Lag- och kulturutskottets betänkande 3/2022-2023

Lagtingsår: 2021-2022

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 3/2022-2023

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2022-11-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Republikens presidents framställning till Ålands lagting om lagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om Världspostkonventionen

·      Republikens presidents framställning nr 13/2021-2022

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Republikens Presidents förslag. 1

Landskapsregeringens utlåtande. 1

Utskottets förslag. 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Republikens Presidents förslag

 

Republikens president föreslår att Ålands lagting ger sitt bifall till att lagen träder i kraft på Åland.

 

Landskapsregeringens utlåtande

 

Landskapsregeringen konstaterar att Världspostkonventionen är ett så kallat blandavtal, där bestämmelserna som ingår dels hör till medlemsstaternas, dels till EU:s behörighet. Syftet med konventionen är att den internationella posttrafiken ska fungera bättre och bli effektivare samt att samarbetet mellan aktörerna inom branschen förbättras.  

     Finland, inklusive Åland anslöt sig till Världspostföreningen den 12 februari 1918. Föreningens högsta beslutande organ är kongressen, som består av representanter för föreningens medlemsländer och som sammanträder med fyra års mellanrum. Världspostföreningens avtal antas som nya avtal som i sin helhet ersätter de tidigare avtal som är i kraft. Kongressen godkänner de nya ändringarna i föreningens avtal.

     De ändringar i konventionen som gjordes vid kongressen i Abidjan 2021 gäller i huvudsak medlemsländernas utsedda operatörers verksamhet. En del av de gällande bestämmelserna togs in i konventionen i oförändrad form och ändringar gjordes endast i en del av artiklarna. Många ändringar är av teknisk karaktär och har inga särskilda praktiska konsekvenser.  

     Enligt 58 § 2 mom. ska landskapsregeringen underrättas om förhandlingar angående fördrag och andra internationella förpliktelser i fråga om angelägenheter som faller inom landskapets behörighet. Landskapsregeringen har inte underrättats om denna konvention enligt 58 § 2 mom. självstyrelselagen. Däremot har Åland Post Ab varit involverade i förarbetet både via ministeriet och de nordiska samarbetsforumen. Åland Post deltog även digitalt i kongressen i Abidjan. Åland Post stöder det som bestämdes vid kongressen.  

     Landskapsregeringen konstaterar avslutningsvis att avtalet inte innehåller bestämmelser som står i strid med självstyrelselagen. I rikets postlag (415/2011) har uttryckligen stadgats att bestämmelserna i postlagen inte tillämpas på internationell postbefordran till den del något internationellt fördrag som är bindande för Finland omfattar bestämmelser om internationell trafik. Motsvarande bestämmelse saknas i landskapslagstiftningen. Detta innebär att landskapslagen om posttjänster måste ändras om konflikt med Världspostkonventionen skulle uppstå. De nu aktuella ändringarna av Världspostkonventionen föranleder inte några ändringar av landskapslagen (2007:60) om posttjänster.

     Landskapsregeringen ser inga hinder för att lagtinget ger sitt bifall till Världspostkonventionen, snarare är ett bifall en förutsättning för en fungerande internationell posttrafik till och från Åland.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet föreslår att lagtinget ger det begärda bifallet.

     Utskottet finner det fortsättningsvis anmärkningsvärt att ministeriet bryter mot självstyrelselagen och anser ännu en gång att landskapsregeringen bör göra ministeriet uppmärksamt på skyldigheten enligt 58 § 2 mom. självstyrelselagen.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 16 november 2022 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande i ärendet.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Rainer Juslin, samt ledamöterna Jessy Eckerman, Gyrid Högman, Liz Mattsson, Marcus Måtar, Mika Nordberg och Alfons Röblom.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om Världspostkonventionen träder i kraft på Åland.

__________________

 

 

Mariehamn den 24 november 2022

 

 

Ordförande

 

 

Rainer Juslin

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson