Godkännande av utkastet till statsrådets förordning om det multilaterala avtalet om den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)

Republikens presidents framställning RP 4/2019-2020 (slutbehandlat)  

Åtgärder