Lag- och kulturutskottets betänkande 2/2016-2017

Lagtingsår: 2015-2016

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 2/2015-2016

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2016-10-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Ny blankettlag om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar samt

ny blankettlag om explosiva varors överensstämmelse med kraven

 

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 21/2015-2016

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 22/2015-2016

 

 

INNEHÅLL

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 3

Utskottets förslag. 4

 

 

 

Landskapsregeringens förslag

 

I lagförslag nr 21/2015-2016 föreslår landskapsregeringen att lagtinget antar en landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om överensstämmelse med kraven för utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar. Genom förslaget genomförs EUs direktiv 2014/34/EU om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar.

     I lagförslag nr 22/2015-2016 föreslår landskapsregeringen att lagtinget antar en landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om explosiva varors överensstämmelse med kraven. Genom förslaget genomförs EUs direktiv 2014/28/EU om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden och övervakning av explosiva varor för civilt bruk.

     Avsikten är att alla de föreslagna lagarna ska träda i kraft i anslutning till att två horisontella rikslagar om marknadskontroll respektive om anmälda organ för vissa produktgrupper träder i kraft i landskapet. De horisontella lagarna innehåller bestämmelser som kompletterar den nu föreslagna lagen.

 

 

Utskottets förslag

 

Allmänt om förslaget i LF21/2015-2016

 

EU reglerar sedan tidigare så kallade ATEX-produkter (explosionsfarliga blandningar) i två olika direktiv vilka redan har implementerats på Åland.  Inom EU har det dock utarbetats en ny lagstiftningsram där flera EU-förordningar och beslut slås samman. Dessutom genomfördes ett så kallat direktivpaket som omfattar totalt nio direktiv, däribland ett nytt ATEX-direktiv som skulle ha tillämpats nationellt från och med den 20 april 2016.

   Landskapsregeringen föreslår att det nya ATEX-direktivet genomförs på Åland genom en ny blankettlag. Valet av blankettlagstiftningsteknik grundar sig på att det inte funnits behov av materiella avvikelser från de finländska bestämmelserna och av att bestämmelserna i detalj styrs av EU varför det inte finns utrymme för avvikelser.

     I riket planeras även en förordning som komplement till ATEX-lagen och för att ATEX-direktivet fullt ut ska bli genomfört på Åland bör även riksförordningen införlivas här. Landskapsregeringens avsikt är därför att i ett senare skede utfärda en landskapsförordning som gör den aktuella riksförordningen tillämplig på Åland.

 

Allmänt om förslaget i LF 22/2015-2016

 

Landskapsregeringen föreslår att EUs nya direktiv om tillhandahållande på marknaden och övervakning av explosiva varor för civilt bruk genomförs på Åland genom en ny blankettlag. Valet av blankettlagstiftningsteknik grundar sig på att bestämmelserna i detalj styrs av EU varför det inte finns något egentligt utrymme att avvika från de finländska bestämmelserna. Det har inte heller i materiellt hänseende funnits något behov av avvikelser.

     För att vinna överskådlighet och av samma skäl som anges i rikets proposition anser landskapsregeringen det mest ändamålsenligt att stifta en ny landskapslag om explosiva varor istället för att företa ändringar i den nuvarande blankettlagstiftningen.

    För att genomföra direktivet fullt ut på Åland bör även en planerad riksförordning som kompletterar lagen införlivas på Åland.

 

Horisontella lagar

 

I Finland är nya horisontella lagar om organ för bedömning av överensstämmelse och om marknadskontroll för närvarande under utarbetande.  Eftersom de föreslagna blankettlagarna inte är kompletta i avsaknad av de horisontella lagarna föreslås blankettlagarna träda ikraft först i samband med att de horisontella lagarna görs tillämpliga på Åland.

     Eftersom det finns ett visst osäkerhetsmoment vad avser behörighetsfördelningen mellan landskapet och riket föreslår dock landskapsregeringen att lagförslagen behandlas av lagtinget och går igenom nödvändig lagstiftningskontroll redan i detta skede men att ikraftträdandedatumet görs avhängigt av kommande lagförslag om horisontell lagstiftning.

    

Förslagens verkningar

 

Genomförandet av de nya direktiven kommer främst att föranleda ändringar av teknisk karaktär.

     I propositionerna till de nya rikslagarna anges att lagarna inte har någon större betydelse för företagen i branschen och EU-kommissionen gjorde samma bedömning eftersom de skyldigheter som åläggs aktörerna enligt de nya direktiven främst kompletterar befintliga skyldigheter eller kodifierar normal praxis.

     Landskapsregeringen konstaterar dock att importörer och distributörer av ATEX-artiklar och av explosiva varor kommer få ett utökat ansvar jämfört med tidigare. Importören åläggs genom lagändringen ett ansvar för att säkerställa bland annat att produkten har alla nödvändiga märkningar, uppgifter och anvisningar på svenska och finska. Följderna av de utökade kraven bedöms i lagförslaget emellertid inte leda till några nämnvärda ökade kostnader för företagen. Enligt vad utskottet fått erfara under behandlingen av ärendet kommer implementeringen av direktivet dock att innebära krav på datasystem hos tillverkare, importörer, försäljare samt andra som är involverade i försäljning av explosiva produkter. Bestämmelsen har tillkommit i terrorbekämpande syfte och målet är att samtliga produkter ska vara spårbara i 10 år. Utskottet uppmanar här landskapsregeringen att i möjligaste mån tillse att kraven på de små lokala aktörerna blir skäliga.

 

Lagstiftningsbehörigheten

 

ATEX-lagen innehåller bestämmelser om krav som ställs på ATEX-produkter enligt det nya ATEX-direktivet och -lagen kan därmed sägas kodifiera den standard som har satts upp av EU. På motsvarande sätt innehåller lagen om explosiva varor bestämmelser om kraven som ställs på dessa varor enligt det nya direktivet. Enligt självstyrelselagens 27 § 19 punkt har riket lagstiftningsbehörighet på området för standardisering.

     Vid lagstiftningskontrollen av en blankettlag om CE-märkning konstaterade HD att lagtingsbeslutet gällde standardisering som hör till rikets lagstiftningsbehörighet och lagen förordades att förfalla i dess helhet. En tolkning av HD:s utlåtande kan enligt landskapsregeringen vara att lagen inte i tillräckligt stor grad berörde områden inom vilka Åland har lagstiftningsbehörighet och att Åland av denna anledning var förhindrat från att införa lagen.

     En viktig skillnad mellan å ena sidan ATEX-lagen och lagen om explosiva varor samt å andra sidan det tidigare lagförslaget om CE-märkning är att de förstnämnda lagarna är produktspecifika medan den tidigare lagen berörde CE-märkningen som sådan varför kopplingen till produktsäkerhet, som hör till lagtingets behörighet, enligt landskapsregeringens bedömning är starkare i ATEX-lagen och lagen om explosiva varor. De båda lagarna berör även andra områden som hör till Ålands lagstiftningsbehörighet varför lagförslagen som sådana inte kan anses överskrida landskapets behörighet, även om en central del av lagarna rör standardisering.

     Genom lagförslagen regleras verksamheten för näringsidkare, vilket berör näringslagstiftningen. Inom detta område har landskapet behörighet enligt 18 § 22 punkten i självstyrelselagen, dock med beaktande av flera undantag, däribland standardisering. Eftersom landskapslagen inte avviker från rikslagen kan bestämmelser som rör standardisering inom näringslagstiftningens område intas i landskapslagarna med hänvisning till 19 § 3 mom. i självstyrelselagen.

     ATEX-lagen och lagen om explosiva varor innehåller även bestämmelser som rör området för allmän ordning och säkerhet som Åland har behörighet över. ATEX-lagen och lagen om explosiva varor innehåller även bestämmelser kring straffrättsliga påföljder som landskapet har behörighet över inom sitt behörighetsområde förutsatt att inte bestämmelserna radikalt avviker från vad som gäller i riket.

     ATEX-lagen och lagen om explosiva varor berör även lagstiftningsområdet för konsumentskydd där riket har lagstiftningsbehörighet. Eftersom det är fråga om blankettlagstiftning och regleringen i landskapslagarna inte avviker från regleringen i riket, tas bestämmelser in med stöd av 19 § 3 mom. i självstyrelselagen.

     Utskottet delar landskapsregeringens bedömningar och konstaterar i likhet med landskapsregeringen att eventuella otydligheter avseende behörighetsgränsen för området för standardisering kan klargöras genom lagförslagen och lagstiftningskontrollen av desamma.

 

Ärendets behandling

Lagtinget har den 28 september 2016 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande i ärendena.

     Utskottet har i ärendena hört ministern Nina Fellman, juristen Camilla Hägglund och företagaren KG Eriksson.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Harry Jansson, viceordföranden Roger Eriksson, ledamöterna Petri Carlsson, Brage Eklund, Mikael Staffas och Tony Wikström.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar förslaget till landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om explosiva varors överensstämmelse med kraven i oförändrad lydelse samt

 

att lagtinget antar förslaget till landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om överensstämmelse med kraven för utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar i oförändrad lydelse.

 

 

Mariehamn den 24 oktober 2016

 

 

Ordförande

 

 

Harry Jansson

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson