Lag- och kulturutskottets betänkande 6/2019-2020

Lagtingsår: 2019-2020

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 6/2019-2020

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2020-04-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Erkännande av yrkeskvalifikationer

·      Landskapsregeringens lagförslag LF 15/2019-2020

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att landskapslagen om erkännande av yrkeskvalifikationer ändras för att åtgärda en tidigare brist i genomförandet av yrkeskvalifikationsdirektivet.

 

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget antar lagförslaget med två mindre tekniska ändringar.

 

Utskottets synpunkter

 

Europeiska kommissionen har i ett motiverat yttrande påtalat en brist i genomförandet av yrkeskvalifikationsdirektivet. Den påtalade bristen i genomförandet är att den åländska lagstiftningen inte definierar vad som avses vara samma yrke för erkännande av kvalifikationer, nämligen jämförbarhet mellan verksamheter.

     Landskapsregeringen föreslår därför att landskapslagen om erkännande av yrkeskvalifikationer ändras för att åtgärda bristen. I lagförslaget föreslås att artikel 4.1 i yrkeskvalifikationsdirektivet om verkande av erkännande införs i lagtexten. En mindre omstrukturering i förtydligande syfte föreslås också.

     Ändringen av lagstiftningen ändrar enligt lagförslaget inte nuvarande förfarande vid erkännande av yrkeskvalifikationer. Redan nu utgår ett erkännande av yrkeskvalifikationer från att yrket som erkännande ansöks för, anses vara samma yrke som sökande är behörig för i ursprungsmedlemsstaten om yrkena till innehållet motsvarar varandra.

     Utskottet konstaterar att ärendet inte berör frågan om erkännande av yrkeskvalifikationer gällande klasslärare i grundskolan och har därför inte fördjupat sig i den frågan.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 15 april 2020 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Annika Hambrudd och avdelningsjuristen Laura Korpi.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Rainer Juslin, viceordföranden Roger Höglund, ledamöterna Jessy Eckerman, Robert Mansén, Marcus Måtar och Mika Nordberg samt ersättaren Gyrid Högman.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i följande lydelse:

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om erkännande av yrkeskvalifikationer

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 5 § landskapslagen (2017:22) om erkännande av yrkeskvalifikationer samt

     fogas till lagen en ny 5a §, som följer:

 

5 §

Villkor för erkännande av i den generella ordningen

     Grunden för ett erkännande av yrkeskvalifikationer är ett kompetensbevis eller ett bevis på formella kvalifikationer eller en uppsättning sådana bevis som utfärdats av en behörig myndighet i en annan medlemsstat.

     Villkor för erkännande av yrkeskvalifikationer är

     1) att en person i sin ursprungsmedlemsstat har rätt att utöva det yrke för vilket personen ansöker om ett beslut om erkännande av yrkeskvalifikationer eller

     2) att sökanden på heltid i ett år eller på deltid under motsvarande tid under de senaste tio åren har utövat sitt yrke i en annan medlemsstat som inte reglerar detta yrke och sökanden har ett eller flera kompetensbevis eller bevis på formella kvalifikationer som visar att sökande förberetts på att utöva yrket.

     Den yrkeserfarenhet på ett år som avses i 2 mom. krävs inte om de formella kvalifikationer som sökanden har gäller som bevis för en reglerad yrkesutbildning.

     Landskapsregeringen kan avslå en ansökan om erkännande, om sökandens yrkeskvalifikationer är på den nivå som avses i 4 § 1 mom. 1 punkten medan landskapets lagstiftning kräver den nivå som avses i 4 § 1 mom. 5 punkten för att yrket ska få utövas.

     Om en persons yrkeskvalifikationer inte uppfyller de gällande yrkeskvalifikationerna för utövande av ett yrke i ursprungsmedlemsstaten ska lagstiftningen om förvärvade rättigheter i sökandens ursprungsmedlemsstat beaktas vid placeringen av yrkeskvalifikationerna på någon av de nivåer som avses i 4 §.

     Erkännande av yrkeskvalifikationer i en annan medlemsstat eller i riket är inte grund för erkännande enligt denna lag annat än i de fall som avses i 1 § 3 mom.

     Om rätten att utöva yrke som näring i landskapet föreskrivs i landskapslagen (1996:47) om rätt att utöva näring.

 

5a §

Verkan av erkännande

     Den som fått ett beslut om erkännande av yrkeskvalifikationer har rätt att på Åland utöva det yrke som personen har behörighet för i sin ursprungsmedlemsstat och rätt att utöva yrket på samma villkor som personer som förvärvat yrkeskvalifikationer på Åland.

     Det yrke som sökanden vill utöva är detsamma som sökanden är behörig för i sin ursprungsmedlemsstat, om det rör sig om jämförbara verksamheter.

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

 

Mariehamn den 16 april 2020

 

 

Ordförande

 

 

Rainer Juslin

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson