Lag- och kulturutskottets betänkande 22/2018-2019

Lagtingsår: 2018-2019

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 22/2018-2019

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2019-09-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag och kulturutskottets betänkande

Republikens presidents framställning till Ålands lagting om statsrådets förordning om sättande i kraft av det enligt avsnitt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)

·       Republikens presidents framställning RP 9/2018-2019

 

INNEHÅLL

Republikens presidents förslag. 1

Landskapsregeringens yttrande. 1

Utskottets synpunkter 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att förordningen träder i kraft på Åland till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet.

 

 

Landskapsregeringens yttrande

 

Landskapsregeringen hänvisar inledningsvis i sitt yttrande till att Artikel 4, 1 mom. i Konvention angående Ålandsöarnas icke-befästande och neutralisering från 1921 föreskriver att ”Med förbehåll för bestämmelserna i artikel 7 må icke någon militär land-, sjö- eller luftstyrka tillhörande någon som helst makt intränga i eller uppehålla sig inom den i artikel 2 angivna zonen. Tillverkning, införsel, transitering och återutförsel av vapen och krigsmateriel inom densamma är uttryckligen förbjudna.” Transport av militärt material är alltså otillåtet inom den demilitariserade zonen på Åland. Zonen utsträckning definieras i samma konvention. 

     Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg från år 1957 trädde i kraft i Finland år 1979 (FördrS 23/1979, ADR). I enlighet med artikel 4.3 i ADR har de fördragsslutande parterna rätt att genom bilaterala eller multilaterala fördrag överenskomma om att farligt gods på vissa villkor kan godkännas för ARD-transport, fastän transporten inte tillåts enligt ADR-bestämmelserna. De fördragsslutande parterna har även rätt att genom bilaterala eller multilaterala överenskommelser bestämma om mindre stränga villkor vid transport av vissa farliga ämnen på vissa villkor.

     Överenskommelsen tillämpas i internationella ADR-transporter mellan de ADR-territorier som undertecknat överenskommelsen. Även transitländer behöver ha undertecknat överenskommelsen för att transporten ska ha rätt att följa överenskommelsen. En ADR-överenskommelse får även tillämpas på nationella transporter av farliga ämnen.

     Riket föreslår nu i förordning att det multilaterala avtalet M313 framtaget enligt avsnitt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) sätts i kraft. Överenskommelsen reglerar transport av explosiva ämnen och varor av klass 1 som tillhör militären, och som packats innan den 1 januari 1990 i enlighet med då gällande ADR-krav. Dessa ämnen och varor behöver inte märkas om enligt nu gällande regler i avsnitten 5.2.1.1 och 5.2.2.1, vilka bl.a. ställer krav på att varje del är skilt uppmärkt. Märkningen ska dock uppfylla kraven enligt avsnitt 5.1.2.1 i ADR, där material kan märkas upp med relevanta UN-nummer på ytterhöljet istället.

     Den multilaterala överenskommelsen avser märkning av militärt gods vid transport på väg. Landskapsregering konstaterar att militärt material inte får transporteras inom den demilitariserade zonen enligt artikel 4, 1 mom. i konventionen om icke-befästande och neutralisering av Ålandsöarna från 1921. Landskapsregeringen ser därför hinder mot att lagtinget ger sitt bifall till överenskommelsens ikraftträdandeförordning.

 

Utskottets synpunkter

 

Transport- och kommunikationsverket har i maj 2019 ingått ett multilateralt avtal M313, enligt en bilaga till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg. Bestämmelserna i avtalet sätts i kraft genom en förordning till vilken lagtingets samtycke inbegärs.

     Enligt vad utskottet har fått erfara har den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg från 1979 inte sänts till lagtinget för bifall eftersom den sattes i kraft genom en förordning. Lag- och kulturutskottet har i ett motsvarande ärende gällande godkännande av det fakultativa protokollet till konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, inhämtat ett utlåtande från självstyrelsepolitiska nämnden. I utlåtandet av den 8 april 2014 konstaterade nämnden att eftersom det inte på något sätt entydigt kan slås fast att FN-konventionen gäller även i landskapet till de delar den innehåller bestämmelser som faller inom landskapets behörighetsområde anser nämnden att lagtinget inte bör ge sitt bifall till ikraftträdandet av det fakultativa protokollet utan bör invänta en kompletterande framställning från republikens president så att lagtinget först ges möjlighet att ta ställning till konventionen.

     Utskottet anser att det faktum att lagtingets bifall till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg inte inbegärdes, i kombination med att militärt material inte får transporteras inom den demilitariserade zonen enligt artikel 4 i konventionen om icke-befästande och neutralisering av Ålandsöarna från 1921, föranleder lagtinget att inte ge det begärda bifallet.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 4 september 2019 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Mika Nordberg avdelningschefen Yvonne Österlund.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Harry Jansson, viceordföranden Roger Eriksson, ledamöterna Johan Ehn, Brage Eklund, Bert Häggblom, Mikael Staffas och Tony Wikström.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget inte ger det begärda bifallet till att förordningen träder i kraft på Åland till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 10 september 2019

 

 

Ordförande

 

 

Harry Jansson

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson