Lag- och kulturutskottets betänkande 21/2018-2019

Lagtingsår: 2018-2019

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 21/2018-2019

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2019-09-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag och kulturutskottets betänkande

Republikens presidents framställning till Ålands lagting om statsrådets förordning om tilläggsprotokollet till Världspostkonventionen, slutprotokollet till konventionens tilläggsprotokoll, det tionde tilläggsprotokollet till Världspostföreningens konstitution och det andra tilläggsprotokollet till Världspostföreningens allmänna reglemente

·       Republikens presidents framställning RP 8/2018-2019

 

INNEHÅLL

Republikens presidents förslag. 1

Landskapsregeringens yttrande. 1

Utskottets synpunkter 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att förordningen träder i kraft på Åland till de delar konventionen faller inom landskapets behörighet.

 

Landskapsregeringens yttrande

 

Postkonventionen är till sin karaktär ett så kallat blandavtal, där bestämmelserna som ingår dels hör till medlemsstaternas, dels till EU:s behörighet.  Syftet med konventionen är att den internationella posttrafiken ska fungera bättre och bli effektivare samt samarbetet mellan aktörerna inom branschen förbättras.

     Förändringen i Världspostkonventionens tilläggsprotokoll, slutprotokoll samt tilläggsprotokollet till Världspostföreningens allmänna reglemente får praktiska konsekvenser för Åland Post Ab:s verksamhet i och med att försändelser delas upp i varor och dokument från och med år 2018 och från och med år 2021 ska elektronisk information (EDI) över innehåll, avsändare och mottagare finnas på varuförsändelser.  

     De förhandlingar som har resulterat i de nu aktuella tilläggsprotokollen och slutprotokollet som nu är föremål för begäran om utlåtande har avslutats. Landskapsregeringen har inte underrättats om förhandlingarna enligt 58 § 2 mom. självstyrelselagen och har inte heller getts möjlighet att yttra sig. Åland Post Ab har varit involverade i beredningen inför kongressen och Åland Post Ab känner därför väl till innehållet i fördragsändringarna.

     I rikets postlag (415/2011) har uttryckligen stadgats att bestämmelserna i postlagen inte tillämpas på internationell postbefordran till den del något internationellt fördrag som är bindande för Finland omfattar bestämmelser om internationell trafik. Motsvarande bestämmelse saknas i landskapslagstiftningen. Detta innebär att landskapslagen om posttjänster måste ändras om konflikt med Världspostkonventionen skulle uppstå. De nu aktuella ändringarna av Världspostkonventionen föranleder inte några ändringar av landskapslagen om posttjänster. Landskapsregeringen ser inga hinder för att lagtinget ger sitt bifall till de nu aktuella tilläggsprotokollen och slutprotokollet till världspostkonventionen och det andra tilläggsprotokollet till världspostföreningens allmänna reglemente, snarare är ett bifall en förutsättning för en fungerande internationell posttrafik till och från Åland.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet behandlade i sitt betänkande av den 17 januari 2019 republikens presidents framställning till Ålands lagting om regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av världspostkonventionen. Utskottet hänvisade då till betänkande nr 9/2014-2015 av den 19 mars 2015 där det konstaterades att enligt självstyrelselagens 58 § 2 mom. ska landskapsregeringen underrättas om förhandlingar om fördrag och andra internationella förpliktelser i fråga om angelägenheter som faller inom landskapets behörighet. Av landskapsregeringens yttrande framgick att förhandlingarna om det aktuella tillägget till Världspostkonventionen hade avslutats men att landskapsregeringen inte hade underrättats. Utskottet fann det anmärkningsvärt att ministeriet inte följt självstyrelselagen och ansåg att landskapsregeringen bör göra ministeriet uppmärksamt på skyldigheten enligt 58 § 2 mom.

     Utskottet konstaterar nu att även i detta ärende har landskapsregeringen inte underrättats om förhandlingarna enligt 58 § 2 mom. självstyrelselagen och har inte heller getts möjlighet att yttra sig. Utskottet finner det fortsättningsvis anmärkningsvärt att ministeriet bryter mot självstyrelselagen och anser på nytt att landskapsregeringen bör göra ministeriet uppmärksamt på skyldigheten enligt 58 § 2 mom.

     Utskottet, som i övrigt inte har något att anföra i ärendet, föreslår att lagtinget ger det begärda samtycket.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 4 september 2019 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande i ärendet.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Harry Jansson, viceordföranden Roger Eriksson, ledamöterna Johan Ehn, Brage Eklund, Bert Häggblom, Mikael Staffas och Tony Wikström.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att förordningen träder i kraft på Åland till de delar konventionen faller inom landskapets behörighet.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 10 september 2019

 

 

Ordförande

 

 

Harry Jansson

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson