Lag- och kulturutskottets betänkande 7/2022-2023

Tillhör ärendet: Ändring av tjänstemannalagen
Lagtingsår: 2022-2023

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 7/2022-2023

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2023-03-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Ändring av tjänstemannalagen

·      Landskapsregeringens lagförslag LF 14/2022-2023

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 3

Utskottets förslag. 3

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att tjänstemannalagen ändras för att införa grunder för när en tjänsteman kan anställas på viss tid och en rätt till ersättning vid visstidsanställningar i strid med lagen.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget omfattar lagförslaget med en mindre språklig ändring.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmänt om lagförslaget

Utskottet välkomnar förslaget som innebär att grunder för när en tjänsteman kan anställas för en viss tid förs in i tjänstemannalagen.

     Det finns inom landskapets myndigheter en historia av långvariga visstidsanställningar. Lagförslagets syfte är att minska antalet visstidsanställningar som saknar grund. Sådana visstidsanställningar som motiveras av verksamheten kommer dock fortsättningsvis att vara möjliga, dels för att möjliggöra flexibilitet i verksamheten, dels för att möjliggöra vikariat. Dessutom kan visstidsanställningar ibland tillkomma på önskemål från arbetstagarens sida. Förslaget är enligt utskottets mening förenligt med en god personalpolitik.

     Utskottet konstaterar att lagförslaget gynnar anställda som under lång tid varit visstidsanställda utan särskild orsak men även ur arbetsgivarens synvinkel kan förslaget innebära fördelar eftersom trygga arbetsplatser torde underlätta rekryteringen av behörig personal.

     Traditionen att anställa på viss tid kan, enligt vad utskottet fått erfara, delvis bottna i att det varit lättare att få medel för visstidsanställningar än för att inrätta nya tjänster. Utskottet konstaterar att det dock alltid finns möjlighet att t.ex. permittera eller omplacera tjänstemän på ordinarie tjänster samt dra in eller ombilda tjänster om det uppstår arbetsbrist eller verksamheten förändras.

 

Definitioner

Begreppen i lagen kan förefalla förvirrande och utskottet vill därför reda ut begreppen.

Det finns följande fyra typer av tjänstemän:

-ordinarie tjänsteman, kan anställas tillsvidare eller, om det finns lagstöd, på en viss tid

- tjänsteförrättande tjänsteman, det finns en tjänst inrättad, kan vara en vikarie för en ordinarie tjänsteman eller om tjänsten är obesatt, en interimistisk tjänsteman

- tillfällig tjänsteman, när det inte finns en inrättad tjänst

- tjänsteman på prövotid.

 

Förslagets verkningar

Tjänstemannalagen tillämpas på tjänstemän vid landskapsregeringen samt verk och inrättningar som lyder under landskapsförvaltningen. Den föreslagna lagen berör med andra ord inte arbetstagare, det vill säga personal som är anställd genom arbetsavtal. Inte heller anställda inom tredje sektorn omfattas av lagen.

     Lagändringen påverkar olika delar av landskapsförvaltningen och underlydande enheter i olika grad, dels beroende på antalet visstidsanställda, dels beroende på fördelningen mellan tjänstemän och arbetstagare på arbetsplatsen.

     Till de verksamheter som berörs mest hör ÅHS som i dagsläget har nästan 250 visstidsanställda och som i det inledande skedet kommer att omvandla upp till 50 av dem till ordinarie tjänster. Omvandlingen kommer i princip att vara kostnadsneutral om den genomförs med god arbetsledning och planering samt och förändringar av kulturen på arbetsplatsen. Ett första steg för att möjliggöra omvandlingen är att slå fast grundbemanningen som i sig inte ska utökas. Förslaget kan i viss mån leda till ett behov av strängare villkor för tjänstledigheter och deltidsanställningar. Eftersom förväntningarna på lagförslaget är stora är kommunikationen till de anställda inom ÅHS viktig.

     Även Ålands gymnasium kommer att beröras av lagändringen. Det finns totalt 138 lärartjänster i dagsläget och sammantaget 52 visstidsanställda lärare varav 38 på heltid. Ett visst behov av flexibilitet genom visstidsanställningar kommer att kvarstå bland annat beroende på att elevernas studieval påverkar lärarbehovet liksom utbildningar som inte ordnas varje år.

 

En mindre språklig ändring

Utskottet föreslår en mindre språklig ändring av 2a § 2 mom. så att ”anställas viss tid” ändras till ”anställas för viss tid”. På så sätt används samma begrepp genomgående i lagförslaget. Eftersom nakna substantiv bör undvikas i modernt lagspråk önskar utskottet att landskapsregeringen i samband med helhetsöversynen av tjänstemannalagen överväger att använda begreppet ”anställa för en viss tid”.

 

Ikraftträdande

Tiden för lagens ikraftträdande har i lagförslaget lämnats öppen vilket utskottet finner positivt eftersom landskapsregeringen på så sätt har möjlighet att anpassa tiden till beredskapen i de verksamheter som berörs.

 

Totalreform av tjänstemannalagen

Eftersom den gällande tjänstemannalagen är föråldrad emotser utskottet den kommande totalreformen av tjänstemannalagen.

     Utskottet har noterat att ÅHS till skillnad från andra myndigheter har enbart tjänstemän och inga arbetstagare. I samband med reformen bör det företas en klargörande av förhållandet mellan tjänstemän och arbetstagare.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 6 mars 2023 begärt lag- och kulturutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Roger Höglund, lagberedaren Lotta Wickström, avtalschefen Tiina Robertsson, personalchefen Pia Hollsten-Friman, hälso- och sjukvårdsdirektören Jeanette Pajunen, personalchefen Terese Åsgård och vikarierande förvaltningschefen Ronny Holmström-Wall.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordförande Rainer Juslin, vice ordföranden Jan Salmén, ledamöterna Jessy Eckerman, Jonas Eriksson, Mika Nordberg och Alfons Röblom samt ersättaren Gyrid Högman.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i följande lydelse:

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av tjänstemannalagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 55 § 3 mom. tjänstemannalagen (1987:61) för landskapet Åland,

     ändras 55 § 1 mom. samt

     fogas till lagen en ny 2a § och till 9 § ett nytt 3 mom. som följer:

 

2a §

     En tjänsteman kan anställas för viss tid

     a) på egen begäran,

     b) om det bestäms särskilt i lag eller förordning för en viss tjänst om anställning för viss tid eller

     c) om arbetets art, ett vikariat, ordnande av skötseln av de uppgifter som hör till ett ledigt tjänsteförhållande eller någon annan jämförbar orsak som ansluter sig till arbetsgivarens verksamhet förutsätter ett tjänsteförhållande för viss tid.

     En tjänsteman får inte anställas för viss tid upprepade gånger efter varandra om antalet visstidsanställningar, den sammanlagda anställningstiden eller den helhet som anställningarna bildar visar att arbetsgivarens behov av arbetskraft är bestående. Förbudet omfattar inte de tjänster för vilka bestäms särskilt i lag eller förordning om anställning på viss tid.

     Av förordnandet för en tjänsteman som med stöd av 1 mom. anställs för viss tid ska framgå varför anställningen är för viss tid.

     En tjänsteman som har anställts för viss tid i strid med bestämmelserna i 1 och 2 mom., har när tjänsteförhållandet upphör rätt att få en ersättning som motsvarar minst sex och högst 24 månaders lön. Yrkande på ersättning ska framställas inom sex månader från det att tjänsteförhållandet upphörde. Yrkanden på ersättningar behandlas vid Ålands förvaltningsdomstol som förvaltningstvistemål.

 

9 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Då en interimistisk handhavare av en tjänst eller en vikarie anställs ska bestämmelserna i 2a § följas.

 

55 §

     Landskapsregeringen kan vid behov anställa tillfälliga tjänstemän. Då en tillfällig tjänsteman anställs ska bestämmelserna i 2a § följas.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

     Bestämmelserna tillämpas inte på visstidsanställningar som gjorts före lagens ikraftträdande.

 

__________________

 

 

 

Mariehamn den 14 mars 2023

 

 

Ordförande

 

 

Rainer Juslin

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson