Lag- och kulturutskottets betänkande 3/2016-2017

Lagtingsår: 2015-2016

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 3/2016-2017

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2016-11-29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Godkännande av det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen 

·       Landskapsregeringens yttrande nr 13/2015-2016-s

·       Republikens presidents framställning RP 13/2015-2016

 

INNEHÅLL

Republikens presidents förslag. 1

Landskapsregeringens utlåtande. 1

Utskottets förslag. 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Republikens presidents förslag

 

Avtalet om ett partnerskap och samarbete med Kazakstan är till sin karaktär ett blandat avtal som både innehåller bestämmelser som hör till medlemsstaternas behörighet och bestämmelser som hör till Europeiska unionens behörighet. Det är fråga om ett vidsträckt samarbetsavtal som fastställer formerna för det politiska, ekonomiska och sektorbaserade samarbetet samt för dialogen.

     I avtalet ingår bestämmelser om vissa samarbetsområden som enligt 18 § i självstyrelselagen hör till landskapets lagstiftningsbehörighet. Bestämmelser i avtalet som rör sådana områden som hör både till landskapets lagstiftningsbehörighet och till EU:s medlemstaters behörighet ingår åtminstone i artikel 32 som gäller hälsa, artikel 233 folkhälsa, artikel 244 utbildning och artikel 245 kultur.  

     Således behöver lagtingets bifall, i enlighet med 59 § 1 mom. i självstyrelselagen, inhämtas till lagen om sättande i kraft av avtalet för att de bestämmelser som hör till kompetensen för EU:s medlemsstater och som faller inom landskapets lagstiftningsbehörighet också ska träda i kraft i landskapet.

 

Landskapsregeringens utlåtande

 

Landskapsregeringen konstaterar i sitt utlåtande att avtalet inte innehåller bestämmelser som står i strid med självstyrelselagen eller annan landskapslagstiftning. Landskapsregeringen ser inga hinder för att lagtinget ger sitt bifall till det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet med Kazakstan.

     Landskapsregeringen konstaterar i sitt utlåtande att bestämmelserna i protokoll 2 om Åland i bilagan till fördraget om Finlands anslutning till EU är tillämpliga på avtalet med Kazakstan, till de delar avtalsbestämmelserna i fråga kan innebära bindande rättigheter eller skyldigheter av betydelse för Ålands särställning. Till den del dessa avtalsbestämmelser hör till EU:s exklusiva behörighet konstaterar landskapsregeringen att den åländska särställningen har beaktats redan i förhandlingarna om avtalsbestämmelserna i fråga.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet, som konstaterar att avtalet ligger i linje med tidigare motsvarande avtal som lagtinget har gett sitt samtycke till, föreslår att lagtinget ger det begärda bifallet.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 9 november 2016 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande i ärendet.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Harry Jansson, viceordföranden Roger Eriksson, ledamöterna Petri Carlsson, Brage Eklund, Bert Häggblom, Mikael Staffas och Tony Wikström.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att Ålands lagting ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den 29 november 2016

 

 

Ordförande

 

 

Harry Jansson

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson