Godkännande och sättande i kraft av det multilaterala avtalet M347 enligt kapitel 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)

Republikens presidents framställning RP 3/2022-2023 (slutbehandlat)  

Åtgärder