Lag- och kulturutskottets betänkande 3/2014-2015

Lagtingsår: 2013-2014

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 3/2014-2015

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2014-11-27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Godkännande av ramavtalet om vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan, och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

·       Republikens presidents framställning nr 11/2013-2014

·       Landskapsregeringens yttrande nr 11/2013-2014-s

 

INNEHÅLL

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Landskapsregeringens yttrande. 2

Utskottets slutsatser 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om godkännande av ramavtalet om vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan, och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen, träder i kraft i landskapet Åland till de delar ramavtalet faller inom landskapets behörighet.

 

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget ger det begärda bifallet.

 

Utskottets synpunkter

 

Det i juni 2012 ingångna ramavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam om partnerskap och samarbete, är ett vidsträckt samarbetsavtal med bestämmelser om formerna för politiskt, ekonomiskt och sektorbaserat samarbete samt dialog. Avtalet, som är det första med Vietnam ingångna bilaterala avtalet, omfattar samarbete bland annat inom områdena miljö och klimatförändringar, energi, vetenskap och teknologi samt sjö- och flygtrafik. Avtalet innehåller rättsligt bindande åtaganden som är centrala för Europeiska unionens utrikespolitik, bland annat bestämmelser om mänskliga rättigheter, icke-spridning av vapen, bekämpning av terrorism, internationella brottmålsdomstolen, migration och beskattning.

     Avtalet avses träda i kraft den första dagen i den månad som följer på den dag då den senare parten har underrättat den andra parten om att de rättsliga förfaranden som krävs för godkännande av avtalet har slutförts. Den föreslagna lagen avses träda i kraft samtidigt som avtalet träder i kraft, vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

 

Landskapsregeringens yttrande

 

Landskapsregeringen konstaterar att avtalet inte innehåller bestämmelser som står i strid med självstyrelselagen eller annan landskapslagstiftning.

 

Utskottets slutsatser

 

Utskottet, som inget har att anföra i ärendet, föreslår att lagtinget ger det begärda bifallet.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 17 september 2014 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande över framställningen.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Katrin Sjögren, viceordföranden Göte Winé samt ledamöterna Harry Jansson, Axel Jonsson, Gun-Mari Lindholm, Roger Slotte och Åke Mattsson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar ramavtalet faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

 

Mariehamn den 27 november 2014

 

 

Ordförande

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson