Ledningsfunktionen för den allmänna förvaltningen

Lagförslag LF 26/2018-2019 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att bestämmelserna om förvaltningschefen i landskapslagen om Ålands landskapsregerings allmänna förvaltning ändras.

Laglighetsövervakningen stryks enligt förslaget från förvaltningschefens uppgifter. Förvaltningschefen ska inte heller vara skyldig att på begäran av landskapsregeringen avge utlåtande över lagligheten av en åtgärd som landskapsregeringen planerar vidta. Istället ska det ingå i tjänsteuppgifterna för en av de tjänster som finns vid regeringskansliet att på begäran ge ett utlåtande över lagligheten av en sådan åtgärd.

Enligt förslaget ska regeringskansliet inte längre definieras som en avdelning. Lagen ska inte, till skillnad från vad som gäller för avdelningarna, förutsätta att regeringskansliet består av en eller flera byråer. Regeringskansliets organisation föreslås bli närmare reglerad i landskapsförordning.

Förvaltningschefen ska enligt förslaget fortsättningsvis leda regeringskansliet och sköta motsvarande uppgifter som på avdelningarna ankommer på avdelningscheferna enligt lag. I syfte att möjliggöra att förvaltningschefen avlastas från sina uppgifter som chef över regeringskansliet föreslås att de uppgifter som ingår i att leda regeringskansliet helt eller delvis ska kunna överföras till en annan tjänsteman vid regeringskansliet.

På liknande sätt föreslås att det tas in en uttrycklig bestämmelse om att en del av de arbetsuppgifter som ankommer på en avdelningschef vid behov kan överföras på en annan tjänsteman vid avdelningen.

Vidare föreslår landskapsregeringen vissa preciseringar av förvaltningschefens uppgifter och att det i lagen ska ingå en hänvisning till den ledningsgrupp som förvaltningschefen kan sammankalla till stöd för sin samordning av verksamheten inom den allmänna förvaltningen. Därtill föreslås att en person som inte har sökt tjänsten som förvaltningschef ska kunna utses sedan personen har lämnat sitt samtycke till det. Slutligen föreslås att behörighetskraven för tjänsten ändras, främst så att kravet på utbildning inom juridisk fakultet vid universitet eller därmed jämförbar högskola utgår.

De ändringar som ingår i lagförslaget föreslås träda i kraft så snart som möjligt.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Landskapsförvaltningen