Lag- och kulturutskottets betänkande 3/2019-2020

Lagtingsår: 2019-2020

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 3/2019-2020

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2019-12-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag och kulturutskottets betänkande

Republikens presidents framställning till Ålands lagting om förslaget till statsrådets förordning om avtalet om främjande av internationellt arktiskt forskningssamarbete

·       Republikens presidents framställning RP 3/2019-2020

 

INNEHÅLL

Republikens presidents förslag. 1

Landskapsregeringens yttrande. 1

Utskottets synpunkter 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att förordningen träder i kraft på Åland till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet.

 

 

Landskapsregeringens yttrande

 

Arktiska rådets uppgift är att främja samarbete mellan medlemsstaterna beträffande arktiska frågor såsom miljö, hållbar utveckling och förbättring av de arktiska invånarnas ekonomiska, sociala och kulturella välstånd. I rådet ingår Danmark, Finland, Förenta staterna, Island, Kanada, Norge, Ryssland och Sverige. Sedan 2013 har ett arbete pågått inom rådet för att formalisera ett vetenskapligt samarbete medlemsstaterna emellan.

     Landskapsregeringen konstaterar i ett utlåtande av den 20 november 2017 att Finland inte gjort något territoriellt undantag för avtalets tillämpning, utan avtalet omfattar även landskapet Åland. Vidare noterade landskapsregeringen att det i avtalets artikel 16 som avser avtalets förhållande till andra internationella avtal föreskrivs att ingenting i detta avtal får tolkas så att det ändrar sådana rättigheter eller förpliktelser som gäller för en part och som grundar sig på andra tillämpliga internationella avtal eller på internationell rätt.”  Landskapsregeringen konstaterade att avtalet därmed inte kan inskränka Ålands, enligt internationell rätt, demilitariserade och neutraliserade status, och noterade att landskapsregeringen således utgår ifrån att Finland beaktar Ålands demilitariserade status i de fall det kan bli aktuellt inom ramen för avtalets bestämmelser. 

     Landskapsregeringen konstaterar att avtalets syfte är att underlätta och stödja det praktiska arktiska forskningsarbetet. Enligt artikel 10 i avtalet kan avtalet genomföras inom ramen för riks- och landskapslagstiftning, och enligt artikel 16 får avtalet inte tolkas så att det ändrar rättigheter eller förpliktelser som grundar sig på andra tillämpliga internationella avtal eller på internationell rätt.  Bestämmelserna i avtalet är allmänt formulerade och står inte i strid med självstyrelselagen eller annan landskapslagstiftning. Landskapsregeringen ser därför inga hinder för att lagtinget ger sitt bifall till avtalets ikraftträdandeförordning.  

 

Utskottets synpunkter

 

Landskapsregeringen konstaterar i sitt yttrande att Finland inte gjort något territoriellt undantag för avtalets tillämpning, utan avtalet ska tillämpas på hela Finlands territorium, inklusive landets marina områden. Således omfattas även Åland av avtalets tillämpningsområde. Utskottet konstaterar att andra länder begränsat avtalets tillämpningsområde till mera arktiska områden och att detta hade kunnat vara en modell även för Finland. Utskottet ser dock inga hinder mot att även Åland omfattas, inte minst mot bakgrund av att forskningsarbetet i stor utsträckning fokuserar på klimatförändringar som även påverkar Åland.

     Utskottet konstaterar att det också kan vara intresse för Åland att följa utvecklingen av det arktiska forskningssamarbetet för att hämta inspiration till ett motsvarande utökat forskningssamarbete i Östersjöområdet, där Åland och Ålands högskola kan komma att spela en roll. Genom samarbetet kunde dyr forskningsutrustning såsom forskningsfartyg bättre utnyttjas.

     Utskottet noterar avslutningsvis att landskapsregeringen påpekat att avtalet inte kan inskränka Ålands, enligt internationell rätt, demilitariserade och neutraliserade status och att landskapsregeringen utgår ifrån att Finland beaktar Ålands demilitariserade status i de fall det kan bli aktuellt inom ramen för avtalets bestämmelser.

 

Ärendets behandling

 

     Lagtinget har den 4 december 2019 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört avdelningschefen Niklas Stenbäck och rektorn för Högskolan på Åland Johanna Mattila.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Rainer Juslin, viceordföranden Robert Mansén samt ledamöterna Fredrik Karlström, Liz Mattsson, Marcus Måtar och Alfons Röblom.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger det begärda bifallet till att förordningen träder i kraft på Åland till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 10 december 2019

 

 

Ordförande

 

 

Rainer Juslin

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson