Lag- och kulturutskottets betänkande 4/2022-2023

Lagtingsår: 2021-2022

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 4/2022-2023

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2022-11-29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Republikens presidents framställning till Ålands lagting om statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i artikel 1 och av en ny artikel 34 bis i konventionen om vägtrafik

·      Republikens presidents framställning nr 10/2021-2022

 

INNEHÅLL

Republikens presidents förslag. 1

Landskapsregeringens utlåtande. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att Ålands lagting ger sitt bifall till att statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i artikel 1 och av en ny artikel 34 bis i konventionen om vägtrafik, träder i kraft på Åland till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet.

 

Landskapsregeringens utlåtande

 

Landskapsregeringen konstaterar att lagtinget har lämnat bifall till att konventionen om vägtrafik ska gälla på Åland. Vad gäller aktuella ändringar i konventionen konstaterar landskapsregeringen att konventionsändringarna möjliggör framtida automatiserad körning och landskapsregeringen är positivt inställd till utvecklingen. 

     Landskapsregeringens bedömning är att lagstiftningsåtgärder för att implementera konventionen inte är nödvändiga på Åland då de nya definitionerna inte påverkar området för lagstiftningen, eftersom det ännu inte finns någon reglering som de nya konventionsbestämmelserna kan påverka.    

     Landskapsregeringen ser inget hinder mot att lagtinget ger sitt bifall till att den förordning som sätter ändringarna i konventionen om vägtrafik i kraft i Finland träder i kraft också på Åland till de delar den faller inom landskapets behörighet.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att framtida automatiserad körning sannolikt kommer att kräva relativt omfattande lagändringar, bland annat måste frågan om ansvaret vid olyckor utredas.

     Utskottet föreslår att lagtinget ger det begärda bifallet.

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 9 november 2022 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande i ärendet.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Rainer Juslin, vice ordförande Jan Salmèn samt ledamöterna Jessy Eckerman, Liz Mattsson, Marcus Måtar, Mika Nordberg och Alfons Röblom.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att förordningen träder i kraft på Åland till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den 29 november 2022

 

 

Ordförande

 

 

Rainer Juslin

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson