Lag- och kulturutskottets betänkande 3/2018-2019

Lagtingsår: 2017-2018

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 3/2018-2019

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2018-11-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Republikens presidents framställning till Ålands lagting om regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Islamiska republiken Afghanistan, å andra sidan

·       Republikens presidents framställning RP 5/2017-2018

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Republikens presidents förslag. 1

Landskapsregeringens yttrande. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft på Åland till de delar partnerskapsavtalet faller inom landskapets behörighet.

 

Landskapsregeringens yttrande

 

I landskapsregeringens yttrande konstateras att avtalet inte innehåller bestämmelser som står i strid med självstyrelselagen eller annan landskapslagstiftning. Landskapsregeringen ser enligt yttrandet inga hinder för att lagtinget ger sitt bifall till samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling mellan EU, dess medlemsstater och Afghanistan.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet, som inte har något att anföra i ärendet, föreslår att lagtinget ger det begärda samtycket.

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 7 november 2018 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande i ärendet.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Harry Jansson, viceordföranden Roger Eriksson, ledamöterna Johan Ehn, Brage Eklund, Bert Häggblom, Mikael Staffas och Tony Wikström.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft på Åland till de delar partnerskapsavtalet faller inom landskapets behörighet.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 20 november 2018

 

 

Ordförande

 

 

Harry Jansson

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson