Lag- och kulturutskottets betänkande 6/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 6/2013-2014

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2014-04-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Ny avdelningsstruktur för den allmänna förvaltningen

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 6/2013-2014

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

I lagförslaget föreslås att namnet på två avdelningar vid landskapsregeringens allmänna förvaltning ändras samtidigt som vissa uppgifter och ansvarsområden för de berörda avdelningarna förändras. Den avdelning som i dag kallas kansliavdelningen får genom förslaget ett mer renodlat verksamhetsområde och kommer framdeles att benämnas regeringskansliet. Den tidigare trafikavdelningen ska med ett breddat ansvarsområde benämnas infrastrukturavdelningen. Samtidigt föreslås vissa tekniska justeringar av landskapslagen om motorfordonsbyrån och landskapslagen om enskilda vägar i landskapet Åland.

     Avsikten är att de föreslagna lagarna ska träda i kraft den 1 januari 2015.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet omfattar landskapsregeringens förslag men anför vissa synpunkter i betänkandet.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att lagförslaget i sig inte är särskilt omfattande eftersom det främst tar sikte på namnbyte av två av avdelningarna vid landskapsregeringens allmänna förvaltning.

     I samband med ärendets behandling har utskottet dock fört en diskussion om ansvaret för den övergripande samhällsplaneringen. Planeringen regleras i plan- och bygglagen enligt vilken kommunerna i princip har planeringsmonopol men enligt 11 § kan landskapsregeringen fatta beslut och anta rekommendationer om markanvändning för vissa samhällsfunktioner eller för visst ändamål som är av stor betydelse för samhället och vid planläggning eller vid beslut om användning av ett markområde ska kommunen följa de beslut som landskapsregeringen fattat. Enligt samma lags 15 § ska varje kommun utarbeta en heltäckande kommunöversikt till vägledning för beslut i plan- och byggfrågor och den ska tas fram så att möjlighet finns till samordning med andra kommuners planläggning. Därtill ska landskapsregeringen sammanställa kommunöversikterna. Lagens efterlevnad i fråga om kommunöversikterna varierar från kommun till kommun och någon sammanställning av översikterna har hittills inte företagits av landskapsregeringen.

     Utskottet konstaterar vidare att den av landskapsregeringen år 2012 tillsatta arbetsgruppen för utredning av möjligheterna till samordning av infrastrukturen, den fysiska planeringen och tekniska sektorn, i sitt betänkande framför förslag i fråga om den övergripande planeringen. Enligt vad utskottet fått erfara tar det nu föreliggande lagförslaget dock inte sikte på eventuella framtida förändringar som rör den översiktliga planeringen i landskapet utan det handlar i första hand om vid vilken avdelning den nuvarande kansliavdelningens byggnadsbyrås uppgifter ska skötas. Tanken har här varit att de myndighetsuppgifter som idag handhas av byggnadsbyrån ska överföras till infrastrukturavdelningen medan de uppgifter som byggnadsbyråns fastighetsenhet sköter ska flyttas till finansavdelningen i avvaktan på ett fastighetsverk.

     Samhällsplanering handlar om att skapa och utforma det framtida samhället. Planeringen är ett mycket centralt instrument för omställningen till ett hållbart samhälle eftersom den påverkar utformningen av städer och stadsliv, landsbygd och regional utveckling, ekonomi och miljö, kultur och befolkning utifrån ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Samhällsplaneringen är med andra ord i högsta grad sektorövergripande och utskottet anser att det därför är synnerligen angeläget att den övergripande samhällsplaneringen utgör en stabsfunktion som hos landskapsregeringen knyts till regeringskansliet. Utskottet föreslår ingen lagändring i detta avseende men förutsätter att landskapsregeringen vid det fortsatta framtagandet av planeringsinstrument utgår från att den övergripande samhällsplaneringen ska knytas till regeringskansliet. 

     Utskottet anser avlutningsvis att det är bra att successiva förändringar görs i den allmänna förvaltningen och att landskapsregeringen har ambitioner att effektivera förvaltningen och anpassa den till nya behov, bland annat emotser utskottet att landskapsregeringen även ser över behovet av en reformering av förvaltningens ledningsfunktion.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 12 mars 2014 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande över lagförslaget.

     Utskottet har i ärendet hört lantrådet Camilla Gunell, ministern Veronica Thörnroos, ordföranden för arbetsgruppen för utredning av möjligheterna till samordning av infrastrukturen, lagtingsledamoten Roger Jansson och tidigare regionplanechefen Gunda Åbonde-Wickström.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Katrin Sjögren, viceordföranden Göte Winé samt ledamöterna Harry Jansson, Axel Jonsson, Gun-Mari Lindholm, Roger Slotte och Åke Mattsson.

     Ledamoten Axel Jonsson har inte till alla delar kunnat omfatta utskottets betänkande och fogar därför en reservation till betänkandet.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar de i lagförslaget ingående lagförslagen oförändrade.

 

 

Mariehamn den 1 april 2014

 

 

Ordförande

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson

 


Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Axel Jonsson

2014-04-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot lag- och kulturutskottets betänkande nr 6/2013-2014 gällande ny avdelningsstruktur för den allmänna förvaltningen

 

Dagens samhällsplanering utgår från att kommunerna har de bästa förutsättningarna för att upprätthålla en framgångsrik samhällsplanering till fromma för kommuninvånarna, främst i form av svårslagen kännedom om lokala förhållanden och behov. Undertecknad motsätter sig landskapsregeringens diffusa planer på att stärka den övergripande planeringens betydelse i framtidens samhällsplanering. Eftersom systemet i dagsläget överlag fungerar tillfredsställande och utgör en viktig del av en decentraliserad närdemokrati, har undertecknade föreslagit att utskottet bör lyfta fram detta samt betona vikten av kommunernas planeringsmonopol framöver bibehålls intakt.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag följande tillägg till betänkandets motivering:  ”Utskottet understryker vikten av att kommunernas planeringsmonopol framöver bibehålls intakt.”

 

 

 

Mariehamn den 1 april 2014

 

 

Axel Jonsson