Lag- och kulturutskottets betänkande 5/2019-2020

Lagtingsår: 2019-2020

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 5/2019-2020

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2020-03-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Republikens presidents framställning till Ålands lagting om utkastet till statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M318 enligt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)

·      Republikens presidents framställning nr 4/2019-2020

 

INNEHÅLL

Republikens presidents förslag. 1

Landskapsregeringens yttrande. 1

Utskottets synpunkter 3

Ärendets behandling. 4

Utskottets förslag. 4

 

 

Republikens presidents förslag

Republikens president föreslår att Ålands lagting ger sitt bifall till att förordningen träder i kraft på Åland till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet.

 

Landskapsregeringens yttrande

 

I landskapsregeringen yttrande redogörs både för det materiella innehållet i det aktuella avtalet samt för tidigare fall med samma frågeställning som i det här ärendet, alltså frågan om hur lagtingets bifall ska hanteras när det behandlar avtal och protokoll som hör till gamla konventioner som landstinget eller lagtinget inte givit bifall till.

     Landskapsregeringen redogör också för att det här är andra gången som lagtingets godkännande till ett multilateralt avtal till ADR begärs samt för den förra behandlingen då lagtinget inte gav sitt bifall bland annat eftersom det var fråga om militära transporter.

    

Det materiella innehållet i förordningen

 

ADR är en europeisk överenskommelse från 1957 vars tillämpningsområde omfattar transporter av farligt gods i vägtrafiken. Enligt ADR har de fördragsslutande parterna rätt att genom bilaterala eller multilaterala fördrag tillåta att farligt gods transporteras med avvikelse från ADR-bestämmelserna, under förutsättning att en säkerhetsnivå som motsvarar ADR-bestämmelserna bibehålls.

     Syftet med föreliggande förordning är att möjliggöra vissa begränsade transporter av gaser i så kallade DOT-kärl som är tryckkärl/gasflaskor som godkänts i Förenta staterna. De amerikanska bestämmelserna överensstämmer inte helt och hållet med ADR och därför krävs ett separat avtal till ADR för att DOT-kärl ska kunna användas i ADR-länder. De amerikanska bestämmelserna har dock bedömts motsvara ADR:s säkerhetsnivå.

     Transporter av gaser i DOT-kärl behövs i näringslivet för laboratorier som använder gaser som har framställts utanför de fördragsslutande staterna och som är förpackade i DOT-kärl

     En skillnad mellan de tidigare ärendena om FN:s tortyrkonvention och ESK-konventionen å ena sidan och ADR å andra sidan, är att landstinget vid flera tidigare tillfällen lagstiftat om ADR bl.a. i 4 § landskapslagen (1976:34) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om transport av farliga ämnen. Landskapsregeringen har även utfärdat en förordning för att säkerställa tillämpningen av EU-direktiv 2008/68/EG om tillämpning av ADR mellan och inom EU- och EES-länderna. I praktiken har ADR därför tillämpats på Åland under lång tid. Bland annat utfärdar Fordonsmyndigheten ADR-körtillstånd.

 

Landskapsregeringens ställningstagande

 

Landskapsregeringen konstaterar att den nu aktuella frågan till stora delar liknar ärendet om ESK-konventionen eftersom det i båda ärenden är fråga om ett tillägg till ett internationellt fördrag som sattes i kraft i Finland genom förordning medan 1951 års självstyrelselag var gällande.

     Rättsläget vad gäller sådana fördrags giltighet på Åland behandlades i samband med ärendet om ESK-konventionen. Bland annat utreddes frågeställningen av Ålandsdelegationen. Något tydligt juridiskt svar som både riket och lagtinget kunde hålla med om kunde inte hittas. Någon samsyn mellan riket och lagtinget kunde därför inte nås.

     Om lagtinget med hänvisning till tidigare lagstiftning om ADR anser att avtalet trädde i kraft på Åland enligt då lydande självstyrelselag, kan lagtinget utan vidare åtgärder ta ställning till ett bifall till M318. Om lagtinget istället bedömer att det inte entydigt kan slås fast att ADR trätt i kraft på Åland, kan lagtinget på eget initiativ ge bifall till ADR så som man gjorde med ESK-konventionen.

     Eftersom ADR redan gäller på Åland enligt landskapslagstiftning och dessutom till följd av EU-direktiv, bör någon utredning om ADR:s lämplighet för Åland inte behövas i det här skedet. 

     Landskapsregeringen noterar att det multilaterala avtalet M299, som föregick det nu aktuella multilaterala avtalet M318, inte har tillsänts lagtinget för bifall trots att det sattes i kraft för bara några år sedan. Det innebär att motsvarande bestämmelser inte har varit i kraft på Åland tidigare.

     Trots det ser landskapsregeringen inga hinder mot att M318 ska gälla på Åland, eftersom ADR förutsätter att en säkerhetsnivå som motsvarar ADR-bestämmelserna bibehålls när separata avtal under ADR ingås. 

     Landskapsregeringen konstaterar också att avtalet inte innehåller bestämmelser som står i strid med självstyrelselagen eller annan landskapslagstiftning. Ett bifall skulle alltså inte leda till lagstiftningsändringar.

     Mot bakgrund av detta ser landskapsregeringen inget hinder mot att lagtinget ger bifall till att den förordning som avses i aktuell presidentframställning om M318 träder i kraft också på Åland till den del M318 innehåller bestämmelser inom landskapets behörighet.

     Landskapsregeringen ser inte heller något hinder mot att lagtinget på eget initiativ ger sitt bifall till att förordningen om bringande i kraft av den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (FFS 289/1979) träder i kraft i landskapet till de delar överenskommelsen faller inom landskapets behörighet.

 

Självstyrelsepolitiska nämndens utlåtande

 

Utskottet har den 25 februari 2020 inbegärt självstyrelsepolitiska nämndens utlåtande över ärendet.

     Nämnden har inga invändningar mot landskapsregeringens resonemang gällande innehållet i det nu aktuella multilaterala avtalet M318, men konstaterar att det är lag- och kulturutskottets uppgift att ta ställning till avtalets materiella innehåll.

     Mot bakgrund av att rättsläget fortfarande är oklart i fråga om internationella avtal som satts i kraft i Finland genom förordning före gällande självstyrelselags ikraftträdande är det enligt nämndens mening fortsättningsvis viktigt att lagtinget ger sitt bifall till grundkonventionen. Eftersom det, enligt uppgift från landskapsregeringen, inte går att förvänta sig att en kompletterande framställning i ärendet från presidenten kommer att överlämnas till lagtinget, bör lagtinget i likhet med ESK-konventionen ge sitt bifall till grundfördraget på eget initiativ.

     Nämnden konstaterar att det faktum att landstinget stiftade åländska lagar med referens till ADR inte i sig innebar att landstinget gav sitt bifall till ikraftträdandet av konventionen. Lagstiftningen kan ha tillkommit på grund av ett förbiseende på motsvarande sätt som förbiseenden är orsak till att lagtingets bifall inte begärts till tidigare multilaterala avtal kopplade till ADR, enligt vad som framkommit vid kontakter med tjänstemän vid Kommunikationsministeriet. Ett bifall till en konvention kan inte upphävas medan en landskapslag som hänvisar till en konvention kan ändras och upphävas av lagtinget självt.

     Av landskapsregeringens yttrande framgår att på grund av förbiseende har lagtingets bifall inte begärts till tidigare multilaterala avtal kopplade till ADR. Nämnden anser att landskapsregeringen, efter det att lagtinget gett sitt bifall till ADR-konventionen, bör uppmana kommunikationsministeriet att tillse att lagtingets bifall också inbegärs i fråga om de tidigare multilaterala avtal kopplade till ADR som rör lagtingets behörighetsområde.

     Avslutningsvis önskar nämnden framhålla att det vore till fördel att undersöka möjligheten att som en standardformulering i de internationella avtal som Finland ingår, där det är möjligt, ta in en s.k. opt-in-klausul. Opt-in klausulen användes exempelvis i samband med Finlands anslutning till EU då det i anslutningsavtalet sägs att avtalet inte gäller Åland om inte Finland meddelar så i anslutning till ratificeringen av avtalet. En sådan opt-in klausul skulle lösa de problem som kan uppstå ifall lagtinget inte samtycker till ett avtal men det ändå av avtalet framgår att det gäller hela Finland.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet delar landskapsregeringens ställningstagande att, eftersom landskapslagstiftning och ett EU-direktiv anger att ADR redan gäller på Åland, behövs det i det här skedet inte någon utredning om ADR:s lämplighet för Åland. Det får enligt utskottets mening därmed anses klarlagt att det är ändamålsenligt att tillåta transport av gaser i DOT-kärl som behövs i näringslivet när laboratorier behöver gaser som har framställts utanför de fördragsslutande staterna. Av det skälet är det ändamålsenligt att lagtinget ger det begärda bifallet.

     Utskottet delar även självstyrelsepolitiska nämndens uppfattning att det fortsättningsvis är viktigt att lagtinget ger sitt bifall också till grundkonventionen. Enligt uppgift från landskapsregeringen går det inte att förvänta sig att en kompletterande framställning i ärendet kommer att överlämnas till lagtinget. Lagtinget bör därför i likhet med ESK-konventionen ge sitt bifall till grundfördraget på eget initiativ.

     Slutligen delar utskottet nämndens åsikt att det kunde vara till fördel med en standardformulering i de internationella avtal som Finland ingår, där så är möjligt, ta in en s.k. opt-in-klausul. Opt-in klausulen användes exempelvis i samband med Finlands anslutning till EU då det i anslutningsavtalet sägs att avtalet inte gäller Åland om inte Finland meddelar så i anslutning till ratificeringen av avtalet. En sådan opt-in klausul skulle lösa de problem som kan uppstå ifall lagtinget inte samtycker till ett avtal men det ändå av avtalet framgår att det gäller hela Finland. Utskottet uppmanar därför landskapsregeringen att vid tillfälle undersöka möjligheten.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 15 januari 2020 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande i ärendet och utskottet har den 25 februari 2020 inbegärt självstyrelsepolitiska nämndens utlåtande över ärendet. Nämndens utlåtande bifogas betänkandet.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Rainer Juslin, viceordföranden Roger Höglund samt ledamöterna Annette Bergbo, Jessy Eckerman, Robert Mansén, Marcus Måtar och Mika Nordberg.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att förordning om ikraftträdande av den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) (FFS 289/1979 och FördrS 23/1979) träder i kraft på Åland till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet samt

 

att lagtinget ger sitt bifall till att förordningen om det multilaterala avtalet M318 enligt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) träder i kraft på Åland till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den 20 mars 2020

 

 

Ordförande

 

 

Rainer Juslin

 

 

Sekreterare

 

Susanne Eriksson