Lag- och kulturutskottets betänkande 7/2018-2019

Lagtingsår: 2018-2019

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 7/2018-2019

 

Datum

 

Lag-och kulturutskottet

2019-01-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Godkännande av utkastet till statsrådets förordning om avtalet om ändring av överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om tillträde till högre utbildning

·       Republikens presidents framställning nr 4/2018-2019

 

INNEHÅLL

Republikens presidents förslag. 1

Landskapsregeringens yttrande. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till förordningen träder i kraft på Åland till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet.

 

Landskapsregeringens yttrande

 

Landskapsregeringen konstaterar att avtalet gäller en ändring av överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om tillträde till högre utbildning. Den ursprungliga överenskommelsen trädde i kraft 1997 och dess syfte är att fördjupa det nordiska samarbetet och öka studerandes möjligheter att söka och få tillträde till högre utbildning i de andra nordiska länderna.

     I överenskommelsen bestäms om ett ersättningssystem mellan länderna. Ersättningssystemet påverkar respektive lands andel av den nordiska budgeten. Island och de självstyrande områdena i Norden är befriade från ersättning.

     Landskapsregeringen har tagit del av utkastet till statsrådets förslag till förordning i ärendet samt regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om ändring av överenskommelsen mellan de nordiska länderna om tillträde till högre utbildning. Landskapsregeringen har inget att anmärka i sak till överenskommelsen och beslöt därför att ge sitt bifall till att sätta förordningen i kraft.

 

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att överenskommelsen tidigare har ändrats så att dess giltighet avtalats för ett visst antal år medan överenskommelsen nu föreslås ändras så att den gäller tillsvidare. Utskottet, som inte har något att anföra i ärendet, föreslår att lagtinget ger det begärda bifallet.

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 21 december 2018 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande i ärendet.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Harry Jansson samt ledamöterna Johan Ehn, Brage Eklund, Bert Häggblom, Mikael Staffas och Tony Wikström.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till förordningen träder i kraft på Åland till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet

__________________

 

 

Mariehamn den 3 januari 2019

 

 

Ordförande

 

 

Harry Jansson

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson