Lag- och kulturutskottets betänkande 4/2018-2019

Lagtingsår: 2018-2019

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 4/2018-2019

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2018-12-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Godkännande och sättande i kraft av avtalet om ett europeiskt informationssystem för fordon och körkort

·       Republikens presidents framställning nr 1/2018-2019

 

INNEHÅLL

Republikens presidents förslag. 1

Landskapsregeringens yttrande. 1

Utskottets förslag. 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att Ålands lagting ger sitt bifall till att lagen träder i kraft på Åland till de delar avtalet och protokollet faller inom landskapets behörighet.

Landskapsregeringens yttrande

 

Avtalet om ett europeiskt informationssystem för fordon och körkort (Eucaris) upprättades 2000 och dess syfte är att europeiska registermyndigheter sinsemellan ska kunna utbyta uppgifter om fordon och körkort och avtalet ger staterna åtkomst till det gemensamma registret.

     Tjänsterna som erbjuds genom avtalet hjälper länder och därmed även Åland att på ett kostnadseffektivt vis fullfölja vissa internationella för-pliktelser. Polisen på Åland använder de Eucaris-system som rikets polis har tillgång till i sitt arbete. Polisen ställer sig enligt landskapsregeringenpositiv till informationsutbyte som påskyndar och förenklar deras arbete. Även Fordonsmyndigheten ställer sig positivt till att Åland ansluter sig till avtalet. I samarbete med rikets myndigheter har Fordonsmyndighetens körkortsuppgifter redan lagts upp i Eucaris-systemet Resper. Myndigheten har goda erfarenheter av samarbetet och den tekniska lösningen Eucaris-Core som Transport- och kommunikationsministeriet tillhandahåller. Den tekniska lösningen påverkar inte uppbyggnaden av myndighetens egna register.

     Då en ny Eucaris-tjänst ska tas i bruk kommer en viss insats att behöva göras för att ur åländska databaser plocka ut den information som ska tas in i Eucaris-Core. Vidare förpliktar avtalet till vissa kontroller t.ex. vid in-registrering av begagnande fordon och i vissa körkortsfrågor, vilket är uppgifter som på Åland utförs av Ålands polismyndighet och Fordonsmyndigheten.

     Landskapsregeringen konstaterar att avtalet inte innehåller bestämmelser som står i strid med självstyrelselagen eller annan landskapslagstiftning. Landskapsregeringen ser inga hinder för att lagtinget ger sitt bifall till avtalet och konstaterar att inga lagstiftningsåtgärder behöver vidtas med anledning av ett bifall.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet, som konstaterar att såväl landskapsregeringen, polisen och fordonsmyndigheten ställer sig positiva till avtalet om ett europeiskt informationssystem för fordon och körkort, föreslår att lagtinget ger det begärda bifallet.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 21 november 2018 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande i ärendet.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Harry Jansson, viceordföranden Roger Eriksson, ledamöterna Johan Ehn, Brage Eklund, Bert Häggblom, Mikael Staffas och Tony Wikström.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft på Åland till de delar avtalet och protokollet faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den 11 december 2018

 

 

Ordförande

 

 

Harry Jansson

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson