Lag- och kulturutskottets betänkande 5/2021-2022

Lagtingsår: 2021-2022

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 5/2021-2022

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2021-12-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Ändring av lagstiftningen om offentlig upphandling

·      Landskapsregeringen lagförslag LF 1/2021-2022

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapslagen om tillämpning på Åland av rikslagar om offentlig upphandling föreslås ändrad. Dels föreslås en ändring i syfte att genomföra direktivet om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon, dels föreslås en ändring av definitionen av vem ska anses vara en upphandlande enhet.

 

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget antar lagförslaget utan ändringar.

 

Utskottets synpunkter

 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2019/1161 av den 20 juni 2019 om ändring av direktiv 2009/33/EG om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon (direktivet om rena fordon) ersätter ett tidigare direktiv om främjande av rena och energieffektiva fordon. Landskapsregeringen föreslår därför att landskapslagen om tillämpning på Åland av rikslagar om offentlig upphandling ändras så att den rikslag genom vilken det nya direktivet implementeras, ska tillämpas på Åland med vissa avvikelser. Utskottet konstaterar att ambitionsnivån i lagförslaget är hög eftersom minimiandelarna för miljövänliga och energieffektiva fordon delvis är högre på Åland än i Finland.

     Utskottet konstaterar vidare att lagen i praktiken enbart kommer att tillämpas vid inköp över det relevanta tröskelvärdet. Tröskelvärden för år 2022 och 2023 är för varor och tjänster 215 000 EUR exklusive moms. För offentliga verksamheter inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster är EU-tröskelvärdet år 2022 och 2023 431 000 EUR för varor och tjänster.  I praktiken torde lagens bestämmelser främst komma att gälla för större upphandlingar av fordon för avfallstransporter och skolskjutsar. Upphandlande myndigheter som inte tas upp som undantag i lagen följer enligt vad utskottet fått erfara direktivet och omfattas därmed av den allmänna procentsatsen i lagen.

     Enligt vad utskottet fått erfara borde det i fråga om personbilar och lätta nyttofordon inte föreligga några större problem att uppfylla lagens krav, i synnerhet som flera av de åländska kommunerna redan tidigare själva åtagit sig höga miljömål för fordonsupphandlingar. I fråga om lastbilar torde utmaningen vara större, i synnerhet under den andra referensperioden som inleds den 1 januari 2026. Utskottet har erfarit att för den tunga trafik som berörs av lagen har merparten av upphandlingarna för den första perioden genomförts.  Den tekniska utvecklingen på området är dock snabb men utskottet uppmanar ändå landskapsregeringen att följa utvecklingen och vid behov vidta åtgärder.

     Utskottet konstaterar avslutningsvis att det är fråga om ett komplicerat område varför det finns en efterfrågan på tydlig information om hur lagen ska tillämpas. Det kommer antagligen också att finnas behov av utbildning och stöd bland annat till kommunerna i fråga om sådan upphandling som lagen gäller.

     Utskottet föreslår att lagtinget antar lagförslaget utan ändringar.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 17 november 2021 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört ministrarna Roger Höglund och Alfons Röblom, upphandlingsjuristen Maud Hansen, upphandlaren Mårten Broman, ordföranden för Motorbranschens organisation på Åland Niklas Fagerlund, VD:n för Miro-Transport Ab Mikael Larsson, direktören för miljö- och återvinning Robert Nylund och trafikchefen Hans-Erik Eker från Transmar Ab, infrastrukturchefen Kai Söderlund och miljösamordnaren Ulf Simolin för Mariehamns stad, kommundirektören för Lemland Julia Lindfors och byggnadsinspektören för Vårdö Fredrik Packalén.

     I ärendets avgörande behandling deltog viceordföranden Jan Salmén samt ledamöterna Jessy Eckerman, Liz Mattsson, Mika Nordberg och Marcus Måtar samt ersättarna Gyrid Högman och Ingrid Zetterman.

     Ledamöterna Eckerman och Zetterman har inte omfattat utskottets betänkande och fogar därför en reservation till betänkandet.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget utan ändringar.

 

 

 

 

 

 

Mariehamn den 16 december 2021

 

 

Ordförande

 

 

Jan Salmén

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson