslag. 4

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att bestämmelserna om förvaltningschefen i landskapslagen om Ålands landskapsregerings allmänna förvaltning ändras.

     Laglighetsövervakningen stryks enligt förslaget från förvaltningschefens uppgifter. Förvaltningschefen ska inte heller vara skyldig att på begäran av landskapsregeringen avge utlåtande över lagligheten av en åtgärd som landskapsregeringen planerar vidta. Istället ska det ingå i tjänsteuppgifterna för en av de tjänster som finns vid regeringskansliet att på begäran ge ett utlåtande över lagligheten av en sådan åtgärd.

     Enligt förslaget ska regeringskansliet inte längre definieras som en avdelning. Lagen ska inte, till skillnad från vad som gäller för avdelningarna, förutsätta att regeringskansliet består av en eller flera byråer. Regeringskansliets organisation föreslås bli närmare reglerad i landskapsförordning.

     Förvaltningschefen ska enligt förslaget fortsättningsvis leda regeringskansliet och sköta motsvarande uppgifter som på avdelningarna ankommer på avdelningscheferna enligt lag. I syfte att möjliggöra att förvaltningschefen avlastas från sina uppgifter som chef över regeringskansliet föreslås att de uppgifter som ingår i att leda regeringskansliet helt eller delvis ska kunna överföras till en annan tjänsteman vid regeringskansliet.

     På liknande sätt föreslås att det tas in en uttrycklig bestämmelse om att en del av de arbetsuppgifter som ankommer på en avdelningschef vid behov kan överföras på en annan tjänsteman vid avdelningen.

     Vidare föreslår landskapsregeringen vissa preciseringar av förvaltningschefens uppgifter och att det i lagen ska ingå en hänvisning till den ledningsgrupp som förvaltningschefen kan sammankalla till stöd för sin samordning av verksamheten inom den allmänna förvaltningen. Därtill föreslås att en person som inte har sökt tjänsten som förvaltningschef ska kunna utses sedan personen har lämnat sitt samtycke till det. Slutligen föreslås att behörighetskraven för tjänsten ändras, främst så att kravet på utbildning inom juridisk fakultet vid universitet eller därmed jämförbar högskola utgår.

     De ändringar som ingår i lagförslaget föreslås träda i kraft så snart som möjligt.

 

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslagen antas oförändrade och anför i motiveringen vissa synpunkter på lagarnas tillämpning.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmänna synpunkter

 

Utskottet välkomnar förslaget till ändring av bestämmelserna om förvaltningschefen i landskapslagen om Ålands landskapsregerings allmänna förvaltning.

     Mot bakgrund av behovet av en tydlig lednings- och utvecklingsfunktion inom förvaltningen finner utskottet det ändamålsenligt att på föreslaget sätt tydliggöra att det är dessa uppgifter som ankommer på förvaltningschefen. Av samma skäl finner utskottet det ändamålsenligt att laglighetsövervakningen stryks från förvaltningschefens uppgifter och att förvaltningschefen inte heller ska vara skyldig att på begäran av landskapsregeringen avge utlåtande över lagligheten av en åtgärd som landskapsregeringen planerar vidta.

     Dock föreslår utskottet att det till 3 § om den allmänna förvaltningens organisation fogas en bestämmelse enligt vilken det vid regeringskansliet ska finnas en funktion som rättschef med uppgift att övervaka lagligheten inom landskapsregeringens allmänna förvaltning. Rättschefen är även skyldig att avge utlåtande över lagligheten av en åtgärd som landskapsregeringen planerar att vidta. Uppgiften bör enligt utskottets mening fortsatt framgå av lag.

    

Ledning och utveckling

 

Utskottet konstaterar att landskapsregeringen är i behov av tillräckliga resurser för både ledning och utveckling av förvaltningen. Detta är en förutsättning för en effektiv och rationell verksamhet på lång sikt.

     Den nya förvaltningschefens uppgift är enligt lagförslagets 2 § att ansvara för att övergripande utvecklingsprojekt som berör hela förvaltningen eller flera avdelningar gemensamt genomförs. Förvaltningschefen tar även initiativ till och utarbetar planer för administrativa reformer och förbättringar samt fullgör andra uppgifter i enlighet med vad landskapsregeringen beslutar. Lagen ger således en grund för ett fortsatt utvecklingsarbete och förvaltningschefens uppgift blir att leda en utveckling som även kan resultera i att förvaltningschefens roll och uppgifter kan komma att förändras.

     Det fortsatta utvecklingsarbetet bör syfta till att det i högre grad görs en åtskillnad mellan politik och förvaltning. Politikens huvudsakliga instrument är lagstiftning och budget som kompletteras med förordningar och principbeslut medan det är förvaltningens uppgift att handha tillämpningen av reglerna. Genom denna uppdelning råder transparens, förutsägbarhet och likabehandling, med andra ord tryggas medborgarnas rättssäkerhet. I Sverige kommer principen till uttryck i det så kallade förbudet mot ministerstyre som innebär att regeringen eller ministrar inte får fatta beslut i enskilda ärenden. Det politiska inflytandet utövas istället genom i första hand lagar och förordningar. Genom en utveckling där det görs en tydligare åtskillnad mellan politik och förvaltning kan regeringens resurser i högre grad ägnas övergripande frågor samt ett av de allra viktigaste politiska instrumenten, lagstiftningen, varför lagförslagen kan genomgå en mycket grundlig granskning av regeringen vilket torde garantera kvaliteten på lagarna.

     Utvecklingsarbetet bör även syfta till att klargöra ministrarnas roll och mandat i förhållande till avdelningarna. I både Finland och Sverige har ministerierna respektive departementen en relativt fristående ställning medan avdelningarna inom landskapsregeringen är mer integrerade vilket kräver en egen modell. Även finansavdelningens roll i förhållande till övriga avdelningar bör tydliggöras. Också regeringskansliets roll som en stabsorganisation förtjänar ett klargörande så att skillnaden i mandat och uppgifter i förhållande till avdelningarna tydliggörs.

     Likaså bör ledningsgruppens mandat och roll som ett forum eller team för samordning och utveckling av den allmänna förvaltningen samt stöttning av regeringen och avdelningscheferna klargöras och tas in i en arbetsordning eller ett reglemente för ledningsgruppen.

     En förvaltning av den storlek som landskapsregeringens allmänna förvaltning har också behov av tillräckliga resurser för den dagliga ledningen. Ett modernt ledarskap handlar bland annat om att motivera och inspirera medarbetarna så att bästa tänkbara resultat kan uppnås inom organisationen och för att rekryteringen av kunniga medarbetare på sikt ska säkras. Det är därför enligt utskottets åsikt viktigt att det i samband med rekryteringen av förvaltningschefen läggs vikt vid förmågan till ett gott ledarskap och att den som utses har en gedigen och dokumenterad erfarenhet av ledarskap och utveckling.

     Enligt lagförslaget ska förvaltningschefen även leda regeringskansliet men i praktiken kunna överföra hela eller delar av uppgiften till en annan tjänsteman vid regeringskansliet. Utskottet bedömer att det i praktiken är mycket svårt eller till och med omöjligt för en och samma person att samtidigt fungera som ledare för hela förvaltningen, som chef för ett relativt stort regeringskansli och som ansvarig för de största självstyrelsepolitiska frågorna och relationerna till myndigheterna i Finland utan att någondera uppgiften blir lidande. Mot bakgrund av detta bedömer utskottet att det är ändamålsenligt att på föreslaget sätt ange att uppgiften att leda regeringskansliet kan ankomma på en annan tjänsteman. Ett tänkbart alternativ är att chefen för regeringskansliet blir biträdande förvaltningschef som även kan vikariera vid förvaltningschefens frånvaro.

     Med beaktande av den i praktiken omöjliga kombinationen av arbetsuppgifter bör, enligt utskottets mening, utvecklingsarbetet syfta till att klargöra även förvaltningschefens roll och uppgifter. Tillräckliga resurser bör enligt utskottets mening dock finnas för de prioriterade självstyrelseutvecklingsfrågorna. Enligt lagförslaget hör bland annat författningsenliga frågor och externa relationer till regeringskansliets huvudsakliga verksamhetsområden men det är enligt utskottets åsikt inte självskrivet att tjänstemannaarbetet i dessa ärenden ska ledas av förvaltningschefen vars huvudsakliga uppgifter enligt lagförslaget är ledning och utveckling.

 

Tillsättande av tjänsten som förvaltningschef

 

Enligt lagförslagets 11a § kan en tjänst som förvaltningschef och avdelningschef besättas för en viss tid. Utskottet föreslår mot bakgrund av tjänsternas karaktär, en ändring så att tjänsten som förvaltningschef ska tillsättas för en tid om fem år medan tjänsterna som avdelningschef kan besättas för en viss tid.

     Eftersom öppenhet och transperens inom förvaltningen bör råda föreslår utskottet att bestämmelsen enligt vilken även en person som inte sökt tjänsten med sitt samtycke kan utses till förvaltningschef, ska utgå.

      

    

 

Ärendets behandling

 

     Lagtinget har den 29 maj 2019 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört lantrådet Katrin Sjögren, förvaltnings- och utvecklingschefen Dan E Eriksson, avdelningscheferna Conny Nyholm, Yvonne Österlund och Vivan Nikula samt personalchefen Pia Hollsten-Friman.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Harry Jansson, viceordföranden Roger Eriksson, ledamöterna Johan Ehn, Brage Eklund och Bert Häggblom samt ersättaren Tage Silander.

    

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i följande lydelse:

 

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av landskapslagen om Ålands landskapsregerings allmänna förvaltning

 

     (Ingressen lika som i lagförslaget)

 

2a §

Förvaltningschefens uppgift

     (Lika som i lagförslaget)

    

3 §

Den allmänna förvaltningens organisation

     (1 – 2 mom. lika som i lagförslaget)

     Regeringskansliet leds av förvaltningschefen. Landskapsregeringen kan genom ett beslut överföra ansvaret för arbetsuppgifter som ingår i ledningen av regeringskansliet till en annan tjänsteman vid regeringskansliet. Av beslutet ska framgå vilka arbetsuppgifter som beslutet gäller. Vid regeringskansliet ska det finnas en rättschef med uppgift att övervaka lagligheten inom landskapsregeringens allmänna förvaltning. Rättschefen är även skyldig att avge utlåtande över lagligheten av en åtgärd som landskapsregeringen planerar att vidta.

     (4 – 6 mom. lika som i lagförslaget)

 

3a §

Regeringskansliets verksamhetsområde

     (Lika som i lagförslaget)

 

9a §

Behörighetskrav för förvaltningschefen

Behörig för tjänsten som förvaltningschef är den som vid universitet eller därmed jämförbar högskola, som är erkänd av nationell utbildningsmyndighet, avlagt en examen som motsvarar minst fyra års heltidsstudier inom juridik eller med en ämbetskombination som är lämplig för tjänsten samt har erfarenhet av ledarskap och förvaltningsuppgifter.

 

 

11a §

Särregler för tjänsterna som förvaltningschef och avdelningschef

     En tjänst som förvaltningschef ska besättas för en tid om fem år. En tjänst som avdelningschef kan besättas för en viss tid. (Uteslutning.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i lagförslaget).

 

 

__________________

 

 

Mariehamn den 3 september 2019

 

 

Ordförande

 

 

Harry Jansson

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson