Lag- och kulturutskottets betänkande 4/2021-2022

Lagtingsår: 2021-2022

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 4/2021-2022

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2021-11-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Republikens presidents framställning

till Ålands lagting om regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av Europarådets konvention om en integrerad strategi för trygghet, säkerhet och service vid fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang samt med förslag till lag om ändring av lagen om sammankomster

·      Republikens presidents framställning nr 1/2021-2022

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Republikens Presidents förslag. 1

Landskapsregeringens utlåtande. 1

Utskottets förslag. 2

Utskottets synpunkter 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Republikens Presidents förslag

 

Republikens presidents föreslår att Ålands lagting ger sitt bifall till att lagen träder i kraft på Åland till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet.

 

Landskapsregeringens utlåtande

Landskapsregeringen redogör för de tre utlåtanden i ärendet vilka landskapsregeringen tidigare lämnat till inrikesministeriet samt för det utlåtande som på begäran lämnades till riksdagens förvaltningsutskott den 7 september 2021. Landskapsregeringen har i utlåtandena ställt sig positivt till konventionen som berör allmän ordning och säkerhet och som således kan sägas vara åländsk behörighet.

     Konventionens syfte är att förbättra åskådarnas säkerhet genom att beakta de erfarenheter och den goda praxis man fått i anknytning till ordnandet av och säkerheten vid idrottsevenemang av Europarådets konvention från 1985 om läktarvåld och olämpligt uppträdande. Konventionen, som trädde i kraft internationellt den 1 november 2017, ersätter Europarådets konvention nr 120 från 1985 som är i kraft i Finland. I propositionen föreslås det också att riksdagen ger sitt samtycke till att konventionen från 1985 sägs upp.

     I propositionen finns ett förslag till en så kallad blankettlag genom vilken de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen sätts i kraft. Vidare innehåller propositionen ett förslag till ändring av lagen om sammankomster. Om Ålands lagting samtycker till konventionen kommer motsvarande lagstiftningsåtgärder, enligt landskapsregeringens utlåtande, att krävas också på Åland. Konsekvenserna för de åländska myndigheterna bedöms inte bli stora då man redan nu arbetar utgående från samma verksamhetsmodeller som i Finland och i samarbete med nationella och internationella myndigheter när större evenemang genomförs på Åland.

     Landskapsregeringen ser inga hinder för att lagtinget ger sitt bifall till republikens presidents framställning till Ålands lagting om regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av Europarådets konvention om en integrerad strategi för trygghet, säkerhet och service vid fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget ger det begärda bifallet.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att lagtingets samtycke till Europarådets konvention från 1985 om läktarvåld och olämpligt uppträdande inte inbegärdes. Eftersom den nu aktuella konventionen ersätter Europarådets nämnda konvention uppstår dock inte samma problematik som när det är fråga om ändringar av eller protokoll till konventioner vars ikraftträdande lagtinget inte gett sitt bifall till.   

     Vidare konstaterar utskottet att de ändringar av lagstiftningen om sammankomster som eventuellt kan bli nödvändiga till följd av lagtingets samtycke, inte torde vara omfattande.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 17 november 2021 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande i ärendet.

Utskottet har i ärendet hört vicelantrådet Harry Jansson.

     I ärendets avgörande behandling deltog viceordföranden Jan Salmén, ledamöterna Jessy Eckerman, Liz Mattsson och Mika Nordberg samt ersättaren Ingrid Zetterman.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft på Åland till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den 25 november 2021

 

 

Viceordförande

 

 

Jan Salmén

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson