Lag- och kulturutskottets betänkande 9/2021-2022

Lagtingsår: 2021-2022

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 9/2021-2022

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2022-04-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Ändring av lagstiftningen om posttjänster

·      Landskapsregeringens lagförslag LF 14/2021-2022

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 3

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapslagen om posttjänster föreslås ändrad så att kvalitetsnormen för försändelser lindras och så att en rätt till avgiftsfri avvikande postutdelning införs för den som på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom har oskäligt svårt att hämta sin post.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget antar lagförslaget med några mindre ändringar.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att syftet med postlagen är att säkerställa att posttjänster av god kvalitet och särskilt samhällsomfattande tjänster finns att tillgå på likvärdiga villkor på hela Åland.

     Landskapsregeringen konstaterar i lagförslaget att den pågående digitaliseringen kraftigt har minskat betydelsen av den traditionella postverksamheten. De lokala brevvolymerna har under de senaste tio åren minskat med 40 procent, minskningen accelererar och samtidigt ökar därigenom kostnaderna för varje enskild försändelse. Landskapsregeringen finner det därför inte längre motiverat att upprätthålla postutdelning med snabb befordran fem dagar i veckan och föreslår en kvalitetsnorm som skulle möjliggöra varannandagsutdelning under en tvåveckorsperiod.

     Åland Post uppskattar att en övergång till utdelning varannan dag av de samhällsomfattande tjänsterna skulle leda till en årlig kostnadsinbesparing på 500.000 euro och säkrar verksamhetsförutsättningarna på längre sikt. Samtidigt bedömer Åland Post att bolaget på sikt skulle behöva samhällsstöd för att kunna upprätthålla sitt lagstadgade uppdrag, om ingen förändring görs. Enligt vad utskottet fått erfara utgörs nämnda kostnadsinbesparing till 75 procent av lönekostnader. Avsikten är att posten i högre grad ska delas ut av heltidsanställda i stället för timanställda och att det mesta ska lösas genom naturlig avgång. Resten av inbesparingen består av minskade kostnader för fordon samt handdatorer och annan kringutrustning. Utskottet konstaterar här att möjligheten till insyn i de ekonomiska förutsättningarna är begränsade eftersom Åland Post är ett aktiebolag.

     Utskottet delar landskapsregeringens bedömning att det mot bakgrund av den snabbt ökande digitaliseringen inte längre är motiverat att upprätthålla postutdelning med snabb befordran fem dagar i veckan. Utskottet betonar samtidigt vikten av att de samhällsomfattande tjänsterna fortsatt ska finnas att tillgå på likvärdiga villkor på hela Åland vilket bör beaktas i utdelningsplanen.

     Utskottet har övervägt en språklig förändring av lagförslagets 10 § i klargörande syfte. Enligt Artikel 3.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 97/67/EG om gemensamma regler för utvecklingen av gemenskapens inre marknad för posttjänster ska medlemsstaterna vidta åtgärder för att säkerställa att den samhällsomfattande tjänsten garanteras minst fem arbetsdagar i veckan utom när det undantagsvis föreligger omständigheter eller geografiska förhållanden under villkor som den nationella tillsynsmyndigheten bestämmer. Enligt 17 § 1 mom. i Finlands postlag (FFS 415/2011) ska brevförsändelser som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna samlas in och delas ut fem vardagar i veckan, med undantag av söckenhelger, med iakttagande av kvalitetsnormen enligt 19 § för samhällsomfattande tjänster. Enligt Sveriges postlags (SFS 2010:1045) 3 kap. 1 § ska den samhällsomfattande posttjänsten uppfylla kraven att det varje arbetsdag och minst fem dagar i veckan, utom under omständigheter eller geografiska förhållanden som tillståndsmyndigheten bedömer utgör skäl för undantag, ska göras minst en insamling och minst en utdelning av postförsändelser. Mot bakgrund av tolkningen av motsvarande bestämmelser i såväl Finland som Sverige samt för undvikande av eventuella överträdelseförfaranden har utskottet dock valt att inte föreslå någon ändring av bestämmelsen.

     Vid sidan av postutdelning i enlighet med postlagen ingår Åland Post avtal med privata aktörer om utdelning av exempelvis reklam och fakturor. På motsvarande sätt sköter Åland Post för tillfället utdelningen av lokaltidningarna på basen av avtal. Även om tidningarna har stor demokratisk betydelse i ett samhälle omfattas de inte av begreppet samhällsbärande tjänster och därmed inte av postlagen. Utskottet konstaterar här att en inbesparing för Åland Post inte automatiskt är detsamma som en totalt sett samhällsekonomisk inbesparing.

     Vidare föreslås att det i lagen ska införas en rätt till avvikande avgiftsfri postutdelning med anledning av funktionsnedsättning eller sjukdom. Enligt förslagets 12 § finns en rätt för postmottagare som på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom har oskäligt svårt att avhämta sin post, att på begäran få avvikande postutdelning av de samhällsomfattande tjänsterna avgiftsfritt. Rätten till avvikande postutdelning föreslås gälla endast om samtliga adressater i hushållet uppfyller kraven men utskottet föreslår en ändring så att utdelning av särskilda skäl ska kunna beviljas även om det i hushållet finns adressater som uppfyller kraven. Sådana skäl kan till exempel vara att den andra personen i hushållet på grund av arbete vistas en längre tid utanför hemmet, integritetsskäl eller årstidsmässiga förhållanden.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 28 mars 2022 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört vicelantrådet Harry Jansson, lagberedaren Lotta Wickström, t.f. rättssakkunnige Rasmus Lindqvist, VD för Åland Post   Henrik Lundberg, personalrepresentanterna Lena Josefsson, Emil Bergman och Jerry Hägglund, VD för Tidningen Åland Daniel Dahlén och för Nya Åland styrelseordförande Mats Perämaa och VD Patrik Ekblom. 

     I ärendets avgörande behandling deltog ordförande Rainer Juslin, viceordföranden Jan Salmén, ledamöterna Annette Bergbo, Jessy Eckerman, Liz Mattsson, Marcus Måtar och Mika Nordberg.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i följande lydelse:

 

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om posttjänster

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 5 §, 10 § 2 mom. och 12 § 3 mom. landskapslagen (2007:60) om posttjänster, av dessa lagrum 5 § och 10 § 2 mom. sådana de lyder i landskapslagen 2017/53, samt

     fogas till 12 § ett nytt 2 mom., så att nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., som följer:

 

5 §

Kvalitetsnormer för de samhällsomfattande tjänsterna

     De brevförsändelser som är inlämnade inom Åland och avsedda att nå en adressat inom Åland ska delas ut så att minst 50 procent når adressaten den fjärde vardagen och minst 97 procent den femte vardagen efter inlämningsdagen.

     Gränsöverskridande post inom Europeiska unionen som är avsedd att nå en adressat utanför Åland ska förmedlas från Åland så att försändelserna kan nå adressaten i enlighet med bestämmelserna i rådets direktiv 97/67/EG om gemensamma regler för utvecklingen av gemenskapens inre marknad för posttjänster och för förbättring av kvaliteten på tjänsterna, ändrat genom direktiven 2002/39/EG och 2008/6/EG (postdirektivet), med beaktande av villkoren för operatören i det mottagande landet.

     Gränsöverskridande post inom Europeiska unionen som är avsedd att nå en adressat inom Åland ska delas ut så att minst 50 procent av försändelserna når adressaten den fjärde vardagen efter inlämningsdagen och minst 97 procent senast den femte vardagen efter inlämningsdagen, med beaktande av villkoren för operatören i avsändarlandet.

     Den som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster ska följa gemenskapens interna kvalitetsnormer för gränsöverskridande post.

 

10 §

Insamling och utdelning

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Brevförsändelser samt sådana postförsändelser som hör till de samhällsomfattande tjänsterna ska samlas in och delas ut fem vardagar i veckan med beaktande av bestämmelserna i 5 § om kvalitetsnormen för samhällsomfattande tjänster, om inte något oöverstigligt hinder, en bestämmelse i lag, ett avbrott i trafiken eller någon annan liknande omständighet hindrar utdelning av post.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

12 §

Utdelningsplan och utdelningsavtal

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     En postmottagare som på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom har oskäligt svårt att avhämta sin post, har på begäran rätt till avvikande postutdelning avgiftsfritt. Den avvikande utdelningen innebär att posten delas ut i en postlåda som är placerad vid tomtgränsen, vid kör- och gånganslutningen, i en postlåda som är placerad i omedelbar närhet av bostadens ytterdörr eller i lägenhetens brevinkast. Den avvikande utdelningen omfattar endast de samhällsomfattande tjänsterna och förutsätter, om det inte föreligger särskilda skäl, att samtliga adressater i hushållet är berättigade till avvikande postutdelning. Postföretaget kan som villkor för den avvikande postutdelningen begära ett läkarintyg som visar att det med tanke på adressatens funktionsnedsättning eller sjukdom är oskäligt svårt för adressaten att avhämta sin post varje dag. Närmare bestämmelser om den avvikande postutdelningen kan utfärdas i landskapsförordning.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Närmare bestämmelser om placering av anordningar för mottagning och utdelning av brevförsändelser kan utfärdas i landskapsförordning.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

 

Mariehamn den 28 april 2022

 

 

Ordförande

 

 

Rainer Juslin

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson