Lagförslag 10/2023-2024 (parallelltext)

Lagtingsår: 2023-2024
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2024-04-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Ändring av blankettlagen om utkomststöd

·       Landskapsregeringens förslag nr 10/2023-2024

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om om ändring av blankettlagen om utkomststöd. 1

 

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om utkomststöd

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 1 §, 2 §, 6a § och 7 § landskapslagen (1998:66) om tillämpning på Åland av lagen om utkomststöd, av dessa lagrum 1 § sådan den lyder i landskapslagen 2022/8, 2 § sådan den lyder i landskapslagarna 2016/75, 2017/51, 2020/20 och 2020/56, 6a § sådan lyder i landskapslagen 2015/45 och 7 § sådan den lyder i landskapslagen 2020/70 som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

1 §

Lagens tillämpningsområde

     Lagen om utkomststöd (FFS 1412/1997) ska på Åland tillämpas i den lydelse lagen hade i riket den 31 december 2022, med de avvikelser som anges i denna lag.

 

     Nytt 2 mom.

 

 

 

1 §

Lagens tillämpningsområde

     Lagen om utkomststöd (FFS 1412/1997) ska, med i denna lag angivna avvikelser, tillämpas på Åland.

 

 

     Ändringar av lagen om utkomststöd ska gälla på Åland från tidpunkten för deras ikraftträdande i riket om inte annat följer av denna lag.

 

 

2 §

Avvikelser från tillämpning av bestämmelser i lagen om utkomststöd

     I landskapet gäller följande avvikelser från bestämmelserna i lagen om utkomststöd

     1) (2017/51) Bestämmelserna i 4 § 1 och 3 mom., 4 § 2 mom. tredje meningen, 5-5 b och 9-9 a §§, 10 § 2 mom. andra och tredje meningen, 10 a §, 14 § 1 mom. andra meningen, 14 a § 1 mom., 14 d §, 14 f § 3 mom., 14 g och 14 h §§, 18 § 2 mom., 18 a–18 f §§, 23 § 3 mom. samt 25 § ska inte tillämpas på Åland.

     2) upphävd (2022/81).

     3) (2020/56) Vid tillämpning av 7 b § 1 mom. 5 punkten ska med barndagvård avses barnomsorg och med morgon- och eftermiddagsverksamhet avses fritidshemsverksamhet enligt landskapslagen (2020:32) om barnomsorg och grundskola.

     4) Vid tillämpning av 11 § ska barnbidrag som följer av landskapslagen (1994:48) om tillämpning i landskapet Åland av barnbidragslagen beaktas som inkomst enligt följande. Som inkomst per kalendermånad räknas inte 20 procent av barnbidragets belopp respektive 100 procent av ensamförsörjartilläggets belopp. Det belopp som återstår av barnbidraget och ensamförsörjartillägget efter avdrag beaktas som inkomst.

     5) Med avvikelse från vad som föreskrivs i 14 § 1 mom. första meningen och 2 mom. ska ansökan om utkomststöd göras hos det kommunala organ som utifrån ansökan ska fatta beslut om utkomststöd.

     6) Vad som föreskrivs i 14 a § 2 mom. om kompletterande och förebyggande utkomststöd ska i landskapet även gälla grundläggande utkomststöd.

     7) Bestämmelsen i 14 e § om en utkomststödsklients rätt till personligt samtal ska i landskapet endast omfatta rätten till personligt samtal med en socialarbetare eller socialhandledare i kommunen. Skyldigheten att meddela utkomststödsklienten om rätten till personligt samtal och vid behov ge klienten handledning i hur rätten utövas ankommer i landskapet enbart på kommunen.

     8) Vid tillämpning av 14 f § 1 och 2 mom. ska med Institutet för hälsa och välfärd avses Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Med avvikelse från 14 f § 1 mom. ska Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet en gång per år begära de uppgifter som är nödvändiga för uppföljningen av att de tidsfrister som föreskrivs i 14 b, 14 c och 14 e §§ iakttas. Bestämmelsen i 14 f § 1 mom. om Folkpensionsanstalten ska inte äga tillämpning i landskapet.

     9) Vid tillämpning av 17 § ska skyldigheten att lämna uppgifter enligt 1 mom. respektive anmälningsskyldigheten enligt 2 mom. endast gälla gentemot det kommunala organet.

     10) (2020/22) Hänvisningar i lagen till bestämmelser i socialvårdslagen (FFS 1301/2014) ska inom landskapet lagstiftningsbehörighet avse motsvarande bestämmelser i landskapslagen (2020:12) om socialvård.

     11) Hänvisningar till lagen om utkomstskydd för arbetslösa (FFS 1290/2002) ska i landskapet gälla landskapslagen (2003:71) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

     12) Hänvisningar till lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (FFS 916/2012) ska i landskapet gälla landskapslagen (2006:8) om arbetsmarknadspolitisk verksamhet.

     13) Hänvisningar till lagen om moderskapsunderstöd (FFS 477/1993) ska i landskapet gälla landskapslagen (1994:10) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om moderskapsunderstöd.

     14) Hänvisningar till lagen om främjande av integration (FFS 1386/2010) ska i landskapet gälla landskapslagen (2012:74) om främjande av integration.

     15) Hänvisningar till lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (FFS 189/2001) ska inte tillämpas i landskapet.

     16) Hänvisningar till lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (FFS 812/2000) ska i landskapet gälla landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård.

     17) Hänvisningar till lagen om allmänt bostadsbidrag (FFS 938/2014) ska i landskapet gälla landskapslagen (2015:4) om tillämpning på Åland av lagen om allmänt bostadsbidrag.

     18) Begreppet samkommuner i lagen om utkomststöd ska i landskapet avse kommunalförbund.

     19) (2017/51) Hänvisningar till barnskyddslagen (FFS 417/2007) ska på Åland gälla landskapslagen (2008:97) om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen.

 

 

 

2 §

Avvikelser från tillämpning av bestämmelser i lagen om utkomststöd

     På Åland gäller följande avvikelser från bestämmelserna om i lagen utkomststöd:

     1) Bestämmelserna i 4 § 1 mom., 2 mom. andra meningen och 3 mom., 5 §, 9 §, 9 a §, 13 § 6 mom., 14 § 1 mom. andra meningen, 14 c §, 14 d § 3 mom., 14 e §, 15 §, 18 a-18 c §§, 18 f-18 h §§, 23 § 3 mom., 24 § 1-3 meningen, 25 §, 27 § 3 mom., 27 a §, 27 b §, 27 c § 3 mom., 27 d-27 f §§ ska inte tillämpas på Åland.

     2) Hänvisningar till lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (FFS 189/2001) och hänvisningar till lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen (FFS 1369/2014) ska inte tillämpas på Åland.

     3) Bestämmelsen i 7 a § ska på Åland tillämpas i den lydelse den har i lagen om utkomststöd den 31 mars 2024.

     4) Vid tillämpning av 7 b § 2 mom. 1 punkten ska med småbarnspedagogik avses barnomsorg och med morgon- och eftermiddagsverksamhet avses fritidsverksamhet enligt landskapslagen (2020:32) om barnomsorg och grundskola.

     5) Vid tillämpning av 11 § ska barnbidrag som följer av landskapslagen (1994:48) om tillämpning i landskapet Åland av barnbidragslagen beaktas som inkomst enligt följande. Som inkomst per kalendermånad räknas inte 20 procent av barnbidragets belopp respektive 100 procent av ensamförsörjartilläggets belopp. Det belopp som återstår av barnbidraget och ensamförsörjartillägget efter avdrag beaktas som inkomst.

     6) Bestämmelsen i 14 d § 2 mom. första meningen om en utkomststödsklients rätt till ett personligt samtal ska på Åland endast omfatta rätten till ett personligt samtal med en yrkesutbildad person inom socialvården vid Kommunernas socialtjänst k.f. (KST).

     7) Med avvikelse från vad som föreskrivs i 27 § första meningen ska utkomststöd beviljas en sökande eller familj som vistats stadigvarande på Åland. Med avvikelse från vad som stadgas i 27 § 2 mom. ska var och en som vistas på Åland ha rätt att i brådskande situationer få stöd för att trygga nödvändig hjälp så att personens rätt till oundgänglig försörjning och omsorg inte äventyras.

     8) Vid tillämpning av 27 c § ska med Institutet för hälsa och välfärd avses Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Med avvikelse från vad som föreskrivs i 27 c § ska Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet en gång per år begära de uppgifter som är nödvändiga för uppföljningen av att de tidsfrister som föreskrivs i 14 a §, 14 b § och 14 d § iakttas.

 

 

6a §

Rättelseyrkande och ändringssökande

     Den som är missnöjd med ett beslut som fattats av en tjänsteman enligt denna lag har rätt att yrka på rättelse av beslutet hos socialnämnden eller hos annat motsvarande kollegialt organ som utsetts av kommunen för att sköta uppgifterna enligt denna lag. Yrkandet om rättelse ska göras i skriftlig form inom 14 dagar från det att den missnöjde fått del av beslutet. Till beslutet ska tjänstemannen foga anvisningar om hur rättelseyrkandet ska göras. Rättelseyrkandet ska behandlas i brådskande ordning.

     Det beslut som fattats av tjänstemannen får delges i brev per post. Delgivningen anses härvid, om inte annat visas, ha ägt rum den sjunde dagen efter det beslutet, försett med adress som uppgivits av vederbörande, har inlämnats till posten för befordran. I övrigt iakttas förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland.

     I socialnämndens eller det andra motsvarande kollegiala organets beslut får ändring sökas genom besvär hos Ålands förvaltningsdomstol i enlighet med vad därom i rikslagstiftningen föreskrivits. Till beslutet ska fogas anvisningar om hur ändring söks i beslutet.

     Vid ändringssökande i beslut som fattats med stöd av denna lag gäller också till övriga delar vad därom i rikslagstiftningen är föreskrivet.

 

 

 

6a §

Rättelseyrkande och ändringssökande

     Den som är missnöjd med ett beslut som fattats av en tjänsteman enligt denna lag har rätt att yrka på rättelse av beslutet hos KST. Yrkandet om rättelse ska göras i skriftlig form inom 14 dagar från det att den missnöjde fått del av beslutet. Till beslutet ska tjänstemannen foga anvisningar om hur rättelseyrkandet ska göras. Rättelseyrkandet ska behandlas i brådskande ordning.

 

 

 

 

     Det beslut som fattats av tjänstemannen får delges i brev per post. Delgivningen anses härvid, om inte annat visas, ha ägt rum den sjunde dagen efter det beslutet, försett med adress som uppgivits av vederbörande, har inlämnats till posten för befordran. I övrigt iakttas förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland.

     I KST:s beslut får ändring sökas genom besvär hos Ålands förvaltningsdomstol i enlighet med vad därom i rikslagstiftningen föreskrivits. Till beslutet ska fogas anvisningar om hur ändring söks i beslutet.

 

 

     Vid ändringssökande i beslut som fattats med stöd av denna lag gäller också till övriga delar vad därom i rikslagstiftningen är föreskrivet.

 

 

7 §

Myndighetsutövning

     De förvaltningsuppgifter och befogenheter som Folkpensionsanstalten har enligt 4 § 2 mom., 7 b § 2 mom., 14 f § 2 mom., 18 § 3 mom. och 20 §, har på Åland en nämnd eller kommunstyrelsen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut till den del förvaltningen grundar sig på landskapets behörighet på området.

 

 

 

7 §

Myndighetsutövning

     De förvaltningsuppgifter och befogenheter som Folkpensionsanstalten eller ett välfärdsområde har, har på Åland KST till den del förvaltningen grundar sig på landskapets behörighet på området.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den      .

     Ändringar av lagen om utkomststöd mellan den 1 januari 2023 och den dag denna lag träder i kraft ska till den del bestämmelserna faller inom landskapets behörighet iakttas från och med att denna lag träder i kraft.

__________________