Lag- och kulturutskottets betänkande 4/2016-2017

Lagtingsår: 2015-2016

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 4/2016-2017

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2016-11-29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Fullvärdigt medlemskap för Åland i det formella nordiska samarbetet

·       Landskapsregeringens meddelande M 4/2015-2016

 

INNEHÅLL

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringens meddelande behandlar de eventuella konsekvenserna av ett fullvärdigt medlemskap i det formella nordiska samarbetet. Som sin slutsats anför landskapsregeringen att det för Ålands del inte är aktuellt med en ansökan om fullvärdigt medlemskap i Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet.

     Som skäl anförs att kostnaderna för ett fullvärdigt medlemskap, både i pengar samt utökad personal, bedöms vara för stor i förhållande till nyttan. Vidare anför landskapsregeringen att det redan i dag finns goda möjligheter att göra sig hörd och påverka i nordiska sammanhang, möjligheter som ännu inte utnyttjas till sin fulla potential på grund av ovan nämnda brist på pengar och personal inom förvaltningen. Slutligen anger landskapsregeringen att ett fullvärdigt medlemskap i Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet skulle förutsätta en ändring av grundlagen i Finland. 

     I meddelandet redogörs vidare för att landskapsregeringen alltid har stött Färöarna och Grönland i deras olika strävanden inom det nordiska samarbetet och kommer fortsättningsvis att stöda Färöarnas ambition till fullvärdigt medlemskap. Det nordiska samarbetet bedöms fortsatt som mycket viktigt för Åland, som utrikespolitisk arena, som grund för nätverkande och med reella möjligheter att påverka inriktningen på samnordisk politik.

     Ålands landskapsregering avser jobba för att ytterligare utveckla de möjligheter vi redan har till påverkan, i nära samarbete med Ålands lagting.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet delar landskapsregeringens bedömning att det nordiska samarbetet fortsatt är en viktig utrikespolitisk arena för Åland och att samarbetet ger en grund för nätverkande och reella möjligheter att påverka inriktningen på samnordisk politik.

     Utskottet konstaterar att Färöarnas regering har lämnat in en anhållan om fullvärdigt medlemskap till Nordiska ministerrådet efter det att landskapsregeringen fattade sitt beslut om att sända meddelandet till lagtinget. Enligt vad utskottet fått erfara förefaller ingen av de fem länderna i det nordiska samarbetet dock ha intresse av ett sådant medlemskap från Färöarnas sida. När saken var uppe vid de nordiska samarbetsministrarnas möte i Köpenhamn i samband med Nordiska rådets senaste session överfördes frågan till Danmark och Färöarna att sinsemellan se över både förenligheten med den danska grundlagen och möjligheten till ökat inflytande utan ett fullvärdigt medlemskap.

     Även om utskottet anser att det i meddelandet med fördel hade kunnat ingå en fylligare redogörelse också över de möjligheter och fördelar ett medlemskap skulle kunna medföra, exempelvis för den åländska besöksnäringen och för Ålands och självstyrelsens synlighet i Norden och världen, delar utskottet landskapsregeringens bedömning att det i detta skede inte är aktuellt med en ansökan från åländsk sida om ett fullvärdigt medlemskap i rådet.

     Trots att det ter sig tämligen osannolikt att Färöarna inom en snar framtid beviljas fullvärdigt medlemskap anser utskottet i likhet med landskapsregeringen att Åland bör visa ett fortsatt stöd för Färöarnas ambitioner. Landskapsregeringen bör fortsatt följa utvecklingen och om det oväntat visar sig att möjligheter för ett fullvärdigt medlemskap för de självstyrande områdena öppnar sig, på nytt ta saken till prövning. Utskottet anser därtill att i ett sådant läge bör de juridiska förutsättningarna för ett eventuellt fullvärdigt medlemskap ytterligare utredas inför framtiden.

     Slutligen delar utskottet landskapsregeringens strävan att inom ramen för gällande regelverk öka inflytandet för Åland och de övriga självstyrande områdena i det viktiga nordiska samarbetet.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 9 november 2016 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendena hört ministern Nina Fellman och informationssekreteraren Gunnar Westerholm.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Harry Jansson, viceordföranden Roger Eriksson, ledamöterna Petri Carlsson, Brage Eklund, Bert Häggblom, Mikael Staffas och Tony Wikström.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antecknar sig meddelandet för kännedom.

__________________

 

 

Mariehamn den 29 november 2016

 

 

Ordförande

 

 

Harry Jansson

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson