Lag- och kulturutskottets betänkande 4/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 4/2015-2016

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2016-03-29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag och kulturutskottets betänkande

Godkännande av överenskommelsen med Ryssland

om direkt internationell järnvägstrafik och med förslag till lag om sättande i kraft av de

bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning

av överenskommelsen

·       Republikens presidents förslag nr 6/2015-2016

 

 

INNEHÅLL

Republikens presidents förslag. 1

Landskapsregeringens yttrande. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

 

Republikens presidents förslag

 

Presidenten föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen

om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Ryska federationens regering om direkt internationell järnvägstrafik och om tillämpning av överenskommelsen träder i kraft i landskapet Åland till de delar överenskommelsen faller inom landska­pets be­hörighet.

 

Landskapsregeringens yttrande

 

Landskapsregeringen ser inga hinder för att överenskommelsen träder i kraft i landskapet och konstaterar att inga lagstiftningsåtgärder behöver vidtas med anledning av överenskommelsens ikraftträdande. I det fall spårbunden trafik blir aktuell inom landskapets territorium kommer lagstiftningsåtgärder att vidtas.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet, som inget har att anföra i ärendet, tillstyrker att lagtinget ger det begärda bifallet.

 

 

Ärendets behandling

Lagtinget har den 23 mars 2016 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande i ärendet.

     Ett yttrande har inhämtats från landskapsregeringen.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Mika Nordberg.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Harry Jansson, ledamöterna Petri Carlsson, Brage Eklund, Bert Häggblom, Mikael Staffas och Tony Wikström.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger det begärda bifallet.

__________________

 

 

Mariehamn den 29 mars 2016

 

 

Ordförande

 

 

Harry Jansson

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson