Lag- och kulturutskottets betänkande 8/2020-2021

Lagtingsår: 2020-2021

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 8/2020-2021

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2020-06-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Republikens presidents framställning till Ålands lagting över statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M330 till ADR

·       Republikens presidents framställning nr 1/2020-2021

·       Landskapsregeringens yttrande RP 1/2020-2021-s

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Republikens Presidents förslag. 1

Landskapsregeringens utlåtande. 1

Utskottets synpunkter 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

 

Sammanfattning

 

Republikens Presidents förslag

 

Republikens presidents föreslår att Ålands lagting ger sitt bifall till att förordningen träder i kraft på Åland till de delar överenskommelsen faller inom landskapets behörighet.

 

Landskapsregeringens utlåtande

 

ADR är en europeisk överenskommelse från 1957 om transport av farligt gods i vägtrafik. Den trädde i kraft i Finland år 1979 genom att en förordning om ikraftträdande utfärdades (FFS 289/1979 och FördrS 23/1979, se bilaga 1). Den 20 april 2020 beslutade lagtinget att på eget initiativ ge sitt bifall till att ikraftträdandeförordningen träder i kraft också på Åland till de delar ADR faller inom landskapets behörighet.

     Till följd av covid-19-pandemin har de avtalsslutande parterna förhandlat fram flera tillfälliga separata avtal till ADR. Lagtinget lämnade bifall till flera sådana under år 2020. Nu aktuellt avtal avser att förlänga giltighetstider för körtillstånd för förare av fordon som transporterar farliga ämnen samt säkerhetsrådgivares intyg. Dessa körtillstånd och intyg ska enligt avtalet anses förlängda till och med den 28 februari 2021.

     Landskapsregeringen konstaterar att det aktuella avtalets giltighetstid har löpt ut innan dess att lagtinget hinner behandla det. Situationen har diskuterats med kommunikationsministeriet, som föreslagit att lagtinget svarar presidenten att lagtinget inte har hunnit behandla den inkomna begäran. Landskapsregeringen föreslår därför att lagtinget inte behandlar ärendet i sak utan i stället svarar presidenten att ärendet inte har kunnat behandlas innan avtalets giltighetstid löpt ut.

 

 

Utskottets synpunkter

 

Mot bakgrund av att lagtinget inte hunnit behandla ärendet innan avtalets giltighetstid löpt ut föreslår utskottet att avtalet lämnas utan bifall.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 22 mars 2021 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande i ärendet.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Rainer Juslin, viceordföranden Jan Salmén samt ledamöterna Annette Bergbo, Jessy Eckerman, Robert Mansén, Marcus Måtar och Mika Nordberg.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget inte ger sitt bifall till att förordningen träder i kraft på Åland till de delar överenskommelsen faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den 6 april 2021

 

 

Ordförande

 

 

Rainer Juslin

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson