Lag- och kulturutskottets betänkande 20/2016-2017

Lagtingsår: 2016-2017

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 20/2016-2017

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2017-09-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottet

Ändring av marknadskontrollagstiftningen

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 31/2016-2017

 

INNEHÅLL

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår kompletterande bestämmelser i lagstiftningen om marknadskontroll av vissa produkter. Dels fogas in under landskapslagen om marknadskontrollen ytterligare två produktspecifika lagar, dels ändras lagstiftningen om hissäkerhet med beaktande av vad Republikens presidents beslöt vid behörighetskontrollen.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet har inga sakliga invändningar mot förslaget utan föreslår att lagtinget antar lagförslagen med några tekniska och språkliga ändringar. I det andra lagförslaget föreslår utskottet att termen ”riket” utesluts eftersom Finland är en stat inom den Europeiska unionen och således ändå omfattas av bestämmelsen. Ändringen ligger i linje med principen att enskilda länder inte ska utpekas.

     Utskottet föreslår även en ändring av författningsnumret i landskapslagen om erkännande av yrkeskvalifikationer mot bakgrund av att en ny lag med samma namn antogs 2017.           

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 30 augusti 2017 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört vicelantrådet Camilla Gunell, EU-sakkunniga Pamela Barman och elinspektören Johnny Lindström.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Harry Jansson, vice ordföranden Roger Eriksson, ledamöterna Petri Carlsson, Brage Eklund, Bert Häggblom, Mikael Staffas och Tony Wikström.

    

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslagen i följande lydelser:

 

 

1.

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 1 § landskapslagen om marknadskontrollen av vissa produkter

 

     (Ingressen lika som i lagförslaget.)

 

1 §

Tillämpningsområde

     I denna lag finns bestämmelser om tillsyn och övervakning av om vissa produkter överensstämmer med gällande produktsäkerhetskrav (marknadskontroll). Denna lag är tillämplig på den marknadskontroll som omfattas av tillämpningsområdet för följande lagstiftning, om inte något annat föreskrivs i någon av följande lagar:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     4) Landskapslagen (2017:45) om tillämpning på Åland av lagen om överensstämmelse med kraven för utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar.

     5) Landskapslagen (2017:46) om tillämpning på Åland av lagen om explosiva varors överensstämmelse med kraven.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i lagförslaget.)

 

__________________

 

 

2.

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 4 och 5 §§ landskapslagen tillämpning på Åland av rikets hissäkerhetslag

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas ett nytt 4 § 1 mom. och (uteslutning) ett nytt 5 § 1 mom. till landskapslagen (2017:40) tillämpning på Åland av rikets hissäkerhetslag, varvid nuvarande 1 mom. blir 2 mom., som följer:

 

 

4 §

Behörighet att utföra besiktning

     Behörig att utföra besiktning är en auktoriserad besiktningsman eller ett auktoriserat organ som har behörighet enligt de nationella behörighetskrav som gäller en stat inom den Europeiska unionen och det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Bestämmelser om erkännande av yrkeskvalifikationer finns i landskapslagen (2017:22) om erkännande av yrkeskvalifikationer.                 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

5 §

Behörighet att utföra hissarbeten

     Den anses ha behörighet att utföra hissarbeten som har sådan i enlighet med de kompetenskrav som gäller för sådan behörighet (uteslutning) enligt de nationella behörighetskrav som gäller i en stat inom den Europeiska unionen och det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i lagförslaget)

__________________

 

 

 

Mariehamn den 13 september 2017

 

 

Ordförande

 

 

Harry Jansson

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson