Lag- och kulturutskottets betänkande 8/2022-2023

Lagtingsår: 2022-2023

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 8/2022-2023

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2023-03-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Godkännande av och sättande i kraft av det multilaterala avtalet M347 enligt kapitel 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)

·       Republikens presidents framställning RP 3/2022-2023

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Republikens presidents förslag. 1

Landskapsregeringens utlåtande. 1

Utskottets synpunkter 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att Ålands lagting ger sitt bifall till förordningen träder i kraft på Åland till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet.

 

Landskapsregeringens utlåtande

 

Landskapsregeringen ger en allmän beskrivning av ADR (The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Gods by Road) som är en europeisk överenskommelse från 1957 om transport av farligt gods i vägtrafik. Den trädde i kraft i Finland år 1979 genom att en förordning om ikraftträdande utfärdades (FFS 289/1979 och FördrS 23/1979, se bilaga 1). Den 20 april 2020 beslutade lagtinget att på eget initiativ ge sitt bifall till att ikraftträdandeförordningen träder i kraft också på Åland till de delar ADR faller inom landskapets behörighet.

     Bestämmelserna i ADR omfattar bland annat klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen samt konstruktion, utrustning och användning av fordon och tankar i samband med transport av sådana ämnen. Överenskommelsen innehåller också bestämmelser om utbildningar, certifikat och intyg.

     Enligt artikel 4.3 i ADR har de fördragsslutande parterna rätt att genom bilaterala eller multilaterala fördrag tillåta att farligt gods transporteras med avvikelse från ADR-bestämmelserna, under förutsättning att en säkerhetsnivå som motsvarar ADR-bestämmelserna bibehålls.  

     Det aktuella tillägget till ADR avser överenskommelsen M347 som gäller klassificering av transporter av ämnen som innehåller apkoppvirus. Det ska i fortsättningen vara möjligt att klassificera ämnen som innehåller apkoppvirus, med undantag för kulturer, på samma sätt som andra motsvarande virus i riskklass 3. Med den separata överenskommelsen M347 vill man få framförhållning med tanke på den ändring av klassificeringen som preliminärt har antagits i Förenta Nationernas modellregelverk för transport av farligt gods. Överenskommelsen upphör att gälla 31.12.2025.

     Med stöd av 6 § 4 mom. i lagen om transport av farliga ämnen (719/1994) får Transport- och kommunikationsverket underteckna en separat överenskommelse av teknisk natur för Finlands del.

     Landskapsregeringen konstaterar att lagtinget har lämnat bifall till att ADR ska gälla på Åland. Vad gäller aktuellt tilläggsavtal M347 konstaterar landskapsregeringen att tilläggsavtal till ADR alltid förutsätter att en säkerhetsnivå som motsvarar ADR-bestämmelserna bibehålls. 

     Transport av farligt gods på väg regleras i landskapet i landskapslagen (1976:34) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om transport av farliga ämnen (1995/62). Lagens 4 § hänvisar till ADR-överenskommelsen. Landskapsregeringens bedömning är att lagstiftningsåtgärder inte är nödvändiga. 

     Landskapsregeringen ser inget hinder mot att lagtinget ger sitt bifall till att den förordning som sätter tilläggsavtalet i kraft i Finland träder i kraft också på Åland till de delar det faller inom landskapets behörighet.

 

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet delar landskapsregeringens bedömning att det inte föreligger hinder för lagtinget att ge sitt bifall till att den förordning som sätter tilläggsavtalet i kraft i Finland träder i kraft också på Åland till de delar det faller inom landskapets behörighet.

     Utskottet välkomnar alla åtgärder i syfte att begränsa spridningen av apkoppsvirus som orsakar sjukdomen mpox och som klassas som en allmänfarlig sjukdom. Sjukdomen, med en dödlighet på 1 - 10 procent, förekommer naturligt i områden som angränsar till tropisk djungel.

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 8 mars 2023 begärt lag- och kulturutskottets yttrande i ärendet.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Rainer Juslin, vice ordförande Jan Salmén samt ledamöterna Jessy Eckerman, Jonas Eriksson, Mika Nordberg och Alfons Röblom samt ersättaren Gyrid Högman.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att förordningen träder i kraft på Åland till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den 16 mars 2023

 

 

Ordförande

 

 

Rainer Juslin

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson