Lag- och kulturutskottets betänkande 2/2014-2015

Lagtingsår: 2013-2014

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 2/2014-2015

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2014-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Godkännande av vissa bestämmelser i konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning och förordningen om ikraftträdande av konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen

·       Republikens presidents framställning nr 13/2013-2014

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Bakgrunden till ärendet 1

Landskapsregeringens yttrande. 2

Utskottets synpunkter 3

JO:s behörighet i landskapet 3

Ärendets behandling. 3

Utskottets förslag. 3

 

 

Sammanfattning

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens presidents föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning och förordningen om ikraftträdande av konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning träder i kraft i landskapet till de delar konventionens bestämmelser faller inom landskapets behörighet.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet välkomnar presidentens framställning och föreslår att lagtinget ger det begärda bifallet.

 

Utskottets synpunkter

 

Bakgrunden till ärendet

 

Den 1 mars 2013 inbegärde republikens president lagtingets samtycke till det fakultativa protokollet till FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (nedan FN:s tortyrkonvention) som trädde i kraft i Finland den 29 september 1989 på basen av såväl lag som förordning. Konventionen hade inte varit föremål för ikraftsättande i landskapet genom landstingets bifall eftersom man från rikets sida bedömde att FN-konventionen inte innehöll bestämmelser som föll inom landskapets lagstiftningsbehörighet.

     I lag- och kulturutskottets betänkande (nr 8/2013-2014) över det fakultativa protokollet fördes ett resonemang om FN:s tortyrkonvention och dåvarande landstingets behörighet. Bland annat konstaterades att självstyrelselagen inte innehöll någon kvantifiering av självstyrelsebehörigheten utan det räcker med att åländsk behörighet överhuvudtaget berörs för att det åländska parlamentets medgivande ska vara en förutsättning för att fördraget till alla delar ska gälla på Åland. Vidare framhöll utskottet att det inte är nödvändigt att landskapet i praktiken har utnyttjat sin lagstiftningsbehörighet utan det räcker att behörighet föreligger i teorin. Till de områden som redan enligt den tidigare gällande självstyrelselagen hörde till landskapets behörighet och som har beröringspunkter med det fakultativa protokollet nämnde utskottet socialvården, allmän ordning och säkerhet, undervisningsväsendet och lagstiftning gällande landskapets och kommunernas tjänstemän.

     Till de artiklar vilka tydligast berörde landskapets behörighet kan nämnas artikel 10 enligt vilken varje konventionsstat ska säkerställa att undervisning och information om förbudet mot tortyr och grym och omänsklig behandling innefattas i utbildningen av myndighetspersoner, artikel 16 enligt vilken varje konventionsstat ska åta sig att förhindra handlingar som innebär grym, omänsklig eller förnedrande behandling som inte kan betecknas som tortyr när dessa handlingar begås av en tjänsteman eller någon annan företrädare för det allmänna.

     Ett utlåtande i ärendet hade inhämtats från självstyrelsepolitiska nämnden och både utskottet och nämnden ansåg att eftersom det inte entydigt kan slås fast att FN-konventionen gäller även i landskapet till de delar den innehåller bestämmelser som faller inom landskapets behörighetsområde bör lagtinget inte ge sitt bifall till ikraftträdandet av det fakultativa protokollet utan bör invänta en kompletterande framställning från republikens president så att lagtinget först ges möjlighet att ta ställning till konventionen.

     Under ärendets behandling fördes diskussioner på tjänstemannanivå med berörda ministerier i riket vilka utmynnade i att utrikesministeriet i ett brev av den 5 september 2014 meddelade lagtinget att utrikesministeriet har sänt en kompletterande framställning till justitieministeriet för att inhämta Ålands lagtings bifall till det lagförslag som ingår i regeringens proposition 35/1989 rd, så att lagen blir gällande i landskapet i sin helhet.

     Mot bakgrund av att en kompletterande framställning skulle överlämnas till lagtinget föreslog utskottet att lagtinget i snabb ordning ger sitt bifall till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i det fakultativa protokollet till konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning vilka hör till området för lagstiftningen. Lagtinget fattade sitt beslut i enlighet med utskottets förslag den 17 september 2014.

 

Landskapsregeringens yttrande

 

I sitt yttrande över framställningen konstaterar landskapsregeringen att det inte inom den allmänna förvaltningens dokumenthanteringssystem finns några dokument som tyder på att landskapsregeringen hördes eller deltog i förhandlingar då konventionen förhandlades fram på internationell nivå i början av 1980-talet. Landskapsregeringen har lämnat ett utlåtande till utrikesministeriet den 10 juni 2010 i samband med utarbetandet av Finlands kombinerade femte och sjätte periodiska rapport gällande konventionen. I utlåtandet framfördes även att landstingets bifall inte inhämtades i samband med ratificeringen av konventionen och att konventionen inte är ratificerad till den del den faller inom landskapets behörighet.

     Landskapsregeringen understöder enligt yttrandet målsättningen med och sakinnehållet i konventionen.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet, som redan i samband med behandlingen av det fakultativa protokollet framhöll att det är viktigt att lagtinget bereds möjlighet att ge sitt bifall till angelägna internationella konventioner som rör mänskliga rättigheter, välkomnar presidentens framställning.

     Av landskapsregeringens yttrande till lagtinget framgår inte huruvida lagtingets bifall till konventionen innebär något behov av ändringar i landskapslagstiftningen eller annat regelverk men vid utskottets behandling av ärendet har det framkommit att några sådana ändringar inte torde vara nödvändiga. Landskapsregeringen bör dock enligt utskottets mening försäkra sig om att så är fallet och om att bland annat sjukvårdspersonalen innehar tillräckliga kunskaper på området.

     Utskottet föreslår att lagtinget i skyndsam ordning ger det begärda bifallet.

 

JO:s behörighet i landskapet

 

I samband med behandlingen av det fakultativa protokollet förde utskottet ett resonemang om JO:s behörighet i landskapet mot bakgrund av att JO utsågs till en nationell förebyggande mekanism mot tortyr som avses i protokollet. I samband med behandlingen av det fakultativa tilläggsprotokollet fann utskottet det angeläget att det även i landskapet finns en på lag grundad övervakningsmekanism till den viktiga konventionen som rör mänskliga rättigheter. Utskottet ansåg det således inte tillfredsställande att det råder oklarhet i fråga om på vem ansvaret för övervakningen vilar när det gäller övervakning på landskapets behörighetområden och ansåg att det av rättsäkerhetsskäl vore ändamålsenligt att JO skulle utses till en sådan nationell förebyggande mekanism mot tortyr som avses i protokollet även på de områden lagtinget har behörighet.

     Utskottet önskar här upprepa att övervakningsfrågan enligt utskottets mening kan lösas genom en överenskommelseförordning och utskottet uppmanar därför landskapsregeringen att i skyndsam ordning vidta åtgärder för att få till stånd en sådan förordning.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 5 november 2014 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Wille Valve.

     I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Katrin Sjögren, viceordföranden Göte Winé samt ledamöterna Harry Jansson, Gun-Mari Lindholm, Åke Mattsson och Roger Slotte.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen och förordningen träder i kraft i landskapet Åland till de delar konventionens bestämmelser faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

 

Mariehamn den 11 november 2014

 

 

Ordförande

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson