Lag- och kulturutskottets betänkande 3/2021-2022

Lagtingsår: 2020-2021

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 3/2021-2022

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2021-12-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Ändring av landskapslagen om bostadsproduktion

·      Landskapsregeringens lagförslag LF 29/2020-2021

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapslagen om bostadsproduktion föreslås ändrad så att ägar- och hyresbostadslån ska kunna återbetalas i förtid utan ersättning, så att även hyresbostäder befrias från användnings- och överlåtelsebegränsningar då bostadslånet återbetalas samt så att lånevillkoren även för hyresbostadslån som beviljats med stöd av tidigare lagstiftning ska kunna ändras så att de överensstämmer med gällande lag.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget antar lagförslaget.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att förslaget innebär en ökad flexibilitet och därmed större utvecklingsförutsättningar för såväl kommunala som privata hyresbostadsägare som får en möjlighet att återbetala sina hyresbostadslån i förtid utan ersättning. Förslaget kan också komma att i någon mån förstärka landskapets likviditet. Lagförslaget reglerar endast hyresbostadslån och inte hyresnivåer och räntestödet, som är det viktiga för hyresbostadsägarna, berörs inte av förslaget.

     Utskottet konstaterar att de större hyresbostadslåntagarna i dagsläget är kommunala och att deras grundidé är att trygga hyresbostadsbeståndet i kommunen. Förslaget medför en ökad möjlighet till utförsäljning men enligt vad utskottet fått erfara föreligger det inte någon risk för en omfattande utförsäljning av hyresbostäder eftersom det skulle kunna innebära överutbud med sjunkande priser som följd. Därtill ger det äldre bostadsbeståndet i regel större avkastning jämfört med beståndet av nybyggnader. Utskottet föreslår därför att lagförslaget ska antas utan ändringar.

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 15 september 2021 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande över ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Roger Höglund, vikarierande byråchefen Gustav Blomberg och VD:n för Marstad Ab Jan Blomqvist.

     I ärendets avgörande behandling deltog viceordföranden Jan Salmén samt ledamöterna Jessy Eckerman, Liz Mattsson, Marcus Måtar och Mika Nordberg samt ersättarna Gyrid Högman och Ingrid Zetterman.

     Ledamoten Eckerman omfattar inte betänkandet utan fogar en reservation till detsamma.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i oförändrad lydelse.

 

 

 

Mariehamn den 1 december 2021

 

 

Viceordförande

 

 

Jan Salmén

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson